23 c. d. e. g- h. b. a. d. b. 8 Technische ambtenaren Administratieve ambtenaren Werklieden Totaal een voorlopig ontwerp-plan tot herziening van de plannen in hoofdzaak Escamppolder II en Uithofs- polder I (plan in onderdelen Berestein en Vrederust West)', een voorlopig ontwerp voor een plan van uit breiding voor de gronden, gelegen tussen de Leidse- straatweg, het park Marlot, de Bezuidenhoutseweg en het park van het Huis ten Bosch (plan Reigers bergen) een gewijzigd ontwerp voor het wederopbouwplan Bezuidenhout C; een voorstel tot afwijking van het uitbreidingsplan Bouwlust en Vrederust Oost krachtens de in artikel 20 der desbetreffende bebouwingsvoorschriften aan het College van Burgemeester en Wethouders toe komende, aan de goedkeuring van de Gedepu teerde Staten onderworpen afwijkingsbevoegdheid. I i J Zoals in de aanvang van dit verslag reeds is vermeld, werden uit organisatorische overwegingen met ingang van 1 Mei 1953, 23 ambtenaren van de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf naar de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling overgeplaatst. Omtrent het verloop van het personeel geeft het volgende staatje een inzicht. een plan tot gedeeltelijke herziening van het noord oostelijke gedeelte van het uitbreidingsplan tussen Wassenaarseweg en Waalsdorperweg en overigens tot vaststelling van een plan van uitbreiding voor de gronden, gelegen tussen genoemd uitbreidings plan, de militaire terreinen, de voormalige spoor baan Scheveningen-’s-Gravenhage en de Wasse- naarse grens (plan Duinzigt); een plan tot herziening van het uitbreidingsplan „Binckhorst"ongeveer gelegen tussen het viaduct aan de Schenk kade, de spoorbaan naar Utrecht, de Broeksloot, de Trekvliet en de verbindingsbaan tussen de beide spoorwegstations een plan tot herziening van het algemene plan van uitbreiding der gemeente ’s-Gravenhage voor gron den, in hoofdzaak gelegen tussen het gebied, be grepen in het uitbreidingsplan Duttendel en het Klattepark (plan Duttendel II); een plan tot wijziging van het uitbreidingsplan Fruitweg; een plan tot zodanige herziening van het plan van uitbreiding Arendsdorp, dat het in de daarbij be horende bebouwingsvoorschriften voor het land goed „Oostduin” gestelde maximale bebouwings- percentage wordt verhoogd; een besluit tot herziening van de Verordening Van Stolkpark, regelende de bebouwing en het gebruik van gronden, gelegen aan de Van Stolkweg, de Parkweg, de Hogeweg, een gedeelte van de Duin weg, de Belvédèreweg en een gedeelte van de Ka- naalweg een besluit tot herziening van de Verordening Kem- perstraat. 2 Het voorlopig oordeel van het College van Burge meester en Wethouders, alsmede machtiging tot nadere uitwerking en/of tot onderwerping aan het oordeel van de Commissie van Advies voor de Uitbreidingsplannen in Zuid-Holland, werd gevraagd ten aanzien van: a. In het najaar van 1953 maakte de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, in gezelschap van het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling van zijn dienst en een hoofd ingenieur van Gemeentewerken, een studiereis naar Denemarken en Zweden, teneinde zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de stadsontwikkeling, woning bouw enz. in die landen. Een geïllustreerd verslag van deze reis werd het Col lege van Burgemeester en Wethouders aangeboden. 1. Stedebouwkundige maatregelen c.a. Aan het college van Burgemeester en Wethouders werden voorstellen aangeboden om te geraken tot de vaststelling van: een plan van uitbreiding voor een gebied, gelegen aan de Koningskade en de Benoordenhoutseweg (plan Dierentuin); een plan van uitbreiding voor de gronden, gelegen tussen de spoorbaan naar Scheveningen, de Pomp- stationsweg, de hoofdsprang der Duinwaterleiding en de Wassenaarse grens (plan Pompstation); 23 2 33 28 1 j - 57 30 1 K II. DE AFDELING STADSONTWIKKELING. Algemeen. Bij de voorbereiding van de onderscheidene stede bouwkundige maatregelen had ook in 1953 het ge bruikelijke overleg plaats met de andere daarbij be trokken gemeentelijke instellingen. Bovendien werd in vele gevallen informatief contact opgenomen met ver schillende andere overheidsinstellingen. Het survey contact met het Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw werd voortgezet, terwijl ook nu weer door middel van regelmatige besprekingen met vertegen woordigers van de Provinciale Planologische Dienst werd gestreefd naar een zo goed mogelijk wederzijds begrip en een bespoediging van zaken. GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING Diversen. Groepen. 78 l. In 1953 24 54 Paragraaf 4. Personeel. I 7 9 C. Studiereis. “5 El 5 t»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 288