I too i 1 23 1 I2123l I I 1951- j 5 Omtrent de sinds de bevrijding jaarlijks in aanbouw genomen, op het eind van ieder jaar in uitvoering zijnde en de jaarlijks gereedgekomen woningen, geeft het volgende overzicht een volledig beeld. Evenals vorige jaren bleef de particuliere bouw op traditionele wijze plaatsvinden. De verschuivingen tus sen de percentages traditionele en systeembouw bij de Woningwetfinanciering zijn van toevallige aard; hier aan ligt derhalve geen bepaalde opzet ten grondslag. De volgende systemen vonden toepassing. i - De beslissing over de toepassing van de „Premie regeling wegens vrijwillige beschikbaarstelling van woon ruimte”, regelende de toekenning van de zogenaamde V.B.- of keukenpremie en de gedeeltelijke vergoeding van verhuiskosten bij vrijwillige verhuizing naar een kleinere woning, bleef ook in het verslagjaar berusten bij de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling. Met ingang van 1 October 1953 werd de uit 1948 da terende „Premieregeling Woningverbetering en Wo- ningsplitsing”, die voor wat de verbetering van wo ningen betreft slechts gedurende 1948 van toepassing is geweest, vervangen door de „Premieregeling Woning verbetering en Woningsplitsing 1953”. Reeds tevoren hadden Burgemeester en Wethouders, ingevolge het hieronder in afdeling II sub 4 g bedoelde voorstel betreffende de sanering, een nota inzake de sanering bij de Gemeenteraad ingediend (Bijlage 373/1952); de Raad verenigde zich hiermede in zijn vergadering van 2 November 1953. In deze nota is on der meer opgemerkt, dat bij het toekennen van premiën voor woningverbetering en -splitsing een zodanig be leid gevoerd moet worden, dat de te investeren bedragen niet te veel uitgaan boven de bedragen, welke in de pe riode voorafgaande aan de ontruiming kunnen worden afgeschreven. Al spoedig na het in werking treden van laatstge noemde premieregeling bleek, dat het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting bij de toepassing hiervan van een soortgelijke gedachte uitging; het is namelijk niet bereid premiën op de voet van deze rege ling toe te kennen, indien niet vaststaat dat de desbe treffende woningen nog 15 a 20 jaar ter plaatse kunnen blijven staan. Daarmede verviel plotseling de mogelijk heid om voor woningen in de binnen 15 jaar te saneren gebieden (zogenaamde oranje gebieden op de sane- ringskaart) premiën voor woningsplitsing of -verbete ring toe te kennen. Tenslotte zij vermeld, dat de „Bijdrageregeling voor het verbeteren van woningen wegens door derden aan de Gemeente beschikbaar gestelde gelden”, krachtens welke uit de sinds 1949 van particuliere zijde beschik baar gestelde gelden de zogenaamde Terlingenpremie GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING Woning wetbo uw. Periode. Totaal. Systemen. Totaal. 747 TotaalI 4 498 6 068 5 466 16 032 260 260 Totaal 747 7 403 806 Periode. Totaal. Totaal5 152 7 964 21 236 31-12-45 31-12-46 31-12-47 31-12-48 31-12-49 31-12-50 31-12-51 31-12-52 31-12-53 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 32 353 900 1 052 1 211 1 116 1 763 654 32 321 640 560 1 108 448 1 721 322 21 559 705 1 666 2 229 1 947 1 6140 1 868 0 21 559 206 1 548 1 474 1 545 1 358 1 253 192 703 192 511 240 763 516 80 484 7 9 662 928 1 936 1 110 909 1 856 302 432 72 60 889 1 508 3 036 4 518 3 103 4 180 3 942 3 314 1 883 1 030 432 484 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 93 408 949 543 1 074 1 431 21 60 587 911 1 827 1 690 972 4 22 211 1 446 3 109 4 003 3 915 3 322 Korrelbeton Tramonta R.B.M. i) Welschen Rottinghuis Muijs en De Winter Premie- bouw Gem. 58 923 2 220 3 810 5 219 4 314 O 4 456 0 4 1 58 451 1 249 1 633 1 151 919 Premie- bouw I Gem. g •S •s 948 282 154 Andere woning bouw (door particu lieren). 1) R.B.M. Rijnlandsche Beton-Mij. I Andere woning- bouw (door particu- lieren). 703 7 417 C. VERBETERING EN HERSTEL VAN WONINGEN. 1 384 2 343 ■5 Aantal woningen (geaccepteerd) I 1945/49. 1950 1077 I 406 288 352 1952. 1953. 5 11 615 1 092 1 779 1 251 i) 8872) 1 759 4 984 3) Exclusief 5 woningen, welke vervallen zijn door wijziging (tijdens de bouw) van een drietal bouwplannen. 2) Exclusief 123 woningen (1 woningwetwoning 122 particuliere wonin gen), welke vervallen zijn door wijziging c.q. intrekking van een vijftal bouw plannen. 3) Exclusief 27 woningen, welke vervallen zijn door wijziging (tijdens de bouw) van een bouwplan. 4) Exclusief 65 woningen, vervallen door wijziging c.q. intrekking bouwplan en door woningonttrekking van een achttal woningen. Woningwetbouw. Woning- Ge- bouw- i meen te. vereni gingen. Woning- Ge- bouw- I meente. i vereni- gingen. B. IN UITVOERING ZIJNDE EN VOLTOOIDE WONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 285