I I I I I l- I I I 1 19 1 W' Bestrijding van asthma bij schoolkinderen. Aan de leider van de afdeling Kinderbescherming werd een arts met halve dagtaak toegevoegd ten be hoeve van het toezicht op scholen en kinderbewaar- plaatsen. De taak van de G.G. en G.D. kan hier alleen bemiddelend en stimulerend zijn. Overigens kan een bevredigende vooruitgang wor den gemeld. De onderwijskrachten op de buitenscholen werden meer vertrouwd met de juiste wijze van omgaan met asthmapatiëntjes. Onderzoek naar de voedingstoestand van schoolkinderen. Het schoolkinderonderzoek door meten en wegen in Laakkwartier en Spoorwijk kon voortgang vinden. De uitkomsten werden bewerkt door het Gemeen telijk Bureau voor Statistiek. Vrijstelling van de leerverplichting. Van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie werden geen aanvragen om vrijstelling van de leer verplichting ter controle ontvangen. Keuring van schoolkinderen voor onderscheiden doeleinden. Er werden 4 918 leerlingen gekeurd ter verkrijging van een verklaring, dat hun gezondheid geen bezwaar opleverde voor zwemonderricht; 4 738 leerlingen werden voor zwemonderricht goedgekeurd, 180 wer den niet geschikt bevonden. Ter verkrijging van de geneeskundige verklaring, welke ingevolge artikel 14, lid 2, der Nijverheids- Adviezen inzake huisonderwijs. Inzake huisonderwijs werden 89 adviezen verstrekt voor nieuwe aanvragen. Voor verlenging van aan vankelijk gestelde termijnen werd één aanvraag in gediend en ingewilligd. Een verbetering van de indeling van het werk bracht mede, dat in het verslagjaar een aantal scholen tweemaal een beurt kreeg. In een aantal gevallen werden meestal op ver zoek van het Consultatiebureau voor Tuberculose leerlingen van scholen of klassen incidenteel gepir quetteerd in verband met de mogelijkheid van een schoolinfectie. In twee gevallen waarin dit raadzaam leek, werd het onderzoek na een paar maanden her haald. Dit incidentele onderzoek strekte zich voorts ook uit tot de scholen voor (m.)u.l.o. v.h. en m.o. nijverheidsonderwijs, kinderbewaarplaatsen e. d., hieronder samengevat onder de term scholen voor voortgezet onderwijs. In ziekenhuizen werden 67 diphteriepatiëntjes ver pleegd; het aantal ziektedagen bedroeg 2 841. Voor diverse verenigingen voor kinderuitzending werden 975 controles op het voorkomen van diph- teriebacillen verricht. Bestrijding van de tuberculose. In 1953 werden wederom op alle aangesloten kleuterscholen en scholen voor lager onderwijs de tot dan toe op tuberculine negatief reagerende leer lingen systematisch gepirquetteerd, voor zover de ouders dit hadden aangevraagd. V V VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Incidenteel. Scholen voor Soort van onderwijs: Totaal. Totaal. 2 15 17 1 1 3 3 10 ii i i i Aantal leerlingen waarvan gepirquetteerd waarvan positief reagerend Verwezen naar Consultatie bureau voor Tuberculose. Tuberculeuze afwijkingen waarvan actief waarvan dubieus actief waarvan rustig Ziekenhuis- of sanatorium- verblijf nodig Bedrust thuis voorgeschreven Alleen controle noodzakelijk 5 7 2 3 37 Lager onderwijs. 86 276 66 864 854 7 3 341 6 1 16 4 101 444 76 459 932 9 6 378 7 2 Voor bereidend onderwijs. 1 CKX) 733 11 Lager onderwijs. 3 203 2 527 35 32 4 1 6 Voort gezet onderwijs. 2 309 2 125 340 323 29 6 512 5 385 386 1 2 14 Andere afwijkingen (géén t.b.c.) Behandeling nodig Voor bereidend I onderwijs. 1 1 5 62 13 Bestrijding der tuberculose; pirquettering van leerlingen. Systematisch. 870 114 16 5 90 Buiten gewoon lager onderwijs. 13 934 8 819 62 1 234 776 16 Buiten gewoon lager onderwijs. 792 98 11 4 83 366 34 4 I i M - I I k,-- 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 241