z ter Secretarie bedroeg op 19 wijs (O.): Mr J. Velders; Openbare Werken (O.W.): mej. Mr A. C. Stas; Personeelszaken (P.Z.): Mr. W. Nieuwhoff; Publiciteit (P.): B. J. M. Bekman; Sociale Zaken (S.Z.): Mr H. J. van de Poel; Statistiek (S.): J. Rensen; Wederopbouw en Volkshuisvesting (W.V.): Mr W. A. Schouten. Voor de samenstelling van het Brandweerpersoneel, zie blz. 29. Voor de samenstelling van het personeel der Politie, zie blz. 26 en 27. Hoofden van afdelingen der Secretarie op 1 Januari 1954: Algemene Zaken (A.Z.): D. E. Nieborg; Be lastingen (B.): W. Kleijn Molekamp; Bevolking, Ver kiezingen en Burgerlijke Stand (B.V.B.): Mr Dr A. van Praag; Economische Zaken (E.Z.): Mr M. Blei Weissmann; Financiën (F.): F. Bekink; Huisvestings- zaken (H.): Mr P. C. Breedveld; Kabinetszaken (K.Z.): Jhr Mr W. C. Six; Kunstzaken (K): Dr J. Hulsker; Militaire Zaken (M.Z.): S. Tadema; Onder- De tabel op bladzijde 21 vermeldt het aantal amb tenaren ter Secretarie op 1 Januari 1954 inbe grepen de niet in vaste dienst herplaatste wachtgel ders en reservisten gesplitst naar de afdelingen en rangen. Het aantal ambtenaren 1 Januari: In 1953 werden ten aanzien van het gemeen teper- soneel o.a. de volgende maatregelen getroffen. Met ingang van 1 Januari 1953 werden de salaris sen en de lonen van het gemeentepersoneel verbeterd, ten einde de in de loop der jaren na de bevrijding opgetreden verkleining van de verschillen tussen het hogere en lagere personeel alsmede van de verschillen tussen het geschoolde en ongeschoolde personeel enigermate op te heffen. In het verslagjaar kwam tot stand een definitief ontwerp-Ambtenarenreglement, ter vervanging van het bestaande Ambtenarenreglement (1913), het Werkliedenreglement (1911) en het Verpleegsters- reglement (1917), alsmede van de bepalingen in de Verordening op de Gemeenteziekenhuizen betreffende de rechtspositie van het geneeskundig personeel. Op het ontwerp werd de instemming verkregen van de Centrale Commissie van Overleg en van de Commis sie van bijstand voor Arbeidszaken uit de Gemeente raad. Onder goedkeuring van de Gemeenteraad werden Voorts nieuwe voorschriften vastgesteld met betrek king tot de verstrekking van dienst- en werkkleding e.d. aan het werkliedenpersoneel. Met ingang van 1 Januari werd de uitvoering van o.a. de wettelijke ziekengeldverzekering aan de be drijfsvereniging opgedragen. Het gemeentepersoneel, dat onder de Ziektewet valt, is daardoor niet langer bij de Raad van Arbeid verzekerd, doch bij de Be drijfsvereniging voor Overheidsdiensten. Takken van dienst. 4 513 Totaal 5 422 Algemeen totaal 4 602 7 156 1910 180 1915 237 1920 406 Politie Brandweer 1925 315 1930 328 1935 336 1940 583 1945 590 1950 649 1 519 215 1952 706 1953 728 1954 798 2 698 3 69 Werk lieden. 13 103 246 377 525 10 2 17 60 29 140 91 127 3 87 2 Personeel der Brandweer. Personeel der Politie. 181 109 749 1 Overgebracht Keuringsdienst van Waren Lichamelijke opvoeding (Stichting voor de Ontvanger (Kantoor van de Plantsoenen Reinigingsdienst Scheveningse Visafslag (Stichting Schoeiseldienst Schone Kunsten (Dienst voor Schoolkinderzorg Schouwburg Secretarie Slachthuis Sociale Belangen Stichting Centraal Woningbeheer Wederopbouw en Stadsontwikkeling Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (Bureau voor Woningdienst Ziekenhuizen Algemene Gemeentedienst Personeel der Secretarie. Regelingen met betrekking tot het gemeente- personeel. Amb tenaren. 2 378 32 5 48 66 83 17 3 58 22 14 798 68 663 53 74

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 26