21 I 2 en de noordoosthoek van Noord-Brabant. Aan 57 apo- theekhoudende artsen en 5 apothekers werd hulp ver leend bij de aanvulling respectievelijk weder-inrichting van hun apotheken. In de bovengenoemde afleveringen zijn niet begrepen de talloze zendingen, die samengesteld konden worden uit door Het Rode Kruis uit alle delen der wereld ten geschenke ontvangen medisch instrumentarium, ge nees- en verbandmiddelen, waarmede naar wens en be hoefte artsen, ziekenhuizen en charitatieve instellingen in noodgebied en evacuatiecentra konden worden geholpen. De werkzaamheden verbonden aan het in ontvangst nemen, sorteren en distribueren van deze enorme partijen geschenkgoederen waren bijzonder groot, enerzijds door de bontheid van samenstelling (duizenden verschillende soorten, waarbij van vele slechts enkele stuks), anderzijds door de uitgebreide controle die noodzakelijk was, omdat een betrekkelijk groot aantal praeparaten al te oud bleek en aflevering zonder meer dan ook niet verantwoord werd geacht. Om een indruk te geven van de stroom goederen, die in dit opzicht verwerkt moest worden, zij alleen vermeld, dat de omvang tenslotte dermate groot werd, dat een ter beschikking gesteld gymnastieklokaal, hoewel op een bepaald ogenblik tot de nok toe gevuld, niet alles kon bevatten, en dat de totale waarde meer dan ƒ300.000 heeft bedragen. Vanzelfsprekend konden bij deze terugblik slechts de belangrijkste facetten naar voren gebracht worden van wat in die maanden van gespannen arbeid aan wat ieder wist als een opdracht en tegelijkertijd een bevoorrechte taak aan werk van de meest bonte ver scheidenheid is verzet. Samenvattend moge worden vastgesteld, dat de Ge- meenteapotheek wederom dank zij zijn ligging, struc tuur en outillage een aandeel heeft mogen hebben in hulpverleningswerk op het terrein van de volksgezond heid. Wat de normale werkzaamheden betreft kan groten deels verwezen worden naar het in dit verslag opgeno men cijfer- en grafiekmateriaal, dat een indruk geeft van het werk dat verricht moest worden. In vrijwel alle afdelingen blijken de werkzaamheden ook in 1953 weer te zijn toegenomen. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de bezwaren van de te kleine behuizing zich nog sterker dan vroeger deden gevoelen. Met voldoening mag worden vermeld, dat de onder het hoofd Gebouwen beschreven plannen tot verbetering van de huisvesting van een aantal afdelingen in 1954 tot stand gebracht zullen kunnen worden. Het aantal recepten bereikte afgerond op duizend tallen juist de 1 */2 millioen. Vergeleken met 1943 betekent dit een verdubbeling, vergeleken met 1917 een vertienvoudiging en vergeleken met de cijfers uit de beginperiode, 200 jaar geleden, een verhonderd- voudiging. Het verbruik aan antibiotica nam ook in 1953 weder om aanzienlijk toe. Desondanks bleef de kostenstijging van deze groep geneesmiddelen door enige prijsdaling van penicilline en streptomycine beperkt tot ongeveer 13 Het penicillineverbruik steeg van 67 op 86 milliard eenheden (waarde ƒ254.000). Het streptomycineverbruik nam toe van 26 kg tot 33 kg (waarde ƒ54.000). Door publicaties over ervaringen met chloorampheni- col-therapie, die tot voorzichtigheid manen, daalde het verbruik van dit geneesmiddel van 18 op 14 kg (waarde ƒ24.000). Het verbruik aan terramycine aureomycine nam in sterke mate toe en wel van 5 op 11 kg. Mede doordat de injectievorm een uitzonderlijk duur specialité veelvuldiger werd toegepast (970 amp. a 0.5 g voor een bedrag van 20.600 tegenover 162 amp. in 1952), stegen de kosten van ƒ35.000 op ƒ91.000. Te zamen vertegenwoordigen de antibiotica een aan koopbedrag van 423.000, overeenkomend met 38 van het totale bedrag voor geneesmiddelen. Van de overige bijzonder dure geneesmiddelen die nen wederom vermeld te worden het p. aminosalicyl- zuur (P.A.S.), waarvan het verbruik vrijwel constant bleef (456 kg) maar dat bijna 50% in prijs daalde, zo dat de aankoopwaarde ƒ12.000 was tegenover ƒ23.000 in 1952; en voorts de sinds 1952 in gebruik genomen belangrijke middelen: cortisone en cortro- phine, waarvan het verbruik met ongeveer 40 toenam tot resp. 187gm (waarde ƒ7.000) en 136 gm (waarde ƒ26.000). De bovengenoemde zeven geneesmiddelen vertegen woordigen te zamen een bedrag van 469.000 (v.j. ƒ425.000) d.i. 42,5%, (hetzelfde percentage als in 1952) van de totale post aankoop-geneesmiddelen ten bedrage van 1.105.000. De radio-actieve geneesmiddelen, die in 1952 hun in trede deden en waarvan in het vorig jaarverslag mel ding werd gemaakt, werden ook in het afgelopen jaar regelmatig verstrekt en wel vangoud 198 1 5 53 milli curie (v.j. 420) a ƒ1.786, jood 131 230 millicurie (v.j. 293) a 2.461, phosphor 32 147 millicurie (v.j. 80) a 1.244 en radon 40 millicurie (v.j. 120) a 188. Hoezeer de ongekend snelle ontwikkeling der phar- macotherapeutische mogelijkheden van invloed is op de omvang en kosten van bepaalde verstrekkingen blijkt ook duidelijk uit de op verschillende plaatsen in het verslag opgenomen gegevens over de paren- terale-vloeistof-therapie, omvattende de flessen met zure-glucose-citraat-oplossing voor bloedtransfusie, de bloedvervangingsmiddelen (zoals dextran), de gewone infusievloeistoffen (zoals physiologische zoutoplossing, Ringer's kunstmatig serum en glucose oplossingen) en de infusie-apparatuur (zoals drienaaldsystemen voor het afnemen van bloed en toedieningssystemen voor in- fusievloeistoffen). In totaal blijkt voor dit éne onderdeel der pharma- cotherapie niet minder dan 88.000 te zijn uitge geven, d.i. 9(4 van het totaal bedrag voor geneesmid- VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. De normale werkzaamheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 269