23 1 c. e. a. 7 missie Krotopruiming en Sanering”. Van de vijf ge vormde subcommissies is hij benoemd in subcom missie DWettelijke regeling van de krotopruiming en in subcommissie E: Financiering van de krot opruiming. Gedurende het verslagjaar verkreeg de hoofddirec teur, naast zijn reeds in het vorige jaar vermelde functies, zitting in de vanwege de Minister van We deropbouw en Volkshuisvesting ingestelde „Com- b. Voorts is de hoofddirecteur voorzitter van een com missie van gemeentelijke vertegenwoordigers, inge steld door de Commissie voor de Volkshuisvesting van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, om een nader onderzoek in te stellen naar het rapport van de Commissie-Mazure betreffende de unifor miteit van bouwvoorschriften. c. Tenslotte heeft de hoofddirecteur zitting in de op initiatief van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting ingestelde „Werkcommissie We deropbouw Bezuidenhoutkwartier”, welke com missie tot taak heeft de hoofdlijnen aan te geven voor een plan voor een deel van het in de oorlog ge troffen Bezuidenhout en voor de daarmede direct samenhangende omgeving met globale raming van de kosten, die aan de uitvoering van een zodanig plan zijn verbonden. De hoofdlijnen voor dit plan en de kostenraming dienen zodanig te zijn, dat een reële kans bestaat, dat de in de commissie vertegen woordigende bestuursorganen zich met het bereikte resultaat zullen kunnen verenigen. Het wederop-, bouwplan voor dit gebied van Den Haag stuit op vele moeilijkheden, waarvan de oplossing niet al leen ligt in handen van de Gemeente, maar ook in die van andere organen, zoals de Nederlandse Spoorwegen, het Ministerie van Verkeer en Water staat en de Rijksgebouwendienst. d. De Commissie Woningkartotheek. Evenals in het voorafgaande jaar werd in 1953 door een ambtenaar van de Dienst als vertegenwoordiger van de gemeente ’s-Gravenhage deelgenomen aan de beraadslagingen van de (landelijke) Commissie Woningkartotheek, ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, welke commissie in het verslagjaar haar taak beëindigde. Betreffende de invoering van een woningkartotheek voor deze gemeente, werd een werkcommissie sa mengesteld, welke nadere voorstellen omtrent de opzet van de woningkartotheek uitwerkte. In De cember sloot deze werkcommissie haar werkzaam heden voorlopig af in afwachting van een eventueel raadsbesluit tot invoering van zodanige kartotheek. Op instigatie van de Directeur van Gemeentewer ken der gemeente Utrecht vinden periodiek bespre kingen plaats tussen vertegenwoordigers van een vijftal grote steden betreffende het verrichten van waarnemingen ten behoeve van verkeersproblemen in stadskernen, waaraan ook vanwege de Gemeen telijke Dienst van de Wederopbouw en de Stads ontwikkeling wordt deelgenomen. Voorts werden vele voorstellen aan het advies van de commissie onderworpen voor zij door de des betreffende gemeentediensten c.q. de Hoofdcom missaris van Politie aan het college werden aange boden. De aard van al deze onderwerpen liep ook dit jaar zeer uiteen. Tot de belangrijkste zaken, die de commissie behandelde, behoorden: de profielswijziging van de Laan van Meerdervoort tussen „Metropole” en de Reinkenstraat, de aanleg van een gedeelte van de ringweg om de binnenstad na demping van de Afzanderijvaart tussen de Obrechtstraat en de Veenkade en van het gedeelte van die weg ter plaatse van de Z.W.-Buiten singel tussen de Veenkade en de Loosduinseweg, een verbreding van de Vijverdam, een profielswijziging van de Lange Vijverberg, de nieuwe Houtrustbrug, een profielswijziging van de Van Musschenbroek- straat, de aanleg van busstandplaatsen op de Stationsweg met voetgangersoversteekplaatsen naar het station H.S., een profielswijziging van de route Morsestraat- Pijnboomstraat-Wilgstraat-Thomsonplein, een verkeersverbetering bij de Blauwe Brug (L). De overige behandelde onderwerpen hadden be trekking op profielswijzigingen, verkeerssituaties, politiemaatregelen ten behoeve van het verkeer, parkeergelegenheden, verkeerslichten, straatver lichting, bestratingen en dergelijke. Het secretariaat stelde op verzoek van een der leden een rapport samen over de in 1952 plaatsgevonden hebbende aanrijdingen van verkeerszuilen. Voorts werd op verzoek van het College van Burge meester en Wethouders een rapport opgesteld over het voetgangersprobleem, waarvan de behandeling in de commissie niet meer in dit verslagjaar kon plaats vinden. De belangstelling van de vertegenwoordigers der verkeersbonden in de commissie kwam tot uitdruk king in het grote aantal vragen om verbetering van verkeerssituaties, gesteld bij de rondvraag in de vergaderingen. b. De Commissie van Advies inzake het geven van straatnamen, welke tot taak heeft het College van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot de naamgeving der talrijke nieuwe straten en voor de terzake bij de Gemeenteraad in te dienen voorstel len van advies te dienen (hoofddirecteur lid). De Commissie Gemeentelijke Sociale Werkvoor ziening. Met ingang van 15 Juli 1953 is een ambtenaar van de Dienst benoemd tot lid dezer commissie. GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING B. Landelijke Commissies.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 287