19 J 22 5 2 8 Inenting tegen diphterie. Hierna volgt een overzicht van het aantal diphte- rie-inentingen in 1953 verzorgd door de afdeling Kinderbescherming in de onderscheidene school artsencentra. 6 I 1 I I I 1 Het aantal onvolledige le inentingen bedroeg 4 140, het aantal volledige le inentingen 19 889. Naar aanleiding van diphteriegevallen in verschil lende scholen werden 10 scholen geïnspecteerd, in- fectiebronnen meest kinderen met neusdiphterie van school verwijderd en onder nadere controle ge houden. Bij alle gevallen van diphterie in 1953, die aan de afdeling Kinderbescherming ter kennis kwamen, werden door de school verpleegsters huisbezoeken af gelegd, om de aard van de gevallen nader vast te stellen. Het hieronder gegeven overzicht heeft alleen be trekking op de 298 gevallen, waarbij ook achteraf mocht worden aangenomen dat diphterie in het spel was en niet moest worden uitgesloten. 3j Gegevens betreffende de afwijkingen, gevonden bij het in 1953 ingestelde onderzoek naar de gezond heidstoestand van leerlingen der onderscheidene onderwijsinrichtingen zijn vermeld in onderstaande staat. 2 1 I 11 11 5! L i I I I 2 1 1 1 I 1 I I 2| 1 3 I 1 1 I 2 i 4 VERSLAG VAN DE GEM GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Schoolartsencentra. 6 707 2 951 1 556 984 24 029 19 889 13 823 57 741 Aantal injecties het aantal diphteriegevallen bij schoolkinderen in 1953. 4 5 6 7 9 10 11 15 en ouder Gemiddelde leeftijd in jaren Geboortejaar Diphterie bij niet ingeënten. 1 1 219 5 3 1 I 3 6 17 20 51 1 I 3 2 I 9 Lichte gevallen 2 I I I 1 4 2 4 1 I 2 Lichte gevallen I 30 I 2 4 1 1 1 Lichte gevallen Totaal 31 3 I 4 5 298 Diphterie bij onvolledig ingeënten. 1 I 2 1 3 Lichte gevallen Zware gevallen Lichte gevallen Zware gevallen Lichte gevallen Zware gevallen Doornstraat 170a Surinamestraat 25 Pretorius- straat Pretoriusstraat 123 Hanenburglaan 284 v. Heutszstraat 12 Prinse- gracht Prinsegracht 71 Colensostraat 6 Linnaeusstraat 6 Buitenscholen Spreekuren (alle te zamen) 2913 2 940 2 487 2 420 3 150 2 931 2 496 35 1 706 1 477 2 083 2 051 Her haling’ 1 149 2 324 I 420 5 539 7 347 5 958 5 101 6 697 6 908 6 983 152 6 349 20 13 i 25 2 5 9 I 1 15 6 1 2 2 4 Totalen alle leeftijden 144 69 6 17 5 22 13 2 15 2 167 1 765 29 4 138 1.1'50 langer dan één jaar geleden. I Diphterie bij volledig ingeënten of rappel G. G. en G. D.) I II 1 Diphterie bij ingeënten volgens mededeling van ouders. 1 I 2 2 200 18 8 26 2 1 3 3 1 4 Diphterie bij volledig ingeënten (of rappe! G.G.en G.D.) voor l.l.’5O. I 21 2 1 3 5 Aard van de gevallen Lichte gevallen Zware gevallen Sterfgevallen 1 697 2 282 1 265 1 810 2 722 88 505 0 12 3 |’53 ’52 ’51 ’50 '49 ’48 ’47 ’46 ’45 '44 ’43 ’42 ’41 ’40 39’ '38 en vroeger j Totaal aantal injectie. Iinjecties. 8 Overzicht van 4 1 i 2 3J 1ste 2de i injectie, injectie. na 1 1 2 6 2| Langer dan 3 maanden geleden. 1 i ii I I Korter dan 3 maanden geleden. 6 20 22 55 44 42 30 10 10 1 0 4 13 2 3 1 11 36 9 14 2 6| 2 I 12 13 14 1 7 3 i 34 33 14 1 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 239