i I I 18 afdeling Economische Zaken der Gemeentesecretarie: vice-voorzitter en lid-secretaris; Mr W. C. A. Riem Vis, plv. secretaris. Commissie Loosduinen: de Burgemeester, voorzit ter; mevr. H. C. Motshagen-Van der Zalm, mevr. M. A. van Noort-Den Boer, J. van Stel, H. Bakker, P. Bergenhenegouwen, E. van der Gaag, O. Bottinga, A. Janssen, C. Schungel, H. A. van Tol, A. Ver schoor, G. van Vliet en G. van der Zalm, leden; J. Rensen. secretaris. In de volgende staat is het aantal ambtenaren en werklieden op 1 Januari 1954 gesplitst naar de takken van Dienst. Gemeentesecretaris was op 1 Januari 1954 W. F. Wijthoff. benoemd met ingang van 1 September 1947. Gemeenteontvanger was op 1 Januari 1954 J. J. Kortekaas, benoemd met ingang van 1 Januari 195.0. Directeuren en administrateurs van de takken van dienst op 1 Januari 1954: zie de staat op blz. 20. De volgende staat vermeldt de sterkte van het Ge meentepersoneel Voor werkzaamheden aan en wijziging in de in richting en/of bestemming van dienstgebouwen der Gemeente wordt verwezen naar het verslag van Ge meentewerken. r De taak van het industrieschap bestaat uit het doen aanleggen en het exploiteren van industrieterreinen en -havens in de Plaspoel- en Schaapweipolder, gelegen in de gemeente Rijswijk (Z-H). Hieronder valt mede het bouwen en exploiteren van industrieflats. De nor male openbare taak van de gemeente Rijswijk, zoals de zorg voor de reiniging, het onderhoud van open bare wegen, het afvoeren van water en vuil, de open bare verlichting, de politie, de brandweer en het bouwtoezicht, blijft bij de gemeente Rijswijk berusten. De organen van het industrieschap zijn: raad van bestuur, dagelijks bestuur, directie. De raad van bestuur bestaat uit 8 leden, die be noemd worden door de raden der deelnemende ge meenten, bij voorkeur uit de leden van het bestuur van die gemeenten, en wel 4 leden door de gemeente raad van Rijswijk en 4 door de gemeenteraad van ’s-Gravenhage, met dien verstande, dat ten minste één van de door elk der gemeenteraden te kiezen leden een lid van het College van Burgemeester en Wethouders van de desbetreffende gemeente zal zijn. Op 31 December 1953 waren leden-vertegenwoor- digers van de gemeente ’s-Gravenhage: Mr J. van Aartsen, Wethouder van Economische Zaken, K. J. Nieukerke, Dr Mr J. A. M. van Staaij en Dr B. van den Tempel. Als voorzitter treedt bij toerbeurt, telkens voor een jaar, op een lid aan te wijzen door Burgemeester en Wethouders van Rijswijk uit de Rijswijkse leden, en een lid aan te wijzen door Burgemeester en Wethou ders van ’s-Gravenhage uit de Haagse leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en 2 andere leden (één Haags en één Rijswijks lid) van de raad van bestuur. De directie bestaat uit 2 personen, nl. één te be noemen door de raad van bestuur op voordracht van ’s-Gravenhage en de ander op voordracht van Rijswijk. het Gemeentepersoneel. Datum. Takken van dienst. 2 378 2 698 Over te brengep Accountantsdienst Apotheek Archief Badbeheer (Stichting Centraal Begraafplaatsen Beroepskeuze (Bureau voor Bouw- en Woningtoezicht Credietbank Duinwaterleiding Electriciteits-Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en Gezondheidsdienst Grondbedrijf Haven- en Marktwezen Huisvesting (Bureau voor de Hypotheekbank Gemeentepersoneel. 1910 1915 1920 1930 1935 1940 1945 1950 1952 1953 1954 Ambte- i Werk- naren.l)! lieden. 2 093 2 889 3 924 3 370 4 047 3 438 Te zamen. Amb tenaren. 1 979 2 122 1 662 572 I 513 I 783 1 882 1 959 2 165 Onder wijs. Werk lieden. 34 1 45 10 I 6 6 168 673 583 1 089 23 17 39 3 38 53 14 20 5 5 104 51 189 520 389 561 168 80 43 135 3 Dienstgebouwen. 1 275 1 788 3 326 3 173 3 189 3 316 2)4 430 2)4 028 06 121 ->)4 577 4 784 5 186 5 271 5 422 Sterkte van 4 330 5 784 8 834 7 926 8 562 8 061 2) 10 257 0 10 698 10 696 11 219 11 480 11 7571 962 I 107 1 584 I 383 I 326 1 307 I 799 1 952 1 833 I 824 I 823 Publiekrechtelijk lichaam Industrieschap „De Plas- poelpolder” (Raadsbesluit van 1 Juni 1953). I Politie (en i Brandweer). 1 Januari 1 I 31 December 1924 31 31 31 I Januari 1 I 1 I 3 960 I 4 200 1 4 385 I 4 513 I 1) Zonder Politie en Brandweer en Onderwijs. 2) Inbegrepen onderscheidenlijk 26 ambtenaren en 7 werklieden, te zamen 33 personen, die, op grond van Verordening No. 108/1940 van de „Reichskom- missar” voor het bezette Nederlandse gebied, met ingang van 26 November 1940 van hun functie waren ontheven. 3) Inbegrepen 31 personen als voren. 4) Bovendien 101 ambtenaren en 200 werklieden voor de „Arbeitseinsatz” werkzaam in het buitenland. 5) Van 1 Maart 1943 tot 1 Januari 1946 Staatspolitie en van 1 Januari 1944 tot 5 Mei 1945 Staatsbrandweer (veranderingen onder de macht der Duitse be zetting aangebracht).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 25