20 a. b. c. f 140,— 160,— 120,— 1. f 200,— 2. 50,- 8 Door de toenemende ingewikkeldheid en omvang van de medische apparatuur worden aan de techni sche dienst in het ziekenhuis steeds hogere eisen ge steld. Wij prijzen ons gelukkig over voldoende ge schoolde krachten te beschikken, die met de hun ter beschikking staande gereedschappen en werktuigen in staat zijn om o.a. een apparaat als het tele-curie- apparaat (cobaltbom) in onze eigen werkplaatsen te construeren. Ook in het jaar 1953 werd voortgegaan met een verdere verbetering van de boekhouding, teneinde tot een zo juist mogelijke kostprijsberekening voor de verschillende afdelingen te kunnen komen. Hiervoor is de medewerking van de medici en de hoofdver pleegsters onontbeerlijk, aangezien zij de gegevens moeten verschaffen, op grond waarvan de bereke ningen moeten worden gemaakt. Het is verheugend te constateren, dat de samenwerking tussen de admini stratie enerzijds en de medische en verplegingsdienst anderzijds steeds nauwer wordt en dat herhaaldelijk door de medici de hulp van de administrateur wordt ingeroepen bij vraagstukken op organisatorisch en administratief gebied. Dit jaar werden voor het eerst van alle medische afdelingen en laboratoria dagrap porten verkregen, zodat dit verslag thans een volledig beeld geeft van de werkzaamheden op medisch terrein. Bij besluit van 7 Januari 1953 is door Burgemees ter en Wethouders een commissie ingesteld, teneinde hen van advies te dienen over de oorzaken van de stijging der exploitatiekosten en van de stijging der tekorten op de exploitatie van de Gemeentezieken huizen. Deze commissie staat onder voorzitterschap van Prof. Mr D. Simons. Aan het einde van het ver slagjaar was de commissie met haar werkzaamheden nog niet gereed gekomen. In een bijeenkomst van 15 October 1953 van af gevaardigden van alle ziekenhuizen in ’s-Gravenhage V. HUISHOUDELIJKE, ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE EN ECONOMISCHE DIENST. Per 15 April werd aan de bestaande tarieven voor bijzondere behandelingen en onderzoekingen ten be hoeve van patiënten der eerste en tweede klasse een nieuw tarief toegevoegd, nl. tarief voor anaesthesie- behandelingen: voor patiënten der eerste klasse ten hoogste voor patiënten der tweede klasse ten hoogste en directe omgeving, is een informatieve contactcom missie (Contactcommissie Haagse Ziekenhuizen) tot stand gekomen, voor het gemeenschappelijk voeren van besprekingen met de Gemeente, de specialisten en de ziekenfondsen. In de korte periode van haar bestaan heeft deze commissie bewezen van groot nut te zijn voor de Haagse Ziekenhuizen. De administra teur der Gemeenteziekenhuizen, de heer J. A. van den Boogert, treedt op als secretaris dezer commissie. De Landsregering van Suriname heeft de heer J. A. van den Boogert verzocht deel te willen uitmaken van een commissie van 5 deskundigen, die de Lands regering van advies en voorlichting zal dienen over het vraagstuk van de bouw van een nieuw Lands- hospitaal in Suriname. In de loop van het jaar had een aanspassing plaats van de tarieven aan de sterk gestegen kosten. Met ingang van 30 September werd het algemene verplegingstarief verhoogd als volgt: le klasse van 20,tot 21,30 per verpleegdag. 2e 14,75 16,05 3e 12,15 13,45 Op grond van de voor alle ziekenhuizen en sanato ria geldende Prijzenbeschikking van het Directoraat- Generaal van de Prijzen verband houdende met de verplichte invoering van de 48-urige arbeidsweek voor het ziekenhuispersoneel werden de tarieven met ingang van 1 October andermaal verhoogd en bepaald op de volgende bedragen: algemeen tarief: le klasse 21,60 per verpleegdag 2e 16,35 3e 13,75 tarief voor gezonde zuigelingen, die tezamen met de moeder worden verpleegd: le klasse 6,per verpleegdag 2e 5 3c 4,25 tarief voor verloskundige hulp met verpleging van moeder en kind bij normale bevalling (uitsluitend 3 e klasse): bij geboorte van één kind in totaal bij geboorte van twee of meer kinde ren in totaal bij geboorte van een dood of niet levensvatbaar kind in totaal VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. het aantal poliklinische behandelingen in het Afdelingen. Verpleegden. Totaal. 281 145 777 Chirurgie Ongevallen R.V.B Interne ziekten Dr H. van Wely Dr G. Blomhert Urologie Dermatologie Neurologie Psychiatrie Gynaecologie Obstetrie Orthopaedie Keel-, neus- en oorziekten Tandheelkunde Oogheelkunde Niet- verp leegden. 13 182 19 007 861 1 105 3 082 594 228 13 13 182 1 9007 9 976 13 269 2 177 18 087 6 754 2 560 5 310 2 584 34 373 17 232 1 266 9 976 13 269 2 177 18 681 6 982 2 573 5 310 2 584 34 654 17 232 2 127 1 105 148 859 Overzicht van jaar 1953.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 255