d 21 De directeur der Gemeenteapotheek, 7 De assortimentstuin, die vorig jaar overgebracht werd naar een hoek van het Zuiderpark is thans weer tot volle ontwikkeling gekomen en werd in het verslag jaar regelmatig door groepen schoolkinderen en andere belangstellenden bezocht. De indeling blijkt, doordat gebruik gemaakt kon worden van de in de vorige tuin opgedane ervaring, aan overzichtelijkheid en doelmatigheid te hebben gewon nen. 1953 1952 1950 1948 1946 Na overwinning van de moeilijkheden bij de invoering van het ponskaartensysteem in 1952 kon dit jaar wor den gebruikt om de mogelijkheden, die dit systeem heeft, verder uit te werken, waardoor een uitgebreide en juiste kostensplitsing kon worden verkregen per zieken huis en per afdeling van de ziekenhuizen. Aangezien evenwel ook grote behoefte bestaat aan een verre gaande pharmacotherapeutische splitsing van de ver bruiken, werden alle verstrekkingen in een honderdtal groepen ingedeeld (grotendeels naar pharmacologische werking), met welke voorbereidingen vele maanden ge moeid waren. Per 1 Januari 1954 zal met deze pharma cotherapeutische splitsing der verbruiken begonnen worden, zodat alsdan het mechanisch administratie systeem niet alleen zal bijdragen tot een goed financieel en economisch beheer, maar ook tot een efficiënte phar- macotherapie door het geven van adviezen en het stel len van regels aan de hand van de beschikbaar gekomen gegevens per ziekenhuis en per afdeling. 1 526 1 833 4 489 4 794 Dank zij het beschikbaar komen van het pand Prin- segracht 61 per 1 Januari 1954 zal het mogelijk worden hierin verbetering te brengen door het inrichten van een voldoende ruim magazijn voor het bewaren van oudere jaargangen van de tijdschriften. Het aanschaflfen van nieuwe boekwerken bleef in ver band met de zeer hoge boekenprijzen tot het uiterste beperkt. De tijdschriftlitteratuur werd, evenals in vorige jaren, voorzover het de voor het werk belangrijke gegevens betreft, toegankelijk gemaakt door het bijhouden van een uitgebreide litteratuurdocumentatie, die wederom uitstekende diensten heeft bewezen, in het bijzonder ook in die gevallen waarin het zeer snel verstrekken van adviezen levensreddend kan zijn. ij Aan het gebouw en de machines werden de normale onderhoudswerkzaamheden verricht. Evenals in vorige jaren werden er voorts nieuwe instrumenten gemaakt voor de laboratoria en de fabricageafdeling waardoor enerzijds belangrijke kostenbesparing kon worden ver kregen en anderzijds aan speciale eisen kon worden voldaan. Bovendien werden aan de ziekenhuizen steeds meer technische adviezen gegeven t.a.v. aanschaffing en onderhoud van instrumentarium. Het zg. slijpwerk ten behoeve van de ziekenhuizen bleef vrijwel constant, terwijl het reparatiewerk verder daalde aangezien dikwijls geadviseerd moest worden tot aanschaffing van nieuw materiaal over te gaan. Het slijpwerk omvatte: 2 775 2 780 In het algemeen liggen de uitkomsten hoger dan in 1952 als gevolg van de kostenstijgingen en de grotere omzet, uitgezonderd evenwel de posten salarissen, ver pakkingsmiddelen en renten. De daling van de post salarissen, ondanks de personeelsuitbreiding, is het ge volg van het feit, dat de opslagpercentages in de fabriek voor sociale lasten werden verhoogd, waardoor de ge neesmiddelen iets zwaarder zijn belast. De invoering in 1952 van verpakte tabletten in plastic potjes had tot gevolg dat de kosten van de verpakkingsmiddelen aan merkelijk stegen. Nu echter deze potjes langzamerhand op alle afdelingen voldoende aanwezig zijn, lopen de kosten langzaam terug. De verlaging van de rentelast is het directe gevolg van de daling van de magazijn voorraad. De post administratie en algemeen beheer is hoofd zakelijk gestegen als gevolg van de hogere kosten van het ponskaartensysteem, veroorzaakt doordat meer splitsingen werden gemaakt dan in 1952. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met rond 48.700 en verminderde door aflossing met rond ƒ18.000, waardoor het per 1 Januari 1954 181.554,06 zou hebben bedragen. De kapitalisering van de voor raden ingevolge een nieuw gemeentelijk voorschrift bracht het kapitaal evenwel op ƒ902.511,86. Voor de bloedtransfusiedienst werden bovendien nog 49 000 naalden geslepen (v.j. 46 000). VERSLAG GEMEENTE APOTHEEK. Administratie. J. F. KOK. Geneeskruidtuinen. chirurgische instrumenten 3 830 Technische dienst. injectienaalden 2 592 3 543 5 263 Financieel Overzicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 272