1 1 GEMEENTELIJKE DRUKKERIJ VAN 'S-GRAVENH AGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. De beheerder van de Gemeentelijke Drukkerij, D. E. NIEBORG. Personeel. Bij het Bedrijf waren op 31 December 1953 werk zaam 5 administratieve ambtenaren en 10 technische personeelsleden. Van het administratief personeel ver richtten twee ambtenaren gedurende de helft van hun werktijd werkzaamheden voor de afdeling Algemene Zaken der Gemeentesecretarie. De Gemeentelijke Drukkerij werd ingevolge Raads besluit van 18 Januari 1954 (goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 13 April 1954, nr. 387) per 1 Januari 1953 als tak van dienst ingevolge arti kel 252 der gemeentewet aangewezen (Bijlagen nr. 557 van 1953 en nr. 26 van 1954). Huisvesting. Het Bedrijf was gehuisvest in het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt, terwijl bovendien nog magazijn- voorraden waren ondergebracht in 2 afgekeurde schoollokalen aan de Korte Lombardstraat 7 en 1 lokaal aan de Laan 7. het Bedrijf. Voor het drukwerk, dat niet in eigen beheer kan worden vervaardigd, worden particuliere drukkerijen ingeschakeld. Als gevolg hiervan lopen alle uitgaven voor druk werk bestemd voor de gemeente ’s-Gravenhage over de administratie van het Bedrijf. Hoewel in 1953 meer orders werden uitgevoerd dan in 1952 liep de omzet met 18.430,58 terug (1952: 686.128,61; 1953: 667.698,03) doordat in 1952 voor het Financierings- en Beleggingsfonds obligaties werden vervaardigd tot een bedrag van 86.303,95 tegen 5.321,67 in 1953. De omzet van het drukwerk voor de andere ge meentelijke diensten, bedrijven en secretarie-afdelingen steeg evenwel met 62.551,70. Daar gedurende 1953 slechts weinig werd inge kocht, daalde de waarde van de magazijnvoorraad aanmerkelijk, n.l. met 133.993,45 (waarde 1 Januari 1953 en 31 December 1953 onderscheiden lijk 393.391,76 en 259.398,31). Per 1 Januari 1953 moest de waarde van alle in te brengen bezittingen, voorraden enz. worden bepaald. Zowel voor de machines, die nog niet geheel waren afgeschreven als voor de papiervoorraden werd de boekwaarde aangehouden. De geschatte waarde van de reeds vóór 1953 af geschreven machines, meubilair, gereedschappen enz. werd geheel ten laste van het verslagjaar afgeschreven. Hierdoor werd het batig saldo, ad 14.126,55, on gunstig beïnvloed. Als vergoeding voor het beschikbaar stellen van de bestelauto aan verschillende secretarie-afdelingen en diensten werd een bedrag van 2.954,in rekening gebracht. De huur van de opslagruimten aan de Korte Lombardstraat en de Laan bedroeg in 1953 890, Lettermateriaal werd aangeschaft tot een bedrag van 1.276,90. Zakelijk overzicht. Alle drukwerken ten behoeve van secretarie- afdelingen, diensten en bedrijven worden besteld bij Beheer van het Bedrijf. Het Bedrijf wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders. Ingevolge artikel 52 sub b van de Algemene Ver ordening op het beheer van bedrijven en fondsen der gemeente ’s-Gravenhage is de leiding van de Gemeen telijke Drukkerij opgedragen aan het hoofd van de afdeling Algemene Zaken der Gemeentesecretarie, die in gevallen, waarin hij ten behoeve van de Drukkerij optreedt, de titel voert van „Beheerder van de Ge meentelijke Drukkerij”. In de plaats van de administrateur treedt een door Burgemeester en Wethouders aangewezen ambtenaar, aan wie de taak is opgedragen aan de administrateur toegekend. Als zodanig is aangewezen de hoofdcom mies, de heer E. van der Hert. BIJLAGE 22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 278