I: 19 1 K Hr fe jl -1 5 44 4 9 14 48 34 18 5 23 Openbare school voor partieel defecten. Het candidatenonderzoek voor deze school om vatte in 1953 68 (v.j. 104) leerlingen, van wie er 67 (v.j. 60) wèl en 19 (v.j. 44) niet tot de school konden worden toegelaten. Van de 67 toegelaten nieuwe candjdaten konden er slechts 22 een plaats vinden, zodat er op 31 De cember 1953 niet minder dan 45 op de nieuwe wacht lijst stonden. De school werd gedurende het verslagjaar weer met twee groepen uitgebreid, zodat zij van 7 op 9 groepen (klassen) kwam en de capaciteit tot 135 leerlingen werd uitgebreid. Aan de plaatsingsbehoefte kon echter nog lang niet worden voldaan. 353 14 147 557 40 Ouders en leerkrachten Schoolartsen Afd. Onderwijs der Gemeentesecretarie Afd. Geestelijke Volksgezondheid van de G.G. en G.D Huisartsen en specialisten Kinderpolitie Haagse commissie voor de ongehuwde- moederzorg (Hacom) Gemeentelijk Bureau voor Beroeps keuze Andere instellingen Revisies na candidatenonderzoek Scholen voor debielen en imoecielen. Het aantal leerlingen van openbare en bijzondere scholen, dat voor het onderzoek voor plaatsing op scholen voor debielen en imbecielen was opgegeven bedroeg in het verslagjaar 589 (1952: 623). Uit openbare scholen waren hiervan afkomstig 261 (v.j. 255), uit bijzondere scholen 328 (v.j. 368) can- didaten. Niet toegelaten tot het b.l.o. werden 206 leerlin gen, d.i. 35 pCt. (v.j. 131 leerlingen, d.i. 21 pCt.) wegen te goede intelligentie of te jeugdige leeftijd. Het aantal afgewezen candidaten bedroeg voor de openbare scholen 96 of 36,8 pCt. (v.j. 21,6 pCt.) en voor bijzondere scholen 110 of 33,5 pCt. (v.j. 20,7 pCt.). Van de tot het b.l.o. toegelaten leerlingen, nl. 383 (v.j. 492), werden 55 of 14,4 pCt. (v.j. 11,8 pCt.) niet op de voor hen geschikte school geplaatst. Bi» Opnieuw moest worden geconstateerd, dat de aan vragen van de schoolartsen meer dan vroeger gebrui kelijk was neurotische stoornissen betroffen en minder tekorten in de intelligentie. Op het laboratorium werden nog een 14-tal her- onderzoekingen verricht van leerlingen, die op het punt stonden de debielenschool te verlaten, benevens een 9-tal eenvoudige psychotechnische keuringen van debielen, voor wie de mogelijkheid van het volgen van vereenvoudigd ambachtsschoolonderwijs werd overwogen. Een gunstig advies kon 6 maal worden gegeven. De psychologe werkte mede aan dit on derzoek. b. Ander buitengewoon lager onderwijs. Paedologisch Laboratorium. De psychiater, die reeds in 1951 aan het labora torium werd verbonden, werd in Januari 1953 vast aangesteld ten einde voor het laboratorium en het schoolartsenwerk aan de debielen- en imbecielen scholen werkzaamheden te verrichten. Reeds in de volgende maand werd de heer C. H. de Leeuw ernstig ziek en in Juli kwam hij te overlijden. Zijn heengaan werd als een smartelijk verlies gevoeld. Het gelukte niet een opvolger voor hem te vinden, zodat de Dienst bijna het gehele verslagjaar van de hulp van een tweede psychiater verstoken bleef. Gedurende de eerste maanden was er bovendien nog geen psycholoog, maar per 15 April trad een nieuwe psychologe in dienst. Onder de geschetste omstandigheden kon het niet anders of het werk aan het paedologisch laboratorium moest ernstige stagnatie ondervinden. Hoewel het aantal aanvragen voor onderzoek sterk werd beperkt, kon dit het ontstaan van achterstand niet verhinderen. Het totaal aantal aanvragen bedroeg in het verslag jaar 614 (vorig jaar 913). Naar de aanvragers gespecificeerd waren zij af komstig van: VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Buitenschool Doorniksestraat. Aantal leerlingen in de rubriek. 2 jaar. 2 jaar. 1/2 jaar. t/a jaar. 8 18 4 12 4 1 18 21 21 26 23 13 2 16 13 1 13 I 16 1 1 6 I 13 I van wie: drie keer herkeurd twee keer herkeurd niet herkeurd van wie: drie keer herkeurd twee keer herkeurd niet herkeurd 31 18 36 Aantal leerlingen in de rubriek 1952 111 1953 12 1 6 1 1 26 15 I 2 Openluchtschool Leyweg. Aantal leerlingen bij wie de verbetering volledig behouden bleek na 1 jaar. Aantal leerlingen bij wie de verbetering volledig behouden bleek na 1 jaar. - 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 243