20 IV. MEDISCHE EN VERPLEGINGSDIENST. 2 gen van de Volksgezondheid, medici en andere ge nodigden. Aanvulling en uitbreiding had plaats van het in strumentarium ten dienste van de verschillende medi sche afdelingen en de laboratoria, alsmede aanschaf fing van textiel- en meubilaire goederen en van diverse apparaten voor de keuken, de technische en huishou delijke diensten. Het aantal verpleegdagen heeft in het verslagjaar 299 688 bedragen, d.i. 9 096 méér dan in 1952. Aan Dr C. A. H. Waar, keel-, neus- en oorarts, werd, ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum op 3 Januari, door Burgemeester en Wethouders de gouden medaille van de Gemeente toegekend. Per 1 Juli trad in dienst de heer H. Labadie, arts voor patho-physiologische diagnostiek. Onder zijn lei ding werd het long- en hartfunctie-onderzoek, waar mede een aanvang was gemaakt onder leiding van Dr H. van Wely, met kracht ter hand genomen en verder uitgebreid. Prof. Dr P. R. Michaël werd benoemd tot buiten gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Am sterdam, om onderwijs te geven in de chirurgie, een functie, waarin hij o.m. adviezen zal geven bij de bouw van een nieuwe chirurgische afdeling ten be hoeve van deze universiteit. Prof. Michaël zal naast deze werkzaamheden leiding blijven geven aan de chirurgische afdeling van het Zuidwal-Ziekenhuis. Op 2 October hield Prof. Michaël zijn inaugurele rede. Aan Dr J. D. Bom, chef de clinique van de chirur gische afdeling, werd met ingang van 1 October bui tengewoon verlof verleend om zich aan de Rijksuni versiteit te Leiden, onder leiding van Prof. Dr A. G. Brom, te bekwamen in de long- en hartchirurgie. De radioloog, arts P. J. L. Scholte, droeg de naam van ons ziekenhuis over de grenzen, toen hij in Juli op het Internationaal Congres voor Röntgenologie te Kopenhagen een lezing hield, welke tevens was gewijd aan het tele-curie-apparaat (cobaltbom), waarvan het loden omhulsel op zijn aanwijzingen en die van de physicus bij de Gemeenteziekenhuizen, Ir H. R. Marcuse, door onze technische dienst werd vervaar digd. Het loden omhulsel werd opgezonden naar Engeland om daar met cobalt te worden gevuld. De geneesheer-directeur woonde, in opdracht van Burgemeester en Wethouders, ook dit jaar de Veska- Kurs bij, welke van 21 tot 24 September in Zwitser land werd gehouden. Na afloop van de cursus werd een bezoek gebracht aan het nieuwe Stadsziekenhuis Waid in Zurich. De adjunct-directrice, Zr R. L. van Voorthuijsen, werd door Mr M. G. Candau M.D., Director-General of the World Health Organization te Genève, aange zocht om voor de tijd van 5 jaar op te treden als Expert on Nursing voor Europa, welke eervolle uit nodiging zij volgaarne aanvaardde. Daartoe aange wezen door de Directe ur-Generaal voor de Interna tionale Volksgezondheidszaken van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, woonde Zr Van Voorthuijsen een conferentie bij van de Europese Sectie van de Wereldgezondheidsorganisatie, welke van 417 October te Mont Pèlerin in Zwitserland werd gehouden. Op deze conferentie werden proble men, het Ziekenhuiswezen en de Volksgezondheid be treffende, besproken met afgevaardigden van 22 Europese landen. De hoofdverpleegster J. W. Mosselman hospiteerde gedurende 2 maanden in het Kinderziekenhuis Great Ormondstreet te Londen, met het doel zich op de hoogte te stellen van de kinderverpleging in Engeland. Aan de hoofdverpleegster D. van Steveninck werd door het Nederlands Comité van de Internationale Florence Nightingale Stichting een studiebeurs toe gekend om een cursus „Voortgezette Opleiding” te volgen aan de School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam, een cursus, welke door de eerste ver pleegster E. M. van Aken van October 1952Juni 1953 eveneens was gevolgd. Op een stralende Prinsjesdag reed H.M. de Koningin met Haar Koninklijk Gezin langs de Zuidwal, waar zeer vele patiënten en leden van het personeel vóór de hoofdingang van het ziekenhuis stonden opgesteld. De zon overgoot het fleurige tafereel met haar stralen, er was geen wind, alles te zamen een ideale dag om onze Landsvrouwe hulde te brengen. Dit geschiedde bij monde van een der verpleegsters, die H.M. bloe men overhandigde, terwijl een patiëntje van de kin- derzaal de vier Prinsessen een tuiltje bloemen en een versnapering aanbood. Op 12 Mei ontving het ziekenhuis bezoek van Miss E. Houwing, social case-worker uit de U.S.A., die door Amerika naar Nederland was uitgezonden om aan de School voor Maatschappelijk werk te Amster dam gedurende een jaar over dit onderwerp cursussen te geven en de methoden in ons land te introduceren, welke in de laatste jaren in Amerika worden toege past. Zij verklaarde zich bereid ook voor de doktoren en de hoofd- en eerste verpleegsters van dit zieken huis enkele lessen te geven en van haar werk te ver tellen. Ook ontvingen wij dit jaar bezoek van Miss Jessie Wilson, adjunct-directrice van The Runnymede Hos pital in Toronto (Canada), het ziekenhuis, dat direct na de oorlog ons huis adopteerde en sindsdien nauwe relaties met ons onderhoudt. Wij hadden het genoegen haar enkele dagen als onze gast te mogen ontvangen en uiting te geven aan onze dankbaarheid voor al dat gene, dat Runnymede in de afgelopen jaren voor ons deed. De laatste dagen van 1953 werd het ziekenhuis in beroering gebracht door het optreden van alastrim in onze stad. Gelukkig waren de patiënten niet ernstig ziek. Wèl moesten er op organisatorisch gebied enige veranderingen plaats vinden en maatregelen worden getroffen om te trachten de ziekte zo spoedig moge lijk te onderdrukken. Het personeel hielp daarbij mee zoveel en zo goed als in zijn vermogen lag. Tot de VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 249