20 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. ƒ612.632,71 Totaal Art. 19.407,64 850,— 3.300,— 42.610,79 Totaal 29.620,47 Totaal 14 Deze laatste kosten werden, te zamen met de directe kosten van deze dienst, aan het Nederlandsche Roode Kruis in rekening gebracht. 106.923,47 23.028,77 53.944,83 88.807,49 339.928,15 5.335,91 17.867,24 II. Baten. De bovenvermelde bedragen werden vervolgens als baten van de toerekenende afdelingen geboekt De verpleegkosten voor het ziek-inwonend perso neel werden tegen het geldende tarief 3e klasse onder de lasten van het onderdeel „Verpleging” opgenomen en ten bate van de opbrengst verpleeggelden geboekt tot een totaalbedrag van 25.869,65. Het nadelig saldo bedroeg over 1953 1.789.980,93 of ƒ396.824,65 minder dan over 1952 en ƒ72.490,07 minder dan de begroting. Het aantal verpleegdagen bedroeg over 1953 299 688 of 9 096 meer dan in 1952. In verband met het „all-in” tarief zijn, evenals in 1952, de door diverse medische afdelingen verrichte prestaties ten behoeve van de opgenomen patiënten aan het onderdeel „Verpleging” toegerekend met be hulp van de op deze afdelingen ingevoerde dagrap porten. De resultaten van deze toerekeningen zijn als volgt: I. Lasten. Art. I. „Verpleging” is belast voor de kosten van de volgende afdelingen ten behoeve van klinische patiënten: 1Röntgen-diagnostiek 2. Röntgen-therapie 3. Pathologisch-Anato- misch-Bacterioligisch Laboratorium 4. Afdelingslaboratoria 5. Operatiekamers rond 31.450,— 4.650,— 42.950,— 22.700,— 30.500,— 500,— 5.050, I. „Verpleging,, V. „Röntgenafdelingen” Art. VI. „Rouwkamer” Art. VIL „Ruimten verhuurd aan derden” Minder werd gevorderd voor: Art. III. „Pathologisch-Anato- misch-Bacteriologisch Laboratorium” Art. IV. „Poliklinieken” Art.VIII. „Diversen” Art. VIII. „Diversen” onderdeel „Bloedtransfusiedienst” is belast voor de volgende kosten: 1. Pathologisch-Anato- misch-Bacteriologisch Laboratorium 21.624,72 2. Röntgen-diagnostiek 7.995,75 IV. „Poliklinieken” werd belast voor de kosten van de vol gende afdelingen ten be hoeve van poliklinische patiënten: 1Operatiekamers 2. Pathologisch-Anato- misch-Bacteriologisch Laboratorium 3. Afdelingslaboratoria De baten over 1953 waren rond 609.100, hoger dan die over 1952. Meer brachten op: Art. I. „Verpleging,, rond 507.400, Art. III. „Pathologisch-Anato- misch-Bacteriologisch Laboratorium” Art. IV. „Poliklinieken” Art. V. „Röntgenafdelingen” Art. VI. „Rouwkamer” Art. VIL „Diversen” De lasten over 1953 waren rond 188.650, hoger dan die over 1952. Meer werd gevorderd voor: Art. I. „Verpleging,, rond 184.050, Art. V. „Röntgenafdelingen” 42.950, 200,— VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN 5?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 261