23 4 4. Systeembouw. De ontwikkeling van de systeembouw ten opzichte van de traditionele bouw blijkt uit het volgende over zicht. b. De verhouding woningwetbouw: particuliere bouw. De verhouding tussen de overheidsbouw en de parti culiere bouw ontwikkelde zich in voor laatstgenoemde gunstige zin, waartoe enerzijds heeft bijgedragen het vrij grote aantal met herbouwfinanciering te bouwen woningen, doch die anderzijds haar voornaamste oor zaak vond in het beperkte resterende richtcontingent 1951/’53 (zie overzicht bladzijde 2 inzake aangevraagde en verleende financieringen). De verwachting werd uitgesproken, dat de ontwikke ling in 1953 in dit opzicht het herstel dezer verhouding nader zou brengen. Gebleken is, dat in het verslagjaar inderdaad veel meer plannen van bouwverenigingen zijn goedgekeurd. Zodoende toont de na-oorlogse ont wikkeling het volgende beeld. Vergelijkt men dit aantal namelijk met het totaal van de in de na-oorlogse periode door particulieren in aan bouw genomen woningen, dan bedraagt dit 7 417. Nor maal is echter, dat het aantal in uitvoering genomen woningen lager is dan het aantal goedgekeurde, omdat er steeds een zekere periode verloopt voor een begin met de bouw wordt gemaakt. De hier geconstateerde overschrijding van eerstgenoemd cijfer is dan ook uit sluitend door de herbouwsector veroorzaakt. Het valt te betreuren, dat ook in het verslagjaar de belangstelling voor de particuliere bouw ondanks de nieuwe „Premie- en bijdrageregeling woningbouw 1953" veel te gering bleef, daar slechts 399 woningen in deze sector werden goedgekeurd; daarvan zullen er niet meer dan 143 voor de verhuring beschikbaar komen. Mogelijk hangt deze nog steeds onvoldoende belang stelling in het verslagjaar samen met de grotere vlucht, die de bouw van herbouwwoningen heeft genomen om dat tot op zekere .hoogte de bouw met toepassing van de Premieregeling en van herbouwfinanciering verge lijkbaar zijn; beide vinden immers in hoofdzaak toe passing bij de bouw van middenstandswoningen. Vermelding verdient nog een zekere verschuiving binnen de groep der voor de verhuring beschikbare mid denstandswoningen doordat op het eind van het jaar de Verzekeringsmaatschappij „de Eerste Nederlandsche” op het punt stond 132 woningen en 3 garages over te nemen, welke door de Gemeente werden gebouwd, binnen het raam van de in het verslag over 1952 ge noemde 1 000 middenstandswoningen aan de Meppel- weg. De Raad keurde deze verkoop in zijn vergadering van 11 Januari 1954 goed. Thans nog een enkele opmerking over de verhouding tussen gemeentebouw en verenigingsbouw binnen het raam van de Woningwet en over de verhouding tussen Woningwetbouw en particuliere bouw. a. De verhouding gemeentebouw en verenigingsbouw. In het vorige jaarverslag werd vermeld, dat de des tijds nagestreefde verhouding van ongeveer 1 2 tussen de woningwetbouw door de gemeente zelve en die door de woningbouwverenigingen tot en met 1950 ongeveer bereikt werd, doch dat die verhouding nadien door toe vallige omstandigheden ten gunste van de gemeente verbroken was. GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING Geaccepteerde plannen voor woningwetbouw in procenten. Gemeente. Jaar. Bouwverenigingen. 40,7 (5 773) 59,3 (8 417) i Geaccepteerde aanvragen voor woningen in procenten. Particuliere bouw. Jaar. 67,7 (15 054) 32,3 (7 196) Totaal waarvan Jaar Trad.bouw Systeemb. Systeemb. (7 196) 1945 t/m 1949 1950 1951 1952 1953 58,5% (3318) 100% (864) 100% 100% 100% 22 250 36,3 (1 635) 37.6 (1 252) 46.6 877) 54.7 I 745) 20,6 264) 67,8 4 506) 60,2 3 334) 65,7 1880) 79,5 3 695) 64,0 1639) 6 644 5 536 2 863 4 646 2 561 63,7 (2871) 62.4 2082) 53.4 (1003) 45.3 (1446) 79.4 (1015) 32.2 (2 138) 39,8 (2202) 34.3 983) 20,5 951) 36,0 922) 33,3% (7403) gehele periode 1945 t./m. 1953 52 (4431) 83 51 2 35,2% 34,9%' 66,7% (14 847) 89 60 53 49,6% 68,5% 1945 t./m. 1949 1950 1951 1952 1953 gehele periode 1945 t./m. 1953 1945 t./m. 1949 1950 1951 1952 1953 gehele periode 1945 t./m. 1953 H 40 47 50,4% 31,5% 84 6 55 19,4% 52,6% 16 94 45 80,6% 47,4% 100% 100% 100% 100% 100% Gemeente (premieb.) Trad.bouw I i Systeemb. Trad.bouw Particulieren: no Aantal ge- accepteerde woningen Trad.bouw I 17 49 I 98 64,8% 65,1% t Woningbouwvereniging Gemeente (won.wetbouw) Trad.bouw Woningwetbouw 4- Gem. premiebouw. 48 41,5% (4085) (2356)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 284