20 In het jaar 1953 hadden in de operatiekamer 3 684 behandelingen plaats, te weten: 3 208 operaties ten behoeve van in het ziekenhuis Zuidwal opgenomen patiënten en 476 operaties ten behoeve van buiten patiënten. Het aantal gipsverbanden heeft 444 bedra gen, binnenpatiënten 428 en buitenpatiënten 16. (Na de verbouwing 13 Juli 1953 bleven de chirurgische buitenpatiënten op de operatiekamer van Dr Houwert komen.) Onder de operaties kwamen voor: appendix 407, hernia 456, maag 262, darm en rectum 78, lever en galwegen 244, uterus, salpinx, ovaria, vagina 9, lapa- rotomie 100, nier, blaas, urethra, prostaat 110, geni taliën masc. 116, mamma 26, beenderen en gewrich- maatregelen, welke deels terstond en verder in de eerste dagen van Januari 1954 in overleg met de Ge neeskundig Hoofdinspecteur en de Geneeskundig In specteur van de Volksgezondheid voor Zuid-Holland werden genomen, behoorden o.a.: de bestemming van de barakken op het terrein van het Zuidwal-Ziekenhuis voor de verpleging van de eerste lijders aan alastrim en huisvesting van de zus ters, die met de verpleging van deze patiënten waren belast; het overbrengen van de t.b.-patiënten van het zieken paviljoen aan de Stevinstraat naar het Zuidwal-Zie kenhuis; het overbrengen van de alastrim-patiënten van de barakken aan de Zuidwal naar het zieken paviljoen Stevinstraat en de bestemming van dit pavil joen voor de opneming van nieuwe gevallen van alastrim en van observatiepatiënten; de re vaccinatie van patiënten en personeel; de inrichting van het schoolgebouw aan de Korte Lombardstraat 11 als reserve-noodziekenhuis voor de opneming van lijders aan alastrim; de stopzetting van het ziekenbezoek, alsmede van de opneming en het ontslag van patiënten en sluiting van de poliklinieken; het isoleren in de Jeugdherberg „Ockenburgh” te Loosduinen van de ongevaccineerden onder het per soneel, die op enigerlei wijze contact met de besmette afdelingen hadden gehad. Als uitvloeisel van een besluit van het Bestuur van de afdeling ’s-Gravenhage van het Nederlandsche Roode Kruis om de Bloedtransfusiedienst over te dragen aan het Roode-Kruis-Ziekenhuis, kwam op 16 December een einde aan de functie van de Ge meenteziekenhuizen als Medisch Centrum van de Bloedtransfusiedienst. Aan dit Centrum is onverbre kelijk verbonden de naam van de heer C. A. ’s-Gra- vendijk, secretaris der directie, die de organisatie van de Bloedtransfusiedienst tot een hecht geheel op bouwde en onder wiens leiding de administratie van deze dienst op voortreffelijke wijze werd gevoerd. In dit jaar legden 38 zusters en 3 broeders met gunstig gevolg het examen af ter verkrijging van het diploma Ziekenverpleging, terwijl 49 zusters de aan tekening Kraamverpleging behaalden. Gedurende het verslagjaar heeft het aantal bloed transfusies 2 406 bedragen. In de tandheelkundige afdeling hadden 1 445 be handelingen plaats ten behoeve van in de Gemeente ziekenhuizen opgenomen patiënten en 688 behande lingen ten behoeve van patiënten gezonden door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. ten 359, zenuwstelsel 31, vaten en varices, varicocèle 68, spieren en pezen 67, oog, oor, neus, keel, mond holte 91, lymphklieren 1, struma 44, huid en onder- huidscelweefsel 187, thoracotomie 47, amputatie, exarticulatie 43, snaarextensie 134, milt 8, thoraco- plastiek 1, kleine operaties 319. Ten behoeve van de in de Gemeenteziekenhuizen op genomen patiënten bedroeg het aantal cystoscopieën, rectoscopieën en andere behandelingen onderschei denlijk 159, 122, 220. Voor buitenpatiënten waren deze getallen onderscheidenlijk 314, 164, 1956. In de keel-, neus- en oorheelkundige afdeling be droeg het aantal consulten 17 389, het aantal nieuwe patiënten 1 659. Bijzondere operatieve verrichtingen: paracentese 261, oorpoliepextractie 8, mastoid operatie 4, radicaal ope ratie 20, behoudende radicaal operatie 1, audiogram 24, Wildese incisie 2, adenotomie 84, tonsillo-adeno- tomie 242, tonsillectomia duplex in locaal anaesthesie 143, tonsillectomia duplex -j- adenotomie in locaal anaesthesie 123, tonsillectomia duplex a tiède - a chaud 7, tonsillectomia duplex in narcose 18, periton- sillairabces incisie 11laryngofissuur -|- stemband- exstirpatie 3, directe laryngoscopie 2, stembandpoliep extractie 5, oesophagoscopie 56, lipiodolvulling bron- chiaalboom 63, bronchoscopie -j- proefexcisie 165, radium inbrengen 5, radium behandeling 59, neus- poliepextractie 62, Bellocq’se tamponnade 27, orbita absces 1, extractie corpora aliena oor 4, extractie corpora aliena neus 9, extractie corpora aliena oesophagus 13, extractie corpora aliena larynx 1, extractie corpora aliena tonsil 9, proefexcisie oor 1, proefexcisie neus 4, proefexcisie palatum 1, proef excisie pharynx 1, proefexcisie larynx 18, proef excisie tonsil 1, proefexcisie kaak 3, sinus frontalis operatie uitwendig 1, sinus frontalis operatie inwen dig 28, Caldwell Luc operatie 21, primaire kaakpunc- tie positief 207, primaire kaakpunctie negatief 184, antrum aanboren 3, septum resectie 54, neusfractuur 5, neusplastiek 1, conchotomie 6, concha-cauterisatie 17, electro coagulatie 10, atheroomcyste 2, septum- absces incisie 1, tandwortel extractie 3, ethmoid ope ratie 1. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. 3 Operatieve behandelingen. Bloedtransfusiedienst. Tandheelkundige afdeling. Urologische afdeling. Keel-, neus- en oorheelkundige afdeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 250