i 19 I H ih s° di I 1 I 7 I Over schoolmeubilair en over de verlichting in een aantal scholen werden adviezen gegeven. Ten behoeve van het examen voor de aantekening wijkverpleging maakte een aantal verpleegsters een stage mee aan de afdeling Kinderbescherming. Op aanwijzing van de schoolartsen werd in 591 gevallen een bril voorgeschreven of veranderd. Een operatieve keelbehandeling had in 388 ge vallen plaats als gevolg van aanwijzingen door de schoolartsen aan huisartsen. Er kwamen 19 aanvragen binnen om keuring van de voeten ter verkrijging van een verklaring, dat de betrokken leerling voor hoge schoolschoenen in aan- king kon komen; voor deze 19 leerlingen werd gunstig geadviseerd. werden 403 personen, behorende tot 97 gezinnen, gekeurd. Twee gezinnen werden niet geschikt bevon den voor het opnemen van pleegkinderen. Gegevens betreffende het leerlingenonderzoek. In onderstaande tabel zijn de cijfers betreffende het leerlingenonderzoek vermeld; de gegevens van de buitenscholen zijn verwerkt in die van de gewone lagere scholen. Volgens de beschikbare gegevens behoorden op 1 Januari 1954 de volgende scholen, met de daarbij vermelde aantallen leerlingen tot de groepen, waar over het systematisch geneeskundig onderzoek zich tot nog toe niet uitstrekte. b. Kindertehuizen, pleeggezinnen, kinderbewaar- plaatsen. In samenwerking met het Districtsconsultatie- bureau voor tuberculose werden ten behoeve van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen 426 per sonen gekeurd in verband met de plaatsing van pleegkinderen in 42 gezinnen en 7 kindertehuizen. Ten behoeve van noodhuisvesting werden 193 ge zondheidsverklaringen afgegeven; één baby werd niet geschikt bevonden voor opneming in een pleeggezin. Voor de commissie voor tijdelijke gezinsverpleging VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Scholen, opgenomen in het systematisch onderzoek. Aantal leerlingen Scholen. Aard van het onderwijs. per richting. totaal. Aantal. Richting. 23 651 Voorbereidende scholen (kleuterscholen) 121 67 978 226 Lagere scholen 2214 B.l.o.-scholen voor zwakzinnigen 17 209 209 Openbare 2 Buiten- en openluchtscholen 96 96 Rooms-Katholieke School voor Regerings- en voogdijpupillen 1 170 170 Openbare 1 147 147 Openbare School voor partieel defecten 1 212 School voor moeilijk opvoedbare kinderen Totaal Voorzieningen tengevolge van het schooltoezicht. 530 1 215 230 9 7 047 893 968 1 338 5 10 576 6 7 14 102 4 563 1 776 1 759 21 School voor slechtshorenden en spraakgebrek - kigen 38 32 41 10 87 61 66 12 7 4 4 1 I Openbare Prot.-Christelijke Rooms-Katholieke Overige bijzondere Openbare Prot.-Christelijke Rooms-Katholieke Overige bijzondere 24 112 21 305 19915 2 646 9 731 5210 8 176 534 a b 860 526 764 64 a b c d a Z> 5 i M M 172 40 94 677 2 1 371 Geneeskundig schooltoezicht. Openbare Prot.-Christelijke Rooms-Katholieke I Overige bijzondere 1. Voorbereidende scholen (Systematisch onderzoek) 2. Lagere scholen 1ste leerjaar (Systematisch onderzoek) 3. Lagere scholen overige leer jaren (Systematisch onderz.) 4. B.l.o.-scholen 5. Tussentijdse onderzoekingen en diverse keuringen 8 235 1 819 88 795 1 129 14 Openbare Overige bijzondere Scholen 1 v| i 4 5 ra O s o i O u Onderzocht u i -jo ra

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 238