3 ‘1 j 20 I li I f I. BEHEER. III. GEBOUWEN. 1 De Gemeenteziekenhuizen worden beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie voor de Openbare Gezondheid en voor de Gemeenteziekenhuizen. Aan het einde van het ver slagjaar bestond de Commissie uit mevrouw E. van den Bosch-de Jongh, mevrouw A. C. Mayer-Landmann en de heren H. Smitskamp, H. Swart, A. C. Toet en A. C. M. Weijters. Voorzitter was de heer C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken. GEMEENTEZIEKENHUIZEN VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. II. PERSONEEL. 3 j 1 s 5 N 4 «8 5 .S ■i Ir o.s 41 Het jaar 1953 kenmerkte zich door vele gebeurte nissen. Wèl staat het ziekenhuis nog op zijn oude plaats aan de aloude Zuidwal, doch vele vernieuwingen werden aangebracht. Aan de gebouwen hadden de gebruikelijke dage lijkse herstellingen plaats. Enkele zalen kregen een fleuriger aanzien door een frisse verf. In verband met de inmiddels gewijzigde inzichten op het gebied van de inrichting van isotopenlaborato ria en van de isotopentherapie, moesten de oorspron kelijk gemaakte plannen voor het treffen van de nodige voorzieningen ten behoeve van de afdeling Röntgen-therapie grondig worden gewijzigd. De gang, waaraan de Medische en Pharmaceutische Bibliotheek was gelegen, werd bij de afdeling Röntgen-therapie getrokken. Bovendien bracht de benoeming van een functionalist (arts H. Labadie) de noodzakelijkheid mede om ook voor hem een behoorlijke werkgelegen heid te scheppen. Een en ander leidde tot ingrijpende veranderingen en wijzigingen van de bestemming van verschillende lokaliteiten. De opheffing van de can- tine, waartoe bereids was overgegaan en het vrijkomen van een aantal zusterkamers boven de diëetkeuken brachten uiteindelijk een oplossing voor verschillende op dat moment bestaande ruimteproblemen. Met de uitvoering van de met een en ander samenhangende voorzieningen en de daarmede gepaard gaande ver plaatsingen werd nog dit jaar aangevangen. De Medi sche en Pharmaceutische Bibliotheek werd verplaatst naar het administratiegebouw en is thans daar geves tigd, waar voorheen de cantine was; ook het aangren zende vertrek van de afdeling Inkoop werd daarbij getrokken. De afdeling Inkoop en de Welfare-afdeling werden verplaatst naar de vrijgekomen kamers boven de diëetkeuken, terwijl op de le verdieping van het administratiegebouw een doorgang werd gemaakt. De diëtisten verhuisden naar de kamers boven die van de geneesheer-directeur, van welke kamers enkele, die voorheen door doktoren werden bewoond, waren vrij gekomen. In de linnenkamer hadden enkele verbouwingen plaats, waardoor meer ruimte werd verkregen en het werk op meer efficiënte wijze kon worden ingedeeld. De gang van zaken op deze afdeling kon hierdoor aanmerkelijk worden verbeterd. Op 12 Augustus werd het verbouwde gedeelte in gebruik genomen. Op 12 October had de officiële opening plaats van het Revalidatiecentrum, voor welk centrum een der gebouwtjes van het voormalig barakkencomplex aan de Rozenburgstraat werd ingericht. De opening ge schiedde door de Wethouder van Sociale Zaken, in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten uit de krin- si «I 1£ o.s BIJLAGE Totaal Medische dienst Verplegingsdienst Huishoudelijke dienst Administratieve dienst Technische dienst Personeel, in dienst voor het onderhoud van inventarissen enz Personeel linnenkamer c.a 1 i i i i i 1 226 180 168 167 168 170 175 180 187 211 231 214 220 200 206 217 226 239 249 248 240 24 24 21 18 17 17 17 17 17 17 17 18 19 23 24 24 21 21 22 23 25 27 27 27 27 27 24 21 20 19 17 17 18 18 20 21 22 21 26 25 28 32 27 26 27 27 987 1 177 933 1 213 807 1 213 817 1 100 826 1 110 835 1 102 814 1 040 823 1 040 794 1 050 821 1 048 152 511 235 35 25 880 880 880 880 880 Sterkte op 31 December 1953. 28 28 28 24 21 21 21 20 20 24 27 29 30 32 33 34 33 37 37 37 37 35 35 H 13 13 12 10 9 9 9 9 14 13 12 11 11 11 11 10 9 10 13 13 13 13 13 '.j 14 27 999 >■5 888 875 800 653 613 616 607 626 672 723 798 870 921 1 096 1 300 895 818 811 893 925 953 976 1005 1008 1015 818 1 038 790 1 038 717 1 038 631 592 614 623 676 760 1 000 817 1 108 942 1 155 1 085 1 176 1.2 oo •o Q. 54 54 48 50 51 52 51 53 59 70 1 77 81 85 85 1 91 1 101 107 1 113 1 1211 1 130 141 146 en bedden. Toestand van gebouwen, inrichtingen, inventaris enz. I 52 1 495 250 1 484 244 1 431 348 326 330 320 341 375 411 466 504 528 508 423 425 498 504 509 515 525 517 527 Overzicht personeelssterkte, aantal verpleegdagen 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1) Bovendien gemiddeld 7 verpleegsters in de Gemeentelijke Verzorgings huizen. 2) 13 personen werden gedetacheerd bij het evacuatiebureau en 2 personen bjj het Bureau Afvoer Burgerbevolking. 3) Bijzondere opmerkingen: Gezamenlijke sterkte voor ziekenhuis Zuidwal, ■’arakken Zusterstraat, noodziekenhuizen Naarderstraat 98 en Bezemstraat 1-3 en ziekenhuis voor chronische patiënten. Laan van Meerdervoort 112. 10 November 1943 ziekenhuis voor chronische patiënten geëvacueerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 248