19 Bureau 367.960,86 d. 119.529,59 e. 136.119,94 115.842,55 g- f 303.771,87 6.363,10 d. 6.466,38 e. 43.651,92 55.913,13 g- f 9.248,50 6.174,95 43.832,47 Ingeschreven op 1 Januari In de loop van het jaar ingeschreven 1953 452 120 572 274 298 Algemene kosten Geneeskundige Dienst Gezondheidsdienst: afdeling Kinderbescherming Gezondheidsdienst: afdeling Schooltandverzorging Gezondheidsdienst: afdeling Volksgezondheid Geestelijke Volksgezondheid (onderafdeling Psychiatrie) Geestelijke Volksgezondheid (onderafdeling Nazorg b.l.o.) Totaal 76.467,85 657.882,36 1952 414 146 560 Afgeschreven in de loop van het jaar 274 108 Ingeschreven op 31 December 298 452 In bovenstaande cijfers zijn mede begrepen de psychopathen, opgenomen bij de onderafdeling voor- en nazorg geesteszieken alsmede de criminele psy chopathen. In de aantallen van vorige jaren werden bij deze groep ook opgenomen de psychopathische debielen. Deze werden in 1953 afgeschreven, omdat bij hen de debiliteit op de voorgrond staat. Daardoor ontstaat een juister beeld van de psychopathenzorg. Het werk ten behoeve van het neurotisch gestoorde kind on wikkelde zich sterk. Er werden reeds voorstellen gedaan om personeel aan te stellen, dat zich speciaal met deze belangrijke arbeidstak voor de geestelijke volksgezondheid zal bezighouden. De zorg strekte zich in het verslagjaar uit over 216 jongens en 136 meisjes. Afgeschreven werden 42 jongens en 29 meisjes, zodat op 31 December 1953 nog 174 jongens en 107 meisjes onder de hoede en het toezicht van de Dienst verkeerden. De redenen, waarom de kinderen uit de zorg wer den afgeschreven, waren: sociaal herstel 17; opne ming in een psychiatrische inrichting c.q. opvoedings- inrichting 17; vertrek uit de Gemeente 6; houding van de familie 11oveigedragen aan zusterorganisatie voor jeugdzorg 10; het bereiken van de meerder jarige leeftijd 9; overlijden 1. Op verzoek van de afdeling Kinderbescherming werd in vele gevallen advies uitgebracht door de me disch opvoedkundige bureaux. Naar het Medisch- Paedagogisch Bureau werden 51 kinderen, naar het 16 f De zorg voor psychopathen omvatte de volgende aantallen. 5.332,20 De Directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, E. HEYSTEK. Zorg voor arbeid en cursussen. Het tuinencomplex voor a-sociale debielen, dat onder technische leiding staat van de Gemeentelijke School- en Kindertuinen, verschafte aan het eind van het verslagjaar werk aan 45 zwakzinnigen. De huishoudcursus ten behoeve van oud-leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging tot Opleiding van Gezinshulpen, leverde gunstige resul taten op. In het verslagjaar deden 13 pupillen eind examen, van wie 1 candidate werd afgewezen. Ten behoeve van de oud-leerlingen van de scholen voor b.l.o. werden speciale avondcursussen uitge schreven. In totaal hadden zo 241 jongens en meisjes van 15 tot 21 jaar avondverzorging. 60.932,71 1.534.735,86 In het totaal bedrag der uitgaven is begrepen f 6.394,47 voor geboekte kapitaalslasten ten laste van afd. B f 3.675,02 en afd. C. f 2.719,45. b. Geneeskundige Dienst c. Gezondheidsdienst afdeling Kinderbescherming Gezondheidsdienst: afdeling Schooltandverzorging Gezondheidsdienst: afdeling Volksgezondheid Geestelijke Volksgezondheid (onderafdeling Psychiatrie) Geestelijke Volksgezondheid (onderafdeling Nazorg b.l.o.) Totaal Rooms-Katholiek Medisch-Paedagogisch werden 18 kinderen verwezen. OVERZICHT VAN DE KOSTEN VAN DE GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. De nettokosten van de Dienst over 1953 bedragen in totaal f 1.118.407,24. b. 162,22 416.328,62 In het totaal bedrag der ontvangsten zijn begrepen de navolgende bedragen: Voor verlening van eerste geneeskun dige hulp en ziekenvervoer aan per sonen, die onder de Ongevallenwet vallen, ontvangen van de Rijksver- zekeringsbank Bijdragen van de ouders in de kosten der schooltandverzorging Subsidie van de Provincie Zuid-Hol- land voor bijdrage in de kosten van de Psychiatrische Dienst Bijdrage van het Rijk in de kosten van de afdeling Kinderbescher ming VERSLAG VAN DE GEM GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST 3J 99 99 Algemene Jeugdzorg. 99 Psychopathenzorg. C' i", -. Sr'iWtt Specificatie der ontvangsten. Specificatie der uitgaven. a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 247