20 In het verslagjaar kwam tot stand een verordening tot toekenning van een tegemoetkoming in studie kosten aan het gemeentepersoneel, indien de studie in het belang van de Gemeente wordt geacht. Het gemeentepersoneel en de gezinsleden werden in 1953 wederom onderzocht op tuberculose. Het resultaat was gunstig. Over het dienstjaar 1953 werd evenals voorgaande jaren, doch thans door het wegvallen van de maximum-salarisgrens aan het gehele gemeente personeel, een 2 -gratificatie, bij wijze van vacan- tietoelage, verstrekt. Deelneming aan de cursus machineschrijven uit gaande van de Centrale Personeelsdienst van het Rijk was dit jaar slechts in beperkte mate mogelijk, omdat het aanbod van aankomende vrouwelijke krachten ver beneden de verwachting bleef. Het personeel, dat niet verzekerd is ingevolge het Ziekenfondsenbesluit, ontving dit jaar andermaal een tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige ver zorging. De bedrijfskadertraining werd ter hand genomen, waartoe een hoofdambtenaar werd benoemd. In het verslagjaar werd de voorbereiding van de invoering van de zg. werkclassificatie welke tot dan toe in een beginperiode van proefnemingen ver keerde definitief ter hand genomen, waartoe o.a. het aantal taakanalysten werd uitgebreid. Bij de Brandweer werd een dienstcommissie inge- steld. In 1953 kwam bij Burgemeester en Wethouders 1 nieuw verzoek in om rechtsherstel, als bedoeld in de Wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946 (S. G 401), terwijl bovendien 1 in 1952 niet afgedaan verzoek als bovenbedoeld in behandeling werd genomen. Beide aanvragers werden niet-ontvankelijk verklaard in hun verzoek. De tijdens de bezetting door een aantal personeels leden van Joodsen bloede bij de firma Lippmann, Rosenthal Co. gestorte salarissen en wachtgelden, welke bedragen in de indertijd aan deze personen toe gekende schadeloosstelling waren begrepen, zijn tot een bedrag van 3.071,47 in de gemeentekas terug gevloeid. de takken Administrateur Tak van dienst. Directeur. S. P. Hoekema 1- 3-48 1- 1-47 A. Annotée 1-12-47 A. Arink 1- 1-47 P. A. Frequin Werklozenzorg en Personeelsvoor ziening Woningdienst Ziekenhuizen 1- 5-41 1- 8-50 1- 1-47 J. Kaal W. A. Engels F. C. H. Böhmermann. E. Hofmeijer Th. M. Gundlach S. L. Achilles F. Kruuk 1-10-46 16-11-32 1- 3-38 1- 7-48 1- 6-49 1-11-49 1-10-47 1-12-45 1-12-51 1-11-41 1- 5-49 W. J. de Wijs Th. A. van Hilst V. P. L. Laforet M. Maris ft 1- 6-49 I- 1-53 1-10-38 1- 6-49 23- 9-41 15-10-46 1- 8-52 1- 9-46 1- 8-47 I- 5-27 15- 2-35 1-11-42 I- 6-51 1- 9-48 1- 8-45 1-10-52 11- 5-45 1- 6-41 1- 6-49 3- 2-25 1-10-38 1- 9-53 1- 2-48 1- 9-45 1- 8-37 1- 2-46 1- 8-50 1-10-46 1-11-46 R. P. Baas Ir H. G. C. Cohen Stuart Jhr P. H. Verspyck In zijn hoedanigheid van hoofd van de afdeling Algemene Zaken der Gemeentesecretarie beheerder van de Drukkerij. Directeuren en administrateurs van van dienst op 1 Januari 1954. Datum van in diensttreding ais zodanig. Rechtsherstel Gemeentepersoneel. j Datum van I in diensttreding 1 als zodanig Th. M. Gundlach J. A. van den Boogert Accountantsdienst Apotheek Archief Begraafplaatsen Beroepskeuze (Bureau voor Bouw- en Woningtoezicht Credietbank Drukkerij Duinwaterleiding Electriciteits-Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en dienst Grondbedrijf Haven- en Marktwezen Huisvesting (Bureau voor de Hypotheekbank Keuringsdienst van Waren Museum voor het Onderwijs Plantsoenen Reinigingsdienst Schoeiseldienst Schone Kunsten School- en Kindertuinen Schoolkinderzorg Schouwburg (Kon.) Slachthuis Sociale Belangen Wederopbouw en Stadsontwikkeling J. J. Riem Vis J. F. Kok H. M. Mensonides (archivaris) vacature Mej. J. M. Smelik (wnd. leider). i Ir K. Dees H. L. Kooper D. E. Nieborg (beheerder) i Ir A. J. Gurck Ir H. F. A. Roodenburg i Ir E. H. Berkhuijsen I J. G. W. Bolomey Gezondheids- I J. A. Putto, arts I Ir J. P. van der Ploeg H. E. Nottrot C. A. Taselaar F. Bekink Dr W. Meijer Dr J. W. B. van der Stigchelj S. G. A. DoorenbosI I P. de GraaffI I G. H. J. Berckenkamp I Mr L. J. F. Wijsenbeek I J. A. Nijkamp 1 G. van den Beukel G. J. van Leersum P. van Rijn W. C. A. Riem Vis Dr Ir F. Bakker Schut (hoofddirecteur)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 27