i T I I I 23 Bi 1 P J f 27 400,— I I f f 1.200,— I GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING Omschrijving. Artikel. I a. h. 1.500,— 1.203,44 h. 41.000,— 42.521,38 »5 II 55 5» III 61.800,— 59.958,70 J, IV 550,— 525,48 V 88.500,— 89.541,77 Totaal der lasten 531.000,— 518.898,41 kapitaalontvangsten en -uitgaven. Totale raming, j Omschrijving. Raming 1953. Meubilair 7.672,86 f 4.137,95 8.072,86 3.934,91 Kantoormachines 1.200,— 2.450,— 4.850,— 3.642,50 1.207.50 55 55 V ervoermiddelen Instrumenten 4.321,54 900,— 5.221,54 Onvoorzien 250 250,— 55 55 ƒ13.194,40 4.000,— 1.200,— 18.394,40 7.780,45 ƒ10.363,95 55 55 Overgebracht van vorige dienstjaren. Gezien: De hoofddirecteur F. Bakker Schut. 55 55 55 55 39.700,— 25.500,— 10.500, — 6.000,— 13.500, — 10.500, — De administrateur, F. C. H. Böhmennann. j Over te brengen naar nieuw dienstjaar. 34.508,92 24.704,04 59.401,82 23.805,79 60.629,31 85.916,10 9.705,12 5.481,32 10.963,09 10.032,13 Uitkomsten over 1953. Uitkomsten 1953. Goedgekeurde aanvullingen. 55 61.000,— 22.500,— 61.000,— 87.450,— a. h. d. d. e. g- Lasten. Kosten inzake hoofdleiding van de Gemeentelijke Woningdienst en de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf, alsmede de coördinatie van door andere diensten en bedrijven, in verband met de wederopbouw en de uitvoering van het bouwprogramma, uit te voeren werken Hoofdleiding en coördinatie. Bemoeiingen in verband met het verstrekken van alge mene adviezen, werkzaamheden ten behoeve van verschillende commissies enz. Woningbouw Planning en voortgangscontrole van de woningbouw en de daarmede verband houdende openbare werken Goedkeuring werken, bewaking bouwvolume Werkplan gemeente ’s-Gravenhage Urgentiecommissie Openbare Werken Adviescommissie voor het Verkeer Algemene werkzaamheden en juridische adviezen inzake Woningwet, Woonruimte- wet enz Juridisch-administratieve bemoeiingen en adviezen in verband met de stadsontwik keling. Algemene werkzaamheden ten behoeve van de stadsontwikkeling Kosten voor werkzaamheden ten behoeve van de stadsontwikkeling in verband met de voorbereiding van: Uitbreidingsplannen Wederopbouwplannen Saneringsplannen, doorbraken, verkeersverbeteringen enz Algemene werkzaamheden, mede ten behoeve van het stedebouwkundig onderzoek III. Toelichting op de rekening van Specificatie „Aanleg Kosten in verband met de voorbereiding, uitvoering en afrekening van opruimings- werken, werken tot herstel van oorlogsschade en werken in wederopbouwplannen, ingevolge de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen i Oorspronkelijke j raming incl. goed- gekeurde wijzigingen. ‘•j 5.221,54 Kosten wegens het beschikbaar stellen van kantoorruimte, alsmede leveringen en dien sten ten behoeve van de Gemeentesecratarie, afdeling Huisvestingszaken Kosten wegens leveringen en diensten door het Centraal Archief, de Centrale Type- en postafdeling, de Centrale Bibliotheek, alsmede door de Fotografische afdeling ten behoeve van andere diensten, secretarieafdelingen en derden en uitbreiding”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 301