lijr 19 532 wie de zorg zich 163 15 In verband met het toezicht op de verpleegde pa tiënten werden in 1953 weer wekelijkse bezoeken gebracht aan de drie psychiatrische klinieken hier- voren genoemd. Ook aan de overige psychiatrische inrichtingen, waar Haagse patiënten werden verpleegd werden periodieke controlebezoeken gebracht. De leider van de afdeling maakte hiervoor 91 dienst reizen. Ambtenaren van de afdeling Geestelijke Volksge zondheid werden door de kinderrechter tot gezins voogden benoemd. Uit de gezinsvoogdij werden in het verslagjaar 29 pupillen afgeschreven. Op het einde van het verslagjaar stonden nog 135 pupillen onder gezinsvoogdij. In pleeggezinnen buiten de Gemeente werden 72 pupillen verzorgd. Deze werden regelmatig gecon troleerd. In tehuizen, opvoedingsinrichtingen en zwakzinni geninrichtingen werden 993 pupillen verzorgd. Ook deze inrichtingen werden regelmatig bezocht door ambtenaren van de afdeling. Te zamen In 1953 uit gezinsverpleging ontslagen Zodat op 31 December 1953 in ge zinsverpleging waren 2 667 148 3 051 384 103 271 Ofschoon 28 van de opgenomen patiënten be hoorde tot de leeftijdsgroep boven de 60 jaar daalde de gemiddelde verpleegduur. Gedeeltelijk is dit een gevolg van het feit, dat deze patiënten zo mogelijk werden overgeplaatst naar de open afdeling van psychiatrische inrichtingen (47 patiënten) of werden geplaatst in rust- of verpleegtehuizen (53 patiënten), gedeeltelijk doordat 54 van hen (24 der bejaarden boven 60 jaar) betrekkelijk spoedig na hun opneming in de kliniek stierven; 69 bejaarden konden na langer verblijf in de kliniek onder toezicht van de Dienst naar huis terugkeren. De verpleegduur is ongetwijfeld mede onder in vloed van het werk van de voor- en nazorgdienst gedaald. Ook de kortdurende refusalbehandelingen hadden een gunstige invloed op de gemiddelde ver pleegduur. Uit het volgende blijkt de omvang van de nazorg voor leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs. Op 1 Januari 1953 stonden inge schreven 2 519 pupillen. In de loop van het jaar werden in geschreven Totaal aantal pupillen, over wie de zorg zich uitstrekte Af geschreven in 1953 Op 31 December 1953 stonden in geschreven De toeneming bedroeg derhalve Worden de 3 051 pupillen, over uitstrekte, verdeeld naar de gradatie van hun zwak zinnigheid, dan ontstaat het volgende overzicht: de- bilitas mentis 2 685, imbecillitas 297, idiotie 71. 3. Reclassering geestesgestoorden. Op 1 Januari 1953 stonden 37 mannen en 3 vrouwen ingeschreven (justitiegevallen). Nieuw inge schreven werden 20 mannen en 1 vrouw; 19 mannen en 1 vrouw werden afgeschreven. De stand op 31 December 1953 was: 38 inge schreven mannen en 3 vrouwen. De reclassering van 7 patiënten mislukte in het verslagjaar. Uitgedrukt in het totaal aantal patiënten dat onder toezicht stond, is dit een percentage van 1116. 4A rbeidstherapie. Een overzicht van de bezetting en de mutaties bij de werkinrichtingen van de ,,’s-Gravenhaagse Ver eniging Dr Schroeder van der Kolk” wordt aange- roffen in hoofdstuk XII van het Verslag van de toe tand der gemeente ’s-Gravenhage. De redenen van afschrijving van pupillen waren: sociaal herstel 84; opneming in een inrichting voor zwakzinnigen 83; overlijden 9; vertrek uit de Ge meente 82; opneming in een inrichting voor maat schappelijk ongeschikten 11opneming in een zieken huis of sanatorium 3houding van pupil en/of familie 55; militaire dienst 4; overgedragen aan een confes sionele organisatie voor nazorg 33; insluiting 14; overgedragen aan nazorg geesteszieken 3; opheffing besluit randgemeenten 3. Verpleging, gezinsverpleging; gezinsvoogdij. In gezinsverpleging waren: Op 1 Januari 1953 168 pupillen. In 1953 werden in gezinsverpleging geplaatst ■H'S *l! Tottat X X VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. I 99 Aantal verpleegdagen Gemiddelde dagbezetting Gemiddelde verpleegduur Gemiddelde verpleegduur in 1852 1) Betreft pupillen uit randgemeenten, welke tot dusver onder toezicht van de Dienst stonden. 108 99 28 130 77' 48,—. 49,7 I lager 7 8051 50 786 139 54,2 56,4 Nazorg buitengewoon o n d e r w ij s. s h 14 851 41 21 63,46 66,71 72,9 57,9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 246