17 Commissie van advies inzake het geven van straat namen (Ingesteld bij besluit van B. en W. van 27 April 1953): de Wethouder van Openbare Werken, voor zitter; Jhr Mr J. M. M. van Asch van Wijck, C. A. M. Diepenhorst, Dr Mr J. A. M. van Staaij, leden (Raadsleden); Dr W. Moll, N. K. J. Scheffers, H. M. Mensonides, D. Hans, de hoofddirecteur van de Ge meentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stads ontwikkeling, de directeur van het Gemeentelijk Grondbedrijf, de directeur van Bouw- en Woning toezicht en het hoofd van de afdeling Openbare Wer ken der Gemeentesecretarie, leden (niet-Raadsleden); A. Klaver, secretaris. Commissie van voorbereiding voor de bouw van het representatieve gedeelte van het nieuwe Stadhuis (Ingesteld bij besluit van B. en W. van 22 October 1953): de Burgemeester, lid-voorzitter; de Wethouder van Openbare Werken, de Wethouder van Weder opbouw, de Gemeentesecretaris, de directeur van Ge meentewerken, het hoofd van de afdeling Publiciteit der Gemeentesecretarie en het hoofd van de afdeling Kabinetszaken der Gemeentesecretarie; het hoofd van de afdeling Openbare Werken der Gemeentesecretarie, secretaresse; Mr J. G. Overbeek, adjunct-secretaris. Schadevergoedingscommissie (Ingesteld bij Raads besluit van 2 November 1953 ten einde het Gemeente bestuur van advies te dienen omtrent verzoeken om schadevergoeding ten gevolge van een stedebouw- kundige maatregel): Prof. Dr G. A. van Poelje, lid- voorzitter; W. B. Bruyns, H. Lamet, D. J. Lucas en P. Th. Zeidenrijk, leden; A. H. Bessem, W. Biever, E. Snoeck en C. W. Pfeiffer, plaatsvervangende leden; Mr M. van der Feen, plv. voorzitter. Algemene Raad van de „Gemeentelijke Gasvoor- ziening Zuid-Holland” (Ingesteld bij Raadsbesluit van 28 April 1952; in werking getreden op 3 April 1953): leden-vertegenwoordigers van de gemeente ’s-Graven- hage: Mr J. van Aartsen, Wethouder van Economi sche Zaken, Th. M. Dresmé, Wethouder van Finan ciën, Mr A. J. Dankelman, W. H. A. Nuij, Dr Mr J. A. M. van Staaij, H. Swart en W. Verburg; plaats vervangende leden: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Cociale Zaken, F. D. Bastet Jr., Dr B. van den Tempel, A. C. M. Weijters, P. J. de Mos en Jhr Mr J. M. M. van Asch van Wijck. Gemeentelijke Stichting voor het beheer van de Scheveningse visafslag (Ingesteld bij Raadsbesluit van 8 December 1952; benoeming der leden had in 1953 plaats): Mr J. van Aartsen, voorzitter; C. P. Damme (plv. F. H. M. Lem), P. J. de Mos (plv. K. J. Nieukerke), de adjunct-directeur van de Gemeen telijke Dienst van Haven- en Marktwezen, D. A. den Duik, J. van der Zwan, S. Bakker, F. R. Ommering, H. J. van Wingerden, J. van der Deijl, Th. E. J. van Ellinkhuizen, M. Keus, H. Overmeijer en C. van der Wal, leden; Mr M. Blei Weissmann, hoofd van de Adviescommissie voor het Verkeer: de hoofddirec teur van de Dienst van de Wederopbouw en de Stads ontwikkeling, lid-voorzitter; de hoofdcommissaris van politie, de directeur van Gemeentewerken, de direc teur van het N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M., Mr B. Ph. baron van Harinxma thoe Slooten (vertegenwoor diger der Koninklijke Nederlandse Automobiel Club). Mr Dr G. W. Sannes (vertegenwoordiger der Konink lijke Nederlandse Motorrijders Vereniging), Ir C. A. Kuysten (vertegenwoordiger van de Algemene Neder landse Wielrijders Bond), mevr. G. P. Broertjes (ver tegenwoordigster der Vereniging voor Veilig Verkeer) en J. Vork (beroepschauffeur), leden; Ing. A. L. Roscam Abbing, F. A. Mastenbroek, Th. K. Mole naar, AKohier en C. van der Ploeg, plaatsvervangen de leden. Commissie van advies voor de hoge onderschei ding der Gemeente: leden: Ir J. W. Albarda, lid van de Raad van State, Jhr Mr W. M. de Brauw, advocaat en procureur te ’s-Gravenhage, Dr L. Fick, directeur- geneesheer van het Rooms-Katholieke ziekenhuis Westeinde, Mr S. J. R. de Monchy, oud-burgemeester van ’s-Gravenhage en Mr J. A. de Wilde, oud-minister; secretaris: W. F. Wijthoff. Commissie van advies voor het huurautobedrijf: Mr C. B. Reinhold, lid-voorzitter; Ir Th. M. B. van Marie, plv. lid-voorzitter; P. J. Bolland (plv. H. J. Knoester), M. J. Clarenbeek (plv. N. Pons), S. van der Klugt (plv. Th. M. van de Mandele), B. Vos Jzn (plv. A. N. van Duin), H. Overmeijer (plv. G. Ha- meetman), L. Th. Spanjaard (plv. B. van Engelen) en J. van den Brink (plv. C. Cornelissen), leden; Mr M. Blei Weissmann, secretaris; J. L. Ancion, plv secretaris. Stichting „Haagse Taxi-Telefooncentrale H.T.T.” (Ingesteld bij Raadsbesluit van 19 October 1953). Voorlopig Algemeen Bestuur: lid-voorzitter: Ir Th. M. B. van Marie; leden: J. Hooymans, Mr J. H. W. van Uden, S. Stijnman, C. J. van Boles, W. F. Gut- terswijk, H. Overmeijer, L. Th. Spanjaard en J. van den Brink; plv. leden: J. P. M. Kohier, P. Scheffer, J. de Vries, J. Goudzwaard, C. F. van den Berg, G. Hameetman, N. C. Colenberg en J. Schotman; ge meentelijk gedelegeerde: Mr M. Blei Weissmann, hoofd van de afdeling Economische Zaken der Ge meentesecretarie; tijdelijk toegevoegd secretaris: J. L. Ancion. Centrale efficiency-commissie: Th. M. Dresmé, Wethouder van Financiën, voorzitter; J. J. Riem Vis, directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst, secretaris; W. Dijkshoorn, technisch ambtenaar bij het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf, P. de Graaff, directeur van de Gemeentelijke Reinigingsdienst, H. L. Kooper, directeur van de Gemeentelijke Crediet- bank, W. F. Wijthoff, Gemeentesecretaris en G. van Vliet, adjunct-directeur bij Van der Heem N.V., leden; algemeen rapporteur: H. Th. van Zonneveld, plaats vervangend directeur bij de Gemeentelijke Accoun tantsdienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 24