1 a. -I 19 mi Buitengewoon lager o n d e r w ij s. 11 Van het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze werden 7 verzoeken om keuring betreffende geschikt heid voor het gekozen vak ontvangen; goedgekeurd werden 5 leerlingen, 1 werd ongeschikt bevonden voor het gekozen beroep en 1 leerling werd tijdens de keuring nog niet geheel geschikt bevonden voor het gekozen beroep. gezondheid zond 15 groepen, elk van 4 medische studenten, die hun stage doormaakten voor sociale geneeskunde. Het aantal leerlingen, dat in 1953 op de openlucht school aan de Leyweg 1 werd geplaatst bedroeg 70; even zoveel leerlingen werden in het verslagjaar af geschreven. Op 31 December 1953 werden in de openlucht school aan de Leyweg verpleegd: wegens asthma of chronische bronchitis 36 leerlingen, wegens algemene en nerveuze klachten 23, wegens hoofdpijnklachten 7, wegens onvoldoende eetlust en voedingstoestand 7, wegens moeilijkheden in gezinsverband 6, wegens vatbaarheid voor banale infecties 8, wegens herstel na acute ziekte 2 en wegens andere klachten 14 leer lingen. In totaal waren dit dus 103 leerlingen. Van 1 September 1953 af volgden drie leerkrachten een speciale cursus voor het openluchtschoolonder- wijs, te Amersfoort. De cursus werd om de veertien dagen op Zaterdag gegeven. Met een tijdelijke leer kracht vond het onderwijs normaal voortgang. Opvallend is, dat de omgang met de kinderen in die zin is verzwaard, dat er meer dan voorheen met geestelijke moeilijkheden moet worden rekening ge houden. Met betrekking tot de resultaten die door plaatsing op een der beide scholen werden bereikt, geven de hierna volgende staatjes omtrent leerlingen, die in 1951 werden afgeschreven en daarna onderzocht, enig inzicht. Het onderzoek naar de duurzaamheid der vastge stelde verbetering van de leerlingen hiervoren onder rubriek 1 en 2 vermeld heeft het volgende resultaat opgeleverd. I onderwijswet wordt vereist om als leerling tot een ambachtsschool te worden toegelaten, kwamen 978 aanvragen voor kosteloze keuring binnen (8 aanvra gen, welke in 1952 niet konden worden afgedaan, inbegrepen). Er werden 813 verklaringen afgegeven, waarvan 791 inhielden, dat de gekeurde voor het gekozen vak geschikt was, 17 dat hij voorwaardelijk geschikt werd geoordeeld en 5 dat hij niet geschikt was. Van 22 candidaten werd bericht ontvangen, dat zij reeds door de huisarts waren gekeurd. In 143 ge vallen kon geen verklaring worden afgegeven, waar van in 122 gevallen omdat de candidaat-leerling niet voor keuring was verschenen en in 7 gevallen omdat de leerling de ambachtsschool inmiddels weer had verlaten. Tenslotte konden 14 candidaten niet meer in 1953 worden gekeurd, zodat zij in 1954 zullen worden opgeroepen. Het aantal leerlingen, dat in 1953 op de buiten school aan de Doorniksestraat 28 werd geplaatst be droeg 56; eenzelfde aantal leerlingen werd in het verslagjaar afgeschreven. Op 31 December 1953 werden in de buitenschool aan de Doorniksestraat verpleegd: wegens asthma of chronische bronchitis 20 leerlingen, wegens algemene en nerveuze klachten 18, voor herstel na t.b.c. 44, wegens hoofdpijnklachten 8, wegens onvoldoende eetlust en voedingstoestand 8, wegens het niet opge wassen zijn tegen de gewone lagere school 2, wegens vatbaarheid voor banale infecties 3, voorbehoedend (t.b.c. in gezin) 1, wegens opvoedingsmoeilijkheden en onvoldoende algemene toestand 1 en voor herstel na acute ziekte eveneens 1 leerling. In totaal waren dit dus 106 leerlingen. Uit binnen- en buitenland werden veel bezoeken aan de school gebracht. De inspecteur van de volks- 3f-s| a. Buitenschool en Openluchtschool. Voor plaatsing op buitenschool of openluchtschool werden 128 leerlingen gekeurd, waarvan er 101 aan bevolen werden en 27 niet in aanmerking kwamen. Na ontslag van buitenschool of openluchtschool werd 232 maal een leerling onderzocht ter beoorde ling van het resultaat. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 5 Vastgesteld resultaat. 4 22,5 9 34.5 7 2 6 10 6.9 50 71 i 1 2 3 4 5 6 18 18 2 6 i Openluchtschool Leyweg. 8 26 3 14 1 30 29,9 12,8 19,2 13 Ss Voldoende verbeterd Zoveel mogeiijk verbeterd Onvoldoende verbeterd Niet verbeterd Achteruitgegaan Blijkbaar door verblijf in een buitenschool niet te verbeteren Geen oordeel wegens voor tijdig vertrekj 37,2 29,7 17,5 i 13,6 Vastgestelde resultaten bij de in 1951 van de buitenschool en de openluchtschool afgeschreven leerlingen. Buitenschool Doorniksestraat. I it |iti§ <3sii

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 242