u 1 I 19 1 6I GEZONDHEIDSDIENST. 5 Invaliditeitskeuring. Het aantal uitnodigingen tot invaliditeitskeuring bedroeg 14; hiervan werden er 9 afgekeurd en 5 niet ongeschikt verklaard. Sterlteverhouding. De sterfte in de Gemeente (584 435 inwoners op 1 Januari 1953) bedroeg in het afgelopen jaar 7,7 per 1 000 inwoners. In 1953 overleden 184 Haagse zuigelingen te ‘s-Gravenhage en werden 10 487 Haagse kinderen geboren. De zuigelingensterfte in dit jaar bedroeg dus 1,75 per 100 levend geborenen. 1921 92 ■1 I ,:a U Tegen het einde van het verslagjaar in de tweede helft van December 1953 deden zich verdachte gevallen van variola minor voor. Door het atypische verloop van de eerste gevallen kon een definitieve diagnose niet onmiddellijk worden gesteld. Uit het verdere verloop van de ziekte en de resul taten van onderzoekingen in het Laboratorium voor Tropische Hygiëne der Rijksuniversiteit te Leiden is komen vast te staan, dat het hier alastrim (variola minor), ook wel genoemd witte pokken, milk-pox, kaffer-pox enz. betrof. De bron van de infectie moet een Braziliaanse familie zijn geweest, die op 27 October 1953 in ons land aankwam en op 3 December d.a.v. intrek nam in een hotel hier ter stede. Deze familie bestond uit vader, moeder en baby. De baby was niet ingeënt, de vader en de moeder waren in het bezit van een geldig internationaal vaccinatiebewijs tegen pokken. Gebleken is, dat de moeder in het hotel alastrim heeft gehad, terwijl de baby deze ziekte waarschijnlijk heeft gehad in de periode tussen 27 October en 3 December 1953. Aangezien de eerste „Haagse” patiënten, bij wie naderhand alastrim is geconstateerd, kamermeisjes ia il De Geneeskundige Commissie voor hoger beroep heeft in 52 gevallen uitspraak gedaan. Haar bijeenroeping geschiedde: a. 14 maal op uitnodiging van de Burgemeester, betreffende ongeschiktheid voor verdere dienstver vulling. De uitspraken der Commissie waren in 9 gevallen overeenkomstig de uitspraak van de contro lerende geneeskundige, nl. „ongeschikt voor verdere dienstvervulling”; in 5 gevallen werden de candidaten niet ongeschikt verklaard. b. 38 maal voor aanstelling in Gemeentedienst; 8 candidaten werden geschikt verklaard, 15 kwamen in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling, terwijl 15 candidaten overeenkomstig de uitspraak van de keurende geneeskundige niet aanvaard konden wor den. 1 Hoger beroep in k e u r i n g s a a n g e - tegenheden gemeentepersoneel. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. besmettelijke ziekten. 5» 702 I 13 14 16 14 8 15 13 244 gevallen. Totaal 256 220 19 23 9 17 13 19 3 98 1 12 54 5 13 1 7 886: 633 947 1 134:1 662 1 169 Totaal VOLKSGEZONDHEID. 1 12 247 398 1 178 333 126 46 478 915 Aard der ziekte volgens de Besmettelijke Ziekten wet. 5 255 10 10i 14 3 33 9 522 24 38 29 9 2 12 6 581 3 1 1 11 6: 21 1 22 22 417: 4 177 7 18 1 20 10 578 143 137 9 86 7 14 i: 285: 6 - 1Betreft de gevallen, die reeds voor het eerste onderzoek en derhalve binnen 24 uur hersteld werden gemeld, benevens die, waarin bij onderzoek geen ziekte werd geconstateerd, dan wel controle niet mogelijk was. Besmettelijke ziekten ge rangschikt onder de A- groep Besmettelijke ziekten ge rangschikt onder de B- groep: Febris typhoidea Paratyphus B (Salmonel- lose Schottmüller) Andere Salmonellosen Brucellose Bang Dysenteria bacillaris Dysenteria amoebica Roodvonk Rubeola Diphtheric Meningitis cerebr. spin. epid Poliomyelitis anterior acuta met verlammin gen Poliomyelitis anterior acuta zonder verlam mingen Encephalitis lethargica Lepra Ziekte van Weil Malaria Hepatitis infectiosa Serum-hepatitis Ornithosis 110' 27 319 16: 614 326: 283: 8 818 gevallen. 3 Aantal aangegeven gevallen van In dit aantal zijn begrepen 64 levend geboren, maar bij de Burgerlijke Stand als levenloos aangegeven kinderen. 1950 1949 1948 Overgebracht Andere ziekten van zwangerschap en kraambed Aandoeningen van het zenuwstelsel (uitgezonderd meningitis,t.b.c.en apoplexie) Meningitis Apoplexie, hersenverweking Aandoeningen van de huid Aandoeningen van het onderhuidse weefsel Wondinfectie Aandoeningen van de beenderen en gewrichten (t.b.c. uitgezonderd) Aandoeningen der ogen Aandoeningen der oren Andere ziekten Onbekend1) 1953 1952 1951

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 236