I 23 15 9 I GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING BIJLAGE I. (vervolg). OMSCHRIJVING. i Aantal. Bedrag. Transport 21 1.559.519,20 1 1 1 1 1 2.418,64 6 2.107,79 Totaal 32 1.581.295,41 Totaal van de t./m. 1952 ingediende schade-aangiften: 8.162.003,48 347 63.927.550,57 1 921 Totaal-generaal ingezonden t./m. 1953 65.508.845,98 OMSCHRIJVING. Bedrag. 5 661.388,— 8 126.760,19 Totaal 29 1.032.683,17 I. Materiële schade: a. Wederopbouwplannen b. Onroerende goederen c. Roerende goederen Diversen. Immateriële schade aan diverse objecten Leveringen en diensten ten behoeve van de Duitse bezettingsmacht. Het aanbrengen en onderhouden van „gele” borden langs de straten Het witmaken van bomen, lantaarnpalen enz. ten behoeve van het Duitse verkeer Het aanbrengen van versperringen in het Afvoerkanaal naar zee Het uitvoeren van diverse werkzaamheden op last en ten behoeve van de Duitse bezettingsmacht 1)5.482.101,22 37.764,108.27 2.519.337,60 6.272,96 2.694,24 5.189,75 3.092,83 2 4 Glasactie. Ten laste van de Gemeente gebleven kosten in verband met de inzameling van glas voor herstel van door oorlogsgeweld getroffen gebouwen 7 3 Aan tal. 40.393,28 119.000,— 825,93 84.315,77 II. Immateriële schade: Door de gemeente geleden immateriële schade 1 159 374 In 1953 ingezonden schade-aangiften: I. Materiële schade. a) Onroerende goederen: Herstel van de strandmuur en de kei- glooiingen langs de zeekant, de bui- tenhaven, de binnenvoorhaven en het Afvoerkanaal, benevens de bestratin gen in de Strandweg Herstel van afrasteringen, de afritten naar het strand, de betontrappen en de helmbeplanting in de Oost- en Westduinen Herstel van diverse inrichtingen, beho rende tot de persleiding, het zeefge- bouw, de rioolmond, het Afvoerka naal, de Vissershaven enz Kosten van het ophogen van het strand b) Roerende goederen II. Immateriële schade BIJLAGE II. OVERZICHT van de bij het Ministerie van Financiën (Bureau Financiering Wederopbouw), op grond van de Wet Financie ring Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, ingezon den verzoeken tot toekenning van een vergoeding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 294