R 23 1.- i B f f 14 K.- r GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING BIJLAGE I. Aantal. Bedrag. OMSCHRIJVING. 1 1.150.000,— 1 1.732,47 1 100.770,92 1 48.068,08 1 17.697,15 1 22.054,57 5» 45.063,46 1 1.559.519,20 21 Transporteren. 1 1 Uitvoering van schadebeperkende maatregelen tegen bombardementen enz. Het aanbrengen van zandzakken, het maken van beschermmuren, branddeuren enz: door het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf door de Duinwaterleiding Rijwielvordering. Kosten terzake van de op last van de Duitse bezettingsmacht uitgevoerde rijwielvordering In 1953 ingezonden schade-aangiften. I. Materiële schade a. Wederopbouwplannen (art. 10 der Wet). Uitgaven ten behoeve van de wederopbouwplannen. Vermoedelijk ten laste van de Gemeente blijvende kosten van het volgende wederopbouwplan Zorgvliet II II. Immateriële schade (art. 14 der Wet) Het opruimen van door de Duitse bezettingsmacht achtergelaten machinegeweren en handgranaten uit de vijvers in het park „Arendsdorp” Kijkduinsestraat Gevers Deynootweg Anemoonstraat 186 1 4 1 2 1 1 1 1 24.117,68 12.736,08 64.314,98 1.936,34 291,11 14.500,— 26.640,— 9.322,— 12.833,75 7.440,61 Het huren en inrichten van gebouwen voor tijdelijke vervanging van door oorlogsomstandig heden verloren gegane eigen gebouwen. Politiepost Bezuidenhout idem idem School Huurderving tengevolge van vordering en (of) beschadiging van Gemeente-eigendommen. Gemeentewoningen Andere objecten Maatregelen tot af weer in de Meidagen van 1940. Het treffen van maatregelen teneinde het verkeer in de stad normaal te doen doorgaan in ver band met het aanleggen van barricaden in de straten, opgericht met het doel het binnen dringen van om de stad neergelaten Duitse parachutisten te bemoeilijken Het treffen van voorzieningen als gevolg van de uitwerking van de op de stad geworpen bom men, het neerstorten van een vliegtuig, gevechten om het vliegveld „Ockenburgh” en in de omgeving van Loosduinen van Financiën (Bureau Financiering Wederopbouw), op grond van de Wet Finan- Publiekrechtelijke Lichamen, ingezonden verzoeken tot toekenning van een vergoeding. Wachtdiensten. Ten laste van de Gemeente gebleven kosten wegens op last van de Duitse bezettingsmacht instellen van een wachtdienst, teneinde maatregelen te treffen voor de levering van water in het vestinggebied bij eventuele aanvallen uit de lucht of andere oorlogshandelingen Ten laste van de Gemeente gebleven kosten wegens op bevel van de Duit'se bezettingsmacht uitgevoerde wachtdiensten in verband met veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de leve ring van gas Onroerende goederen. b. Objectenschade (art. 7 der Wet) Hoewel de termijn van inzending van schadeaangiften reeds gesloten was, verleende het Minis terie van Financiën alsnog goedkeuring tot aanmelding van de volgende gevallen, te weten het inzetten van ruiten in een winkelpand aan de Turfmarkt 32, in beheer bij de Gemeente lijke Woningdienst het herstellen van de basaltglooiing aan de zijde van de Schokkerweg te Scheveningen OVERZICHT van de bij het Ministerie ciering Wederopbouw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 293