21 GEMEENTEAPOTHEEK VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. aldaar snel beoordeeld en uitgewerkt en daarna door gegeven (er was een speciale motorkoerierdienst tussen de beide gebouwen) aan de Gemeenteapotheek, waar de zendingen binnen de kortst mogelijke tijd, veelal binnen enkele uren, in gereedheid werden gebracht voor transport. Voor dit laatste moest in den beginne veel gebruik gemaakt worden van helicoptervluchten en „airdroppings”, waarbij het vervoer naar de vliegvelden (soms Valkenburg, vaak echter het ver verwijderde Woensdrecht) door een team van motoragenten van de Haagse Politie en ook door particulieren in urenlange ritten door sneeuw en ijs op bewonderenswaardige wijze zowel overdag als des nachts op de meest snelle wijze tot stand werd gebracht. De zendingen genees- en verbandmiddelen die gereed gemaakt werden, varieerden van kleine pakjes sera en vaccins voor een dorpsarts tot grote partijen (gedeel telijk gestandaardiseerde eenheden in de vorm van in allerijl samengestelde „units”) voor bevoorrading van Rode-Kruis-teams, noodziekenhuizen, hospitaalsche- pen en ook van talloze huisartsen, die alles kwijt waren en met behulp van een nooduitrusting (genees- en ver bandmiddelen, eenvoudig instrumentarium en een com plete tas voor eerste-hulpverlening) de ter plaatse achtergebleven bewoners weer konden gaan helpen. De instrumentariumzendingen varieerden van een complete verlostas voor een spoedverlossing in een ge ïsoleerd gebied tot een volledige chirurgische uitrusting, die voor de inrichting van een noodziekenhuis op een der eilanden gedurende de nachtelijke uren moest wor den samengesteld om des morgens te bestemder plaatse te kunnen worden uitgeworpen. Voor hygiënische maatregelen, verband houdende met de op vele plaatsen gestagneerde drinkwatervoorziening en met de berging van cadavers, werden bovendien grote hoeveelheden waterontsmettingsmiddelen, ruwe desinfectantia, rubberpakken, -laarzen en -handschoe nen naar het rampgebied gezonden, partijen die door hun omvang zowel bij het gereedmaken als ten aanzien van het transport extra voorzieningen eisten. Vanzelfsprekend was er bij dit alles, in het bijzonder over het hulpverleningswerk op het gebied van de hy giene en de prophylactische maatregelen als massa- inentingen e.d., een nauw contact met de Hoofdinspec teurs en Inspecteurs der Volksgezondheid. In de eerste drie weken werden 180 zendingen gereed gemaakt. Het grootste aantal afleveringen in één et maal bedroeg 38 en wel op Donderdag 5 Februari. In totaal werden in drie maanden 371 afleveringen op aan vrage gereedgemaakt voor 98 verschillende plaatsen verspreid over Voorne en Putten,IJsselmonde, Beijer- land en Hoekse Waard, Alblasserwaard, Goeree en Overflakkee, Schouwen en Duivenland, St. Philipsland en Tholen, Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Walcheren De overstromingsramp in de provincies Zuid-Hol- land, Zeeland en Noord-Brabant van een omvang als in geen eeuwen in ons vaderland was voorgekomen is door het innig en daadwerkelijk medeleven van het gehele Nederlandse volk en ook door de treffende re acties en hulpvaardigheid van het buitenland tot een nationaal gebeuren geworden, dat gedurende tal van maanden aller denken en doen sterk heeft beinvloed. Dit verslag over 1953, het jaar dat nog lang te boek zal blijven staan als het rampjaar, moge dan ook be gonnen worden met enkele opmerkingen over de werk zaamheden, die de Gemeenteapotheek in het kader van de hulpverlening in het bijzonder in Rode-Kruis- verband heeft mogen verrichten. Reeds gedurende de Zondag volgende op de ramp spoedige nacht van de 1ste Februari werd hulp verleend bij de uitrusting van de Transportcolonne met de Mo biele Medische Eenheid van de Haagse afdeling van het Nederlandsche Roode Kruis. In de daarop volgende nacht, toen de omvang van de ramp enigermate dui delijk begon te worden, kwam er een verzoek binnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis om met de grootst mogelijke spoed een zending genees- en verbandmiddelen samen te stellen teneinde deze te za nten met voedsel in de vroege morgen uit een vliegtuig te doen werpen boven een drietal plaatsen: Moerdijk, Stavenisse en Willemstad, waar bij luchtverkenningen grote geïsoleerde groepen samengeschoolde bewoners op dijken waren waargenomen. Wat toen in die eerste nacht een incidenteel geval van hulpverlening leek, groeide binnen 24 uur uit tot een continu hulpverleningswerk, waarbij de Gemeenteapo theek evenals dit in de oorlogsjaren het geval was en dus der traditie getrouw optrad als Pharmaceutische Dienst van het Nederlandsche Roode Kruis en als zo danig officieel ingeschakeld was in het hulpverlenings werk van regeringswege. Gedurende tal van weken is hieraan met de grootste toewijding en met inzet van alle krachten gewerkt, waarbij in het bijzonder in de eerste drie weken, toen dit hulpverleningswerk dag en nacht doorging in on onderbroken 24-uursdienst, het uiterste van het pres tatievermogen van het gehele personeel moest worden gevergd. De aanvragen voor medicamenten, verbandmiddelen en medisch instrumentarium, die langs tal van wegen (radio, telefoon, koerier) in Den Haag het landelijk centrum van de hulpverlening binnenkwamen, wer den zoveel mogelijk geleid via de Medische Afdeling van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis, BIJLAGE Algemeen overzicht. 1 De ramp.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 268