21 delen, terwijl in 1949 de kosten hiervan nog slechts 40.000 bedroegen. De organisatie van de Gas- en Radiatiedienst van de Bescherming Bevolking in de A-kring ’s-Gravenhage, Voorburg en Rijswijk vorderde slechts langzaam. De cursus tot opleiding van instructeurs werd voortgezet; met de aanvang van cursussen voor gasverkenners moest echter gewacht worden totdat de actie tot het werven van vrijwilligers voldoende resultaat zal hebben opge leverd. Door enkele leidinggevende functionarissen werden korte cursussen gevolgd aan de Stafschool Bur gerlijke Verdediging te Barneveld. Het zou te ver voeren in het jaarverslag uitvoerig melding te maken van de vele nieuwe geneesmiddelen, die in de loop van elk jaar hun intrede doen. Volstaan kan dit jaar worden met de vermelding van een nieuw praeparaat voor de chirurgen t.w. speciaal bereid been derenmateriaal, dat sinds kort door de zorgen van de Beentransplantatiedienst van het Nederlandsche Roode Kruis beschikbaar is gekomen voor alle ziekenhuizen in Nederland en waarvan het Haagse depót (een zg. bottenbank) thans op verzoek van het Roode Kruis in de Gemeenteapotheek is ondergebracht. Op 17 Juli ontviel ons, tot aller droefenis, de apo thekersassistente Janke Hof, die gedurende ruim 9 jaren de apotheek op voortreffelijke wijze heeft gediend. Op 31 December 1953 bestond het personeel uit: 1 directeur, 1 adjunct-directeur, 2 apothekers C, 1 schei kundige A, 1 administrateur B, 1 hoofdcommies, 1 technisch ambtenaar B, 1 magazijnmeester D, 3 apo thekersassistenten C, 11 apothekersassistenten B, 2 ad ministratieve ambtenaren C, 2 analysten B, 1 biblio theekassistent, 1 boekhouder A, 1 opzichter C, 1 tech nicus, 3 administratieve ambtenaren B, 5 apothekers assistenten A, 4 analysten A, 3 administratieve ambte naren A, 2 amanuenses, 1 portier B, 6 schrijvers, 2 hoofdapotheekbedienden, 1 chauffeur, 7 adspirant- apotheekbedienden, 3 jongmaatjes-adspirant-monteurs, 1 eerste werkman, 8 eerste apotheekknechten, 3 apo- theekknechten, 5 jongmaatjes-apotheekknechten, 3 werkvrouwen. Totaal 90 personen. Opnieuw is het aantal personeelsleden gestegen als gevolg van de toegenomen werkzaamheden in het ver slagjaar. De huisvestingsmoeilijkheden werden daar- Het hoofd van de afdeling receptuur, Dr Honig, gaf evenals vorige jaren een tweetal elementaire cursussen voor leerlingverpleegsters over het geneesmiddel en wel in het Gemeenteziekenhuis en in de Diaconessenin richting Bronovo. Het hoofd van de medisch-chemische afdeling, Dr Harders, en diens rechterhand Drs Van Mulken, gaven evenals vorige jaren hun medewerking aan de analystencursus en hielden voordrachten op het symposion over electrophorese van de Nederlandse Ver eniging voor Klinische Chemie. De directeur trad op als docent voor de artsencursus. Dit overzicht moge tenslotte besloten worden met de vermelding van het bijzondere feit, dat op 2 November voor het eerst een dissertatie is verdedigd, die geheel binnen de muren van de Gemeenteapotheek tot stand is gekomen, en wel van de hand van een van de leden van de wetenschappelijke staf, de heer A. M. Berg. Het proefschrift was gewijd aan de chromatographische scheiding der moederkoornalkaloiden, een studie, die ook voor het werk van de Gemeenteapotheek zelve van belang is. Wederom werden enkele groepen belangstellenden ontvangen om de Gemeenteapotheek te bezichtigen, terwijl ook weer een aantal buitenlandse apothekers de apotheek kwam bezoeken. Een groep Amerikaanse ziekenhuisapothekers, onder leiding van de voorzitter van de „American Society of Hospital Pharmacists”, Don. E. Francke, bleek vol belangstelling voor de in richting en organisatie van de apotheek. Zoals te doen gebruikelijk werd aan enige studenten gastvrijheid verleend om zich gedurende een aantal weken meer vertrouwd te maken met de problemen van de practische pharmacie. De werkzaamheden voor het Nederlandsche Rode Kruis beperkten zich afgezien van de hulp bij de watersnood grotendeels tot het gereedmaken van een drietal grote zendingen voor hulpverlening bij aardbevingsrampen in het buitenland. Op 26 Februari werd een zending geneesmiddelen groot 10 eenheden (241 kg) gereedgemaakt ter verzending naar Iran, op 23 Maart een kist antibiotica (40 kg) voor Turkije en op 14 Augustus een zending antibiotica groot 3 kisten (140 kg) voor Griekenland. Bovendien werden regel matig kleine zendingen gereedgemaakt voor individuele hulpverlening. Ten aanzien van de keuze, aanschaffing en het be heer van genees- en verbandmiddelen en medisch in strumentarium voor de mobiele eenheden van de lan delijke organisatie Bescherming Bevolking werden tal rijke adviezen, soms van zeer uitvoerige aard, gegeven aan verschillende rijksinstellingen. Op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken nam de directeur het pharmaceutisch beheer op zich van de in het centrale magazijn Bescherming Bevolking opgelegde geneesmid delen. Op verzoek van de Voorzitter van de „Commissie Planning voorbereiding van de gezondheidszorg in buitengewone omstandigheden”, een commissie in het leven geroepen door de Staatssecretaris van Volksge zondheid voor het ontwerpen van plannen strekkende tot het verzekeren van een goede zorg voor de volks gezondheid in oorlogstijd, nam de directeur zitting in de subcommissie „materieel”, die zich in het bijzonder bezig houdt met de voorziening aan genees- en ver bandmiddelen in de ruimste zin. VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. Personeel. 3 De bijzondere werkzaamheden. Gebouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 270