u 23 0 Artikel II. ill id Artikel III. Artikel IV. Artikel V. 25 De verschillen tussen de uitkomsten en de begrotings bedragen in de onderdelen van de verschillende artike len zijn in het algemeen een gevolg van onderlinge ver schuivingen in de werkzaamheden, ten aanzien waarvan bij de inzending van de begroting in de memorie van toelichting reeds een voorbehoud is gemaakt. Over de uitkomsten per artikel van de begroting wordt nog het volgende opgemerkt. In verband met de verhuizing van deze afdeling naar het nieuwe Stadhuis kan dit artikel in de volgende be groting vervallen. De gemaakte kosten hebben betrek king op de maand Januari, toen de betreffende secre- tarie-afdeling nog was gehuisvest in het pand Java- straat 36. FINANCIEEL OVERZICHT behorende bij de rekening over het jaar 1953. Hoewel voor de Gemeentelijke Dienst van de Weder opbouw en de Stadsontwikkeling, op grond van de er varingen, thans een begroting kan worden samengesteld, die in vergelijking met de eerste jaren op meer exacte gegevens is gebaseerd, deed zich in het voorjaar 1952 bij de samenstelling van de begroting 1953 de omstan digheid voor, dat geen rekening kon worden gehouden met de financiële gevolgen, voortvloeiende uit het inge- bruiknemen van het nieuwe Stadhuis en de daarmede gepaard gaande instelling van een Centraal Archief, een Centrale Type- en Postafdeling en een Centrale Bibliotheek voor de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, de Gemeentelijke Woningdienst en de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf. Bij de herziening van de begroting in de loop van 1953 werd hiermede uiteraard rekening gehouden, waardoor de oorspronkelijke begroting met 149.000,moest wor den verhoogd tot een totaalbedrag van 531.000, Tegenover het geraamde bedrag van ƒ531.000,be droegen de werkelijke uitgaven 518.898,41. De post salarissen werd met ƒ1.000,overschreden. De uitgaven wegens sociale lasten bleven daarentegen on geveer 4.000,beneden de raming. De overige uitgaven, t.w. kapitaalslasten, kosten van huisvesting en algemene kosten zijn, behoudens enkele onderlinge verschillen, in totaal vrijwel gelijk aan de geraamde bedragen. Slechts de kosten van opmetingen bleven door verschilllende oorzaken ƒ9.000,beneden de raming, terwijl de kosten van het maken van ma quettes, mede in verband met andere werkzaamheden, ten laste van de uitbreidingsplannen zijn gebracht. Daar de instelling van deze centrale afdelingen voor de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikke ling, de Gemeentelijke Woningdienst en de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf in de loop van 1953, na de ingebruikneming van het nieuwe Stadhuis, plaats vond, was het door het ontbreken van gegevens over voorgaande jaren moeilijk een volkomen juiste raming te maken voor de vermoedelijke uitgaven. De werkelijke uitkomsten overschreden de begroting met 1.041,77. Artikel I. Het totaal geraamde bedrag van dit artikel bedroeg 148.000,terwijl een bedrag van 139.119,44 werd uitgegeven. De werkelijke uitgaven bleven rond 2.000,— be neden de begroting van 61.000,als gevolg van het feit, dat in een in de loop van 1953 ontstane vacature niet onmiddellijk is voorzien. 1 De totale uitgaven van dit artikel bedroegen ƒ229.753, 02, tegenover een raming van ƒ231.950, De uitkomsten van de onderdelen uitbreidings-, sa- nerings- en wederopbouwplannen, alsmede van het stedebouwkundig onderzoek, bleven, behoudens on derlinge verschuivingen, in totaal iets beneden de raming. GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING l d Het beschikbaar stellen van diensten ten behoeve Huisvestingszaken. van de het Gemeen- door andere en Werkzaamheden ten behoeve van drijven door de Centrale Type- en Archief en de Centrale Bibliotheek. Werkzaamheden in verband met de hoofdleiding Gemeentelijke Woningdienst en de Dienst voor telijk Grondbedrijf, alsmede de coördinatie van diensten en bedrijven in verband met de wederopbouw het bouwprogramma uit te voeren werken. van kantoorruimte en het verlenen van de Gemeentesecretarie, afdeling Werkzaamheden in verband met de voorbereiding en uitvoe ring, alsmede met de afrekening van opruimingswerken, werken wegens herstel van oorlogsschade en werken in wederopbouwplannen ingevolge de Wet Financiering Weder opbouw Publiekrechtelijke Lichamen. andere diensten en be- postafdeling, het Centraal Werkzaamheden ten behoeve van de stadsontwikkeling in verband met de voorbereiding van uitbreidings-, wederop bouw- en saneringsplannen benevens werkzaamheden ten behoeve van het algemeen stedebouwkundig onderzoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 299