I'- I I i I h-- Stand. I 22 Burgemeester en Wethouders hebben in 5 gevallen overeenkomstig de uitgebrachte adviezen besloten. Tegen de toelaatbaarheid van 1 persoon hadden Bur gemeester en Wethouders echter op andere dan poli tieke gronden bezwaar. Het aantal ongevallen in de verzekeringsplichtige bedrijven der Gemeente bedroeg 1 546. Het totale aantal ziekmeldingen van leden van het Gemeentepersoneel (het Politiepersoneel niet inbegre pen) bedroeg 13 361, waaronder 6 174 gevallen van influenza. Het ziektecijfer (aantal verzuimdagen op 100 arbeidsdagen) was voor mannen 5,32, voor vrouwen 6,07, voor mannen en vrouwen te zamen 5,49. F- HOOFDSTUK II. BEVOLKING. HBIw - - R ■fc i Bij Raadsbesluit van 14 December 1953 (bijl. 653) kwam een wijziging in de Legesverordening 1949 tot stand. De wijziging betrof voornamelijk een vereen voudiging in de tarieven voor huwelijksvoltrekking. Ingevolge de verordening van 3 Juli 1934, rege lende de vergoeding voor het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel der Gemeente voor het optreden als getuige bij huwelijksvoltrekkingen, werd over het jaar 1953 ontvangen 696, Aan de Armenraad (Sociale Raad) is afgedragen als opbrengst van de collecten bij de huwelijksvoltrek kingen ter Gemeentesecretarie van ’s-Gravenhage 12.472,04 en ter hulpsecretarie te Loosduinen 282,82, in totaal derhalve 12.754,86. De heffing van rechten en leges van stukken van de Burgerlijke Stand bracht op 30.530,50. In de gemeente ’s-Gravenhage werden 4 896 huwe lijken gesloten, waarvan 1 490 (30,4 pCt.) kosteloos en 3 406 (69,6 pCt.) waarvoor leges zijn betaald, ge splitst als volgt. De Gemeenteraad besloot bij besluit van: 11 Mei 1953 (Bijlage 195) tot het aangaan van een overeenkomst met de gemeente Voorburg met betrekking tot de levering van gas; 10 Augustus 1953 (Bijlage 427) tot het aangaan van een overeenkomst met de gemeente Voorburg tot levering van electrische energie; 21 September 1953 (Bijlage 521) tot wijziging van de verpleegtarieven van de Gemeenteziekenhuizen; 19 October 1953 (Bijlage 551) tot het aanvaarden van de voorwaarden, verbonden aan de vergunning van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de uitbreiding van de productiemiddelen van het Ge meentelijk Electriciteits-Bedrijf 14 December 1953 (Bijlage 655) tot het machtigen van Burgemeester en Wethouders tot het aangaan van een overeenkomst met de gemeente Delft inzake waterlevering aan genoemde gemeente. 5 988 332 p. 11 217 Totaal 5 808 5 409 4 422 2 268 J 119.202,50 Totaal Totaal. 14 063 14 489 28 552 1) „Levend geborenen" in het verslag 1952 is „levend aangegevenen’*. M. 5 398 Verschil tussen vermeerdering en vermindering 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 280 129 10 949 268 Ongevallenverzekering. Ziekte onder het Gemeentepersoneel. Aantal overledenen binnen de Gemeente: 2 154 Aantal geborenen binnen de Gemeente: levend aangegevenen5 669 levenloos aangegevenen139 4 896 1 074 10,8 17,7 7,5 41,6 41- 8,3 Burgerlijke Totaal 17 237 17 635 34 872 Vermindering gedurende het jaar 1953: overledenen. vertrok kenen 11 900 12 217 24 117 Loop der bevolking. Werkelijke bevolking op 1 Januari 1953 Vermeerdering gedurende het jaar 1953: levend aan- M. V. Totaal. gegevenen1)- 5 398 5 025 10 423 gevestigden 11 839 12 610 24 449 M. V. Totaal. 3 174 +3 146 +6 320 M. V. Totaal. 275 860 308 575 584 435 24 huwelijken a 150, 52 164 132 249 312 13 I 779 61 620 3.600 6.500,— 16.400,—. 9.900,— 14.940,— 15.600,— 520,— 44.475,— 1.067,50 6.200,— Werkelijke bevolking op 31 Decem ber 1953 279 034 311 721 590 755 Meer levend aangegevenen dan overledenen (geboorte overschot) Meer gevestigden dan vertrokkenen (vestigingsover schot) Organisatie van bedrijven en diensten. 125,— 100, 75,- 60,— 50,- 40,- 25, 17,50 10,- I) Met inbegrip van 423 echtscheidingen van voor een buitenlandse ambtenaar gehuwde Nederlanders; deze echtscheidingen worden uitsluitend in de gemeente ’s-Gravenhage behandeld en geregistreerd. Aantal huwelijken ingeschreven echtscheidingen1) Toeneming der bevolking op 1 000 inwoners Levend aangegevenen Overledenen Gevestigden Vertrokkenen Huwelijken 2 163 2 272 4 435

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 29