23 1 c. a. b. c. d. e. b. c. d. 9 het uitbreidingsgebied Reigersbergen; het uitbreidingsgebied, in hoofdzaak gevormd door de voormalige Dierentuin; het wederopbouwgebied Bezuidenhout C (ver lenging). behoeve van de diverse stedebouwkundige maatregelen en de woningbouw wederom zijn groot nut. Ter voorkoming van ongewenste, met de voorge nomen bestemmingen strijdige bebouwing, werd aan het College van Burgemeester en Wethouders in over weging gegeven besluiten, als bedoeld in artikel 36, vierde lid, der Woningwet of artikel 2, eerste lid, der Wederopbouwwet (zogenaamde voorbereidingsbeslui- ten) uit te lokken voor: a. b. Overigens werd aan het College van Burgemeester en Wethouders advies uitgebracht omtrent bij de Ge meenteraad of bij de Gedeputeerde Staten ingebrachte bezwaarschriften c.q. bij de Kroon ingestelde beroepen met betrekking tot het ontwerp-uitbreidingsplan Mariahoeve (het des betreffende bezwaarschrift is later ingetrokken) het ontwerp-uitbreidingsplan Duinzigt; het ontwerp-plan tot herziening van het uitbrei dingsplan Binckhorst; het plan tot gedeeltelijke herziening van het uit breidingsplan Uilennest; het wederopbouwplan Zeekant; f. het ontwerp-raadsbesluit tot vaststelling van een bouwverbod voor de gronden, gelegen aan de Noordwestzijde van het gedeelte van de Laan van Meerdervoort, gelegen tussen de Carnegielaan en de Scheveningseweg, aan het gedeelte van de Anna- Paulownastraat, gelegen tussen de Laan van Meer dervoort en de Scheveningseweg en aan de Zuid zijde van het gedeelte van de Scheveningseweg, ge legen tussen de Anna-Paulownastraat en de Laan van Meerdervoort. 2. Planning en Voortgangscontrole. Ook in dit verslagjaar bewees het bij de Dienst inge richte systeem van planning en voortgangscontrole ten De hoofddirecteur c.q. een hoofdambtenaar van de dienst trad als gemachtigde van het gemeentebestuur op bij de openbare behandeling door de Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland van de bezwaren, door belanghebbende(n) ingebracht tegen a. het uitbreidingsplan Duttendel; b. het plan tot gedeeltelijke herziening van het uit breidingsplan Uilennest (ondergrondse garage); het raadsbesluit tot niet-toepassing van de Schade- vergoedingsverordening op het wederopbouwplan Zeekant. Voor de in het voornemen liggende saneringen wer den tijdschema’s met betrekking tot de administratieve voorbereiding van de saneringsplannen opgesteld, waaraan het College van Burgemeester en Wethouders zijn goedkeuring heeft gehecht. 3. Diverse aangelegenheden. Dezelfde onderwerpen van meer of minder algemene aard, als genoemd in vorige jaarverslagen en vele andere daarnaast, vroegen in 1953 de bemoeienis van de dienst: a. nadat het College van Burgemeester en Wethouders zich had verenigd met de door de hoofddirecteur bij brief van 12 November 1952 voorgestelde ge dragslijn ten aanzien van het herstel en de verbete ring van woningen en de sanering van stadswijken, werden het college in het begin van Januari 1953 nadere voorstellen ter uitwerking van die gedrags lijn toegezonden. Onder meer werden op een daar bij overgelegde kaart aangegeven de gebieden, het zij met een oranje, hetzij met een gele kleur, waar van de sanering onderscheidenlijk de eerstkomende vijftien c.q. vijf en twintig jaar ter hand dient te worden genomen. In deze urgentie-indeling werd tevens opgenomen een schematisch programma van verkeersverbeteringen, hetgeen noodzakelijk was, omdat de urgentievolgorde van de saneringen mede wordt bepaald door die der verkeersverbete ringen en omgekeerd. Ook omtrent de financiële consequenties, beperkt tot een globale berekening van de gevolgen der sanering van de gebieden, die daarvoor in de eerstkomende vijftien jaar in aan merking komen alsmede van de kosten van aan koop der buiten bedoeld gebied gelegen hofjes- woningen, werd het college ingelicht. In zijn ver gadering van 26 October 1953 aanvaardde de ge meenteraad het voorstel van Burgemeester en Wet houders met betrekking tot de sanering; mede in verband met het sub a vermelde, werd in het verslagjaar een aan vang gemaakt met de survey ten behoeve van saneringsplannen. Voorts werden, behalve de gebruikelijke onderzoekingen op stede- bouwkundig gebied, onder meer ten behoeve van de westelijke en zuid-westelijke stadsuitbreiding onder zoekingen verricht met betrekking tot de tuinbouw in het veilingrayon Loosduinen in Mei 1953 werd een voorstel bij het College van Burgemeester en Wethouders ingediend tot invoe ring van een woningkartotheek. De te verzamelen gegevens zouden in eerste instantie betrekking hebben op de onder a genoemde oranje en gele ge bieden het overleg met de Directie van de Nederlandse Spoorwegen omtrent het spoorwegvraagstuk werd voortgezet. Vermeldenswaard in dit verband is de opheffing van de spoorwegverbinding tussen de Loolaan en Scheveningen met ingang van 1 Oc tober 1953, hetgeen nieuwe mogelijkheden opende» voor de stedebouwkundige opzet van het uitbrei- dinsplan Mariahoeve-Landscheiding, alsmede voor de oplossing van enige verkeersvraagstukken GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 289