19 de 6 waren, die in dit hotel werkten, moet als infectiebron deze Braziliaanse familie worden aangenomen. Bacillendragers. Aan het einde van het verslagjaar waren inge schreven: 14 typhusbacillendragers, 11 paratyphus- B-bacillendragers en 3 salmonellox-Bareilly-bacillen- dragers. 1 315 474 2 5 1 6 25 132 Inenting van emigranten. Emigranten en andere reizigers naar het buiten land werden, indien nodig, ingeënt tegen pokken, cholera, typhus en paratyphus. Op verzoek van de Inspecteur van de Veeartsenij- kundige Dienst werden in 40 gevallen van een be smettelijke veeziekte de voorgeschreven kenmerken geplaatst; 7 ontsmettingen werden te dezer zake uit gevoerd. Door de ontsmettingsdienst werden 24 lijken ver voerd. Tweemaal werd een onderzoek ingesteld in ge vallen, waarin zich symptomen voordeden van voed selvergiftiging. Er werden evenwel geen pathogene kiemen gevonden. Bijstand aan de consultatiebureaux voor zuige lingen en kleuters. De verstrekking van namen en adressen van pas geborenen aan de consultatiebureaux opdat deze aandacht hieraan konden schenken werd ook in 1953 voortgezet. De bureaux werden weer regelma tig van tabletten vitamine D voorzien. Vergeleken bij de jaren 1951 en 1952 viel er een sterke daling waar te nemen in het aantal gevallen van poliomyelitis anterior acuta (kinderverlamming). Er deden zich 12 gevallen mét en 5 zónder verlam mingen voor. De meeste gevallen kwamen voor in de maanden September en October, onderscheiden lijk 6 en 8. Inentingen. Inentingen tegen diphterie, kinkhoest en tetanus. Door de ’s-Gravenhaagse Vereniging voor Koepok inenting en Immunisatie werden verricht: 72 volledige inentingen tegen diphterie; 23 onvolledige inentingen tegen diphterie; 54 herhalingsvaccinaties tegen diphterie, waaronder 6 tevens tegen kinkhoest; 160 volledige inentingen tegen diphterie en kinkhoest; 29 onvolledige inentingen tegen diphterie en kink hoest; 28 volledige inentingen tegen diphterie, kinkhoest en tetanus; 1 onvolledige inenting tegen diphterie, kinkhoest en tetanus. Het aantal diphteriegevallen (326) was hoger dan in 1952 (283). Mogelijk is een tijdelijke stopzetting van de prophylactische inentingen (wegens poliomy- elitisgevaar) hierop van invloed geweest. Het aantal toxische gevallen was gering. In totaal werden 2 929 controles verricht op het voorkomen van diphteriebacillen; 174 personen ble ken positief bacillendragers te zijn. In bioscopen werd 95 keer gecontroleerd. Twee maal moest, na afloop van een voorstelling, de tijds ruimte van het doorluchten worden verlengd. Enkele malen moesten aanmerkingen worden gemaakt over het onvoldoende reinhouden van de privaten. De controle op de verschillende bad- en zwemin richtingen in de Gemeente gaf geen aanleiding tot aanmerkingen. Het zwemwater bleek steeds van goede hoedanigheid te zijn. Inenting tegen pokken. Door de ’s-Gravenhaagse Vereniging voor Koe pokinenting en Immunisatie werden in 1953 1 960 vaccinaties verricht, verdeeld als volgt; beneden het eerste levensjaar in het tweede levensjaar in het derde levensjaar in het vierde levensjaar in het vijfde levensjaar in het zesde levensjaar van het zevende tot het twaalfde levensjaar boven het twaalfde levensjaar Door de Gemeentelijke ontsmettingsdienst werden 2 402 woningen onderzocht op de aanwezigheid van wandgedierte; 125 hiervan waren besmet. In totaal werden in het verslagjaar 146 woningen en 104 790 kg goederen gezuiverd. Wegens een besmettelijke ziekte werden 68 wo ningen en 81 893 kg goederen ontsmet. In de wasserij werden 70 598 kg goederen ge wassen. Er werden 109 personen behandeld voor pedicu losis en 3 voor scabies. A VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 1 I KINDERBESCHERMING. a. Voedselvergiftiging, Bescherming in het algemeen. ff Toezicht op het water in zwem- en badinrichtingen en controle op bioscooptheaters. Ontsmettingen en andere werkzaamheden van ontsmettingsdienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 237