23 12 latere jaren plaats hebbende gronduitgiften, ontvangt de Gemeente in de door haar gedane uitgaven wegens onteigening van gronden en uitgevoerde openbare wer ken in verhouding tot de werkelijke kosten slechts lage renteloze voorschotten. In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (het Contactorgaan voor Herstel) wordt ge tracht verbetering te brengen in de uitvoering van de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen met betrekking tot de wederopbouwplannen. Bijlage V geeft een overzicht van de gedurende 1953 door de Gemeente ontvangen gelden wegens verstrekte renteloze voorschotten, alsmede van de verleende ver goedingen wegens financiële afwikkeling van de herstel- werken enz. De afwikkeling van de van het Ministerie van Finan ciën ontvangen voorstellen tot vaststelling van de van Rijkswege te verlenen vergoedingen geschiedt in nauw overleg met de betreffende gemeentelijke diensten en bedrijven, waardoor een waarborg bestaat, dat de af wikkeling in verband met de door het Ministerie van Financiën op de vergoeding toe te passen aftrek wegens uitbreiding, verbetering, nieuw voor oud en in het her stel begrepen onderhoudswerken op de juiste wijze plaats vindt. In verband met deze afwikkeling verdient nog ver melding, dat een regeling getroffen is, waarbij de door het Ministerie van Financiën, naast de te verlenen ver goeding voor de door Gemeentewerken gemaakte di recte kosten, tevens een vergoeding zal verlenen van 16,9 voor de indirecte kosten, waaronder te verstaan zijn de kosten van voorbereiding, tekenwerk, toezicht en algemene beheers- en administratiekosten. De hoofddirecteur, F. BAKKER SCHUT. Definitieve afwikkeling van de door de Gemeente ge maakte kosten tot herstel van oorlogsschade. De in 1952 ingetreden verbetering ten aanzien van het tempo en de wijze van uitvoering van de Wet Finan ciering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, heeft zich ook in 1953 gehandhaafd. Weliswaar had de afwikkeling in het algemeen betrekking op de meer een voudige schadegevallen, doch daarnaast zijn tevens meer ingewikkelde en tot groepen gecombineerde ge vallen behandeld. Bijlage IV geeft een overzicht van de afwikkeling van tot en met 31 December 1953 van het Ministerie van Financiën ontvangen voorstellen, ten aanzien waarvan de Gemeente zich met de vaststelling van de Rijksver- goeding heeft verenigd. Bedoelde staat geeft tevens een beeld van de door het Ministerie toegepaste aftrek posten. GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING 6.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 292