20 f 20 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN Aanschaffingswaarde. Onderhanden werken. 204,30 f 6.490,02 Kosten voorbereiding nieuwbouw Diverse voorraden. 17.894,— BIJLAGE. Ontvangsten. 1.724,— Uitgaven. 1.694,68 Bijdragen aan patiënten 2.034,32 Totaal beschikbare gelden per 31 December 1953 2.005,— Beschikbare kasgelden per 31 December 1953 Saldo effecten volgens onderstaande specificatie Specificatie der effecten van het fonds, gekweekt uit niet bestede rente ƒ2.000,3 pCt. ’s-Gravenhage 1937 III a 100‘/« pCt Beschikbare kasgelden per 1 Januari 1953 Rente van het fonds, groot 25.000,berustende bij de Gemeenteontvanger Opbrengst en kosten door uitloting en aankoop van belegde gelden van het vaste fonds Rente van het fonds, gekweekt uit de niet bestede rente Per 1 Januari 1953. Vermeerdering in 1953. Gezien De wnd. geneesheer-directeur, H. VAN WELY. Vermindering in 1953. Boekwaarde per 31 December 1953. 29,32 2.005,— 888,03 755 - 20,97 60,— Werkorders Verkoopartikelen Emballage Textielmodellen op de Afdeling Inkoop Benzine Schoonmaakartikelen Bureaubehoeften 13.547,51 318,50 2.244,94 548,44 472,21 62,40 700,— De administrateur, J. A. VAN DEN BOOGERT. VERSLAG, betreffende het fonds van het rentelegaat Grovestins, voor half-vrije bedden, over het jaar 1953. van wijlen Mejonkvrouwe W. S. M. Baronesse Sirtema van 6.285,72 j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 267