23 26 i I GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING Artikel. Omschrijving. 1 1.500 1.203,44 41.000.— 42.487,13 II 61.800,— 59.958,70 IV 525,48 550 V 89.541,77 88.500,— 518.898,41 531.000 Totaal der baten II. Rekening Totale raming. Omschrijving. Raming 1953. I 7.780,45 4.000 1.200,— ƒ18.394,40 ƒ10.363,95 ƒ13.194,40 II 1.200,— 10.363,95 ƒ13.194,40 ƒ13.194,40 1.200,— ƒ18.394,40 7.780,45 ƒ10.363,95 4.000,— 16.695,04 6.900,— 6.900,— ƒ13.194,40 ƒ25.294,40 ƒ10.900,— 1.200,— ƒ24.475,49 ƒ10.363,95 I II breiding Door afschrijving op activa vrijge komen middelen Overgebracht i van vorige dienstjaren. Gezien: De hoofddirecteur, F. Bakker Schut. Goedgekeurde aanvullingen. 39.700,— 25.500,— 10.500, — 6.000,— 13.500, — 10.500, — 34.506,42 24.704,04 58.850,07 23.689,09 60.611,81 78.439,87 8.198,93 9.705,12 5.481,32 10.963,09 10.032,13 De administrateur, F. C. H. Böhmennann. Ha. Ill Uitkomsten 1953. Uitkomsten over 1953. 61.000,— 22.500,— 61.000,— 85.250,— 2.200,— 6.900,— ƒ10.900,— Over te brengen naar nieuwe dienst. i Inkomsten. Ontvangsten voor aanleg en uit- 16.695,04 ƒ24.475,49 van kapitaalontvangsten en -uitgaven. 6.900,— ƒ25.294,40 en lasten. Oorspronkelijke i raming incl. goed- gekeurde wijzigingen. Uitgaven. Aanleg en uitbreiding Aflossing aan de Gemeente op het in de dienst geïnvesteerde kapitaal I. Rekening van baten Baten. Vergoeding voor de hoofdleiding van de Gemeentelijke Woningdienst en de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf, alsmede voor de coördinatie van door andere diensten en bedrijven, in verband met de wederopbouw en de uitvoering van het bouwprogramma uit te voeren werken: a. Hoofdleiding en coördinatie. Bemoeiingen in verband met het verstrekken van algemene adviezen, werkzaamheden ten behoeve van verschillende commissies enz. b. Woningbouw c. Planning en voortgangscontrole van de woningbouw en de daarmede verband houdende openbare werken d. Goedkeuring werken bewaking bouwvolume e. Werkplan gemeente 's-Gravenhage Urgentiecommissie Openbare Werken Adviescommissie voor het Verkeer g. Algemene werkzaamheden en juridische adviezen inzake Woningwet, Woonruimte- wet enz h. Juridisch-administratieve bemoeiingen en adviezen in verband met de stadsontwikke ling. Algemene werkzaamheden ten behoeve van de stadsontwikkeling Vergoeding voor de werkzaamheden ten behoeve van de stadsontwikkeling in verband met de voorbereiding van: a. Uitbreidingsplannen b. Wederopbouwplannen c. Saneringsplannen d. Algemene werkzaamheden mede ten behoeve van het stedebouwkundig onderzoek Ontvangsten wegens levering van kaarten, tekeningen, foto’s enz Vergoeding voor bemoeiingen in verband met de voorbereiding, uitvoering en afreke ning van opruimingswerken, werken tot herstel van oorlogsschade en werken in wederopbouwplannen, ingevolge de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechte lijke Lichamen Vergoeding voor het beschikbaar stellen van kantoorruimte, alsmede de leveringen en diensten ten behoeve van de Gemeentesecretarie, afdeling Huisvestingszaken Vergoeding wegens leveringen en diensten door het Centraal Archief, de Centrale Type- en postafdeling, de Centrale Bibliotheek, alsmede door de Fotografische afdeling, ten behoeve van andere diensten, secretarieafdelingen en derden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 300