Jl mr i-Ê f rO 5 1 p J H I ,1 i i 1 s! Si I f H H - Ss - - p)l 21 - - 11 Beoordeling van de toelaatbaarheid in gemeentedienst van personen, van wie gebleken is, dat hun politiek gedrag tijdens de bezetting niet of minder juist is ge weest, dan wel die bij indiensttreding het zg. politiek vragenformulier opzettelijk onjuist hebben beant woord. Behandeld werden 6 gevallen. In 2 gevallen advi seerde de commissie tot handhaving in gemeente dienst, in 3 gevallen oordeelde zij betrokkene wèl en in 1 geval niet toelaatbaar tot de gemeentedienst. 5 H ■I 4 8 - j |«s werd verleend tot hun tewerkstelling in gemeente dienst, met regeling van hun dienstverband op ar beidsovereenkomst naar burgerlijk recht overeenkom stig de Positieregeling Politieke Delinquenten. In 3 gevallen besloten zij de naam van betrokkenen op de lijst van gegadigden naar een gemeentebetrekking te doen plaatsen en in 1 geval betrokkene niet langer dan het lopende cursusjaar als tijdelijk leraar te hand haven. I Verzoeken om (her)plaatsing in gemeentedienst van ontslagen gezuiverd personeel en politieke delin quenten. -3 I Behandeld werden 10 nieuw ingekomen verzoeken benevens 1 verzoek, dat in het vorig verslagjaar niet meer in behandeling kon worden genomen. In 7 ge vallen adviseerde de commissie in voor betrokkene gunstige zin; in 4 gevallen afwijzend. Burgemeester en Wethouders hebben in al deze ge vallen overeenkomstig de uitgebrachte adviezen be sloten, waarna ten aanzien van 1 persoon aan de betrokken Minister het in artikel 10 Zuiveringsbesluit 1945 vereiste verlof tot wederindienststelling werd gevraagd en ten aanzien van 2 personen machtiging 11 j g iï t i” W u <U fc- -j 4> U 2=2’ 2 - - ‘5 IE L lu i 1 i Q u <g|< gj ai 71 1 I 'v S Afdelingen. 1 1 4 ’)22 8 8 4 6 23 1 1 45 23 n)9 50 11 226 2 1 1 1 1 8 6 9 4 1 1 1 1 2 1 9 43 12) 2 1 1 I 4 1 2 I >7)2 13 3 2 2 2 6 1 1 2 5 IC, IB, 1AI 2 1 5 I 3 20 I 2 1 2.1)2 1 2 7 1 Adm. 1 2 9 40 44 I 70 7 8 6 48 64 97 26' 729 15 1 67 4 1 i 4 1 155 16 4 Openbare Werken (O. W.) Personeelszaken (P.Z.) 6 1 5 4 4 8 2 2 1 7 89 51 1 4 2 2 5 1 3 1 5 012 7 9' 8 2 2 1 2 55 1 13 40 5 II 28 2 2 1 1— I 1 Economische Zaken (E.Z.) Financiën cc s '-')7 I ai 4 3' I 29 2 >»)7 3 u s 34 8'- 07 - 4») 4 u «J Zuiveringscommissie voor het personeel der ge meente ’s-Gravenhage optredende als adviescom missie inzake (her)plaatsing van politieke delinquen ten en personen, die krachtens een der zuiverings besluiten zijn ontslagen. 1) w.o. 2 registrators B: 2) 2 registrators A3) w.o. 1 boekhouder A en 1 kassier B; 4) w.o. 1 technicus; 5) w.o. 3 chef-typistes6) w.o. 1 bediende; 7)kassierC; 8) 2 controleurs C, 1 controleur B en 1 controleur A; 9) w.o. 1 kassier D: 10) w.o. 1 adj. kassier D; 11) w.o. 2 chef-typistes; 12) 1 bediende en 1 steno- Huisvestingszaken (Bu reau voor) (H.V.Z.) Kabinetszaken (K.Z.). Kunstzaken (K.) Militaire Zaken (M.Z.) i Onderwijs (O.) 1 C, I A I Adm. I C, I B - 1 2 - 1 12 16 9 35 ,2<>)109 18 1 >)3 -2 8 v> cc j 1 Adm. I B. 2 A naar g (J i g ai as 798 typiste; 13) inspecteur B; 14) w.o. 1 kassier B; 15) w.o. 1 soc. paed. ambt. B; 16) w.o. 2 soc. paed. ambt. A; 17) w.o. 1 magazijnmeester C; 18) magazijn bediende; 19) w.o. 2 steno-typistes en 1 bediende; 20) w.o. 4 inspecteurs L.O.; 21) w.o. 1 boekhouder C; 22) inspecteur B; 23) w.o. 1 inspecteur A. - <s •I’S ÜU 1 23 II 4 2 Publiciteit (P.) Sociale Zaken (S.Z.) Statistiek (S.) Wederopbouw en Volks huisvesting (W. en V.) Steun aan Hulpbehoeven den (Comité tot) Algemene Secretarie- dienst - 2 iu)2 Kamerbewaarder, concierges, boden, portiers en chauffeurs Chef-d rukker Telefonistes 6 1 F -')3' 2 1 A 1 C, I B I 1 C 1 Adm. I B, 2 A I C, 2 B I 1 Adm. i I C, 2 A I Adm. 1 B I1C.1B.IA i I C, 2 A P)2i li ’)3 i ’)1 I 3 >»)4 II 12 ”)I 3 1 21 2 I cZ I I 2 - i o £.2 o a. X B Algemene Zaken (A.Z.) I 1 C, I B Belastingen (B.) I 1 C, 1 A Bevolking, Verkiezingen, Burgerlijke Stand (B.V.B.) Aantal ambtenaren ter Secretarie op 1 Januari 1954, gesplitst T” o de afdelingen en rangen. 4 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 28