19 1. 2 487 patiënten. 1 199 3 686 1 012 1953 1 169 1952 1 205 De spreekuren van de psychiaters en de zusters voor maatschappelijk werk werden door onderschei denlijk 3 338 en 2 497 patiënten bezocht; er werden door artsen en verpleegsters respectievelijk 2 986 en 9 344, te zamen dus 12 330, huisbezoeken aan voor- en nazorgpatiënten gebracht. Aanvragen tot opneming In een psychiatrische kliniek opge nomen In een gesticht in bewaring gesteld Aanvraag tot opneming geweigerd Percentage geweigerde aanvragen 2 674 187 793 47 365 30,29 88 scholen voor bijzonder lager onderwijs en 5 scho len voor bijzonder buitengewoon lager onderwijs, met in totaal 50 266 leerlingen. Niet aangesloten zijn: 48 bijzondere lagere scholen, omvattende circa 13 000 leerlingen. De leerlingen werden, behoudens een enkele uit zondering, door leerkrachten naar de centra gebracht. Voor op te verre afstand van een centrum gelegen scholen werden de kinderen o.a. per tram of autobus vervoerd. De gebitten van alle 50 266 kinderen werden tweemaal nagezien en zo nodig behandeld. Besloten werd om de kinderen in de eerste klassen te laten vallen onder de gewone onderzoekingen in het eerste halfjaar en hen dus niet te doen onderzoe ken bij hun komst op school, aangezien dit te veel tijd zou vergen. Van de 10 258 kinderen in de eerste klassen waren 2 178 kinderen behandeling behoevend; 101 kinderen hadden reeds te slechte blijvende kiezen om voor prophylactische behandeling in aanmerking te komen. Tengevolge van de overbelasting van de afdeling werden 1 233 kinderen in het cursusjaar 19521953 naar de eigen tandarts verwezen. Uit een ingesteld onderzoek bleek, dat de raad slechts in 325 gevallen werd opgevolgd. Het is wenselijk gebleken een interne controle in te stellen. De schooltandartsen hebben besloten om, telkens voor een jaar, twee tandartsen uit hun midden aan te wijzen, die mèt de leider van de afdeling om toerbeurt op de scholen de saneringstoestand zullen nagaan. Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de arbeid in het cursusjaar 19521953. In het verslagjaar werd een uitbreiding van de personeelsbezetting goedgekeurd. Het nieuwe perso neel kwam eerst eind 1953 in dienst; daardoor zal het effect van deze uitbreiding eerst in 1954 tot uit drukking komen. 14 Betreffende de omvang en de duur van de ver pleging van de „contractpatiënten”, d.w.z. de ver pleegden, die door bemiddeling van de Dienst werden geplaatst, in de drie klinieken Ramaerkliniek, kliniek „Óckenburgh” en St. Jacobusstichting (Wassenaar) zijn de cijfers voor 1953: De nieuw ingeschreven patiënten kunnen worden verdeeld in 605 voorzorg- en 594 nazorgpatiënten. De redenen van het afschrijven van patiënten waren: sociaal herstel 198; opneming en heropneming in een gesticht, mislukt proefverlof 358; opneming in een ziekenhuis voor lichamelijk zieken 6; over lijden 89; suicide 7; vertrek uit de Gemeente 162; opneming in een inrichting voor maatschappelijk on- volwaardigen 35; houding van de patiënt en/of fa milie (tegenwerking 125; insluiting in de gevangenis 6; overgedragen aan andere instellingen 25; militaire dienst 1. 812 27 330 28,23 Om vang van de voor- en nazorg. Ingeschreven op 1 Januari 1953 In de loop van het jaar inge schreven In totaal strekte de zorg zich dus uit over In de loop van het jaar afge schreven Op 31 December 1953 inge schreven Het accres bedroeg derhalve Uit de volgende gegevens blijken de bemoeiingen op het gebied van de voor- en nazorg van geestes zieken. 2. Klinische behandeling van geesteszieken. Omtrent de klinische behandeling van geesteszie ken geven de volgende overzichten inlichting. Daarbij zijn ter wille van vergelijking de overeenkomstige aantallen van 1952 vermeld. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. I Voor- en n. 50 266 29 979 GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID. Aantal kinderen Daarvan behandeling behoevende Waarvan geen toestemming van ouders of eigen tandarts Te Iaat voor preventieve behandeling Afwezig tijdens onderzoek of behandeling Verrichtingen a. Vullingen in het blijvend gebit b. Extracties blijvend gebit c. Extracties melkgebit Algemeen. 31 299 458 1 372 5 415 3 226 4 901 nazorg geesteszieke

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 245