24 HOOFDSTUK II. VERWERVING VAN ONROEREND GOED. X K 4 ONTEIGENINGEN. Aansluitend op het daaromtrent vermelde in het jaarverslag van 1952 kan het volgende worden mede gedeeld. Wederopbouwplan Bezuidenhout B. Bij besluit van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 14 Juli 1952 werd het wederop bouwplan Bezuidenhout B goedgekeurd. Op 27 April 1953 besloot de Raad tot onteigening ingevolge de Wederopbouwwet van de bij voormeld wederopbouwplan betrokken percelen en perceelsge- deelten over te gaan. Op 22 Juni 1953 werd de gebruikelijke onteigenings- zitting gehouden. Bij besluit van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 20 Augustus 1953, werd voor meld Raadsbesluit tot onteigening goedgekeurd, ter wijl inmiddels bij beschikking van de Rechtbank dd. 29 Juni 1953 de deskundigenbenoeming plaats vond. Een verder stadium werd in het verslagjaar niet be reikt. Rioolwaterzuivering. In verband met de moeilijkheden gerezen ter zake van de uitvoering van het rioolwaterzuiveringsplan, werd door Burgemeester en Wethouders voorshands om uitstel van de dagvaardingstermijn verzocht. Bij Koninklijk Besluit van 27 Mei 1953 werd goed gekeurd de termijn, binnen welke op straffe van het vervallen van het goedgekeurde besluit de Gemeente de eigendom van de daarin vermelde percelen bij min nelijke schikking moet hebben verkregen of de eige naren, in dat besluit aangewezen, voor de rechter moet hebben doen dagvaarden, met een jaar en dus tot 5 Juni 1954 te verlengen. In de loop van het verslagjaar konden met betrekking tot de onderhavige onteigening geen nadere stappen worden ondernomen. Uitbreidingsplan Mariahoeve. Bij Raadsbesluit van 9 Maart 1953 werd tot ont eigening van de bij het plan betrokken percelen en perceelsgedeelten besloten. Bij Raadsbesluit van 5 October 1953 werden de onder de grondnummers 1 tot en met 4 vermelde percelen van het onteigeningsplan als vervallen verklaard. Bij Raadsbesluit van 30 November 1953 werd be paald het besluit van 9 Maart 1953 na goedkeuring door de Kroon slechts te doen uitvoeren wanneer het desbetreffende uitbreidingsplan rechtskracht zal heb ben verkregen. De Koninklijke goedkeuring op het onderhavige uit breidingsplan is in de loop van dit jaar niet meer ver kregen. Uitbreidingsplan Escamppolder in hoofdzaak. Bij Raadsbesluit van 5 Januari 1953 werden de aan te bieden bedragen voor minnelijke afstand van de bij de onteigening betrokken percelen of perceelsgedeelten, vastgesteld. Dit Raadsbesluit werd door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedgekeurd bij hun besluit van 20 Januari 1953. Op 3 Februari 1953 werd door Burgemeester en Wet houders aan de rechtsgeleerde raadsman der Gemeente verzocht namens de Gemeente de in voormeld Raads besluit vermelde bedragen aan de eigenaren van de bij de onteigening betrokken percelen, voor de afstand daarvan aan te bieden en voorzover de eigendom der percelen niet langs minnelijke weg kon worden ver kregen, de onteigening van die percelen bij de rechter aanhangig te maken. Bij Raadsbesluit van 10 Augustus 1953 werden de aan te bieden bedragen voor de bij de onderhavige ont eigeningen betrokken pachters vastgesteld. Dit Raadsbesluit is goedgekeurd door de Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 11 Augustus 1953. Op 18 Augustus 1953 werd door Burgemeester en Wethouders aan de rechtsgeleerde raadsman der Ge meente verzocht bij de te zijner tijd terzake van de onderhavige onteigening uit te brengen dagvaardingen met laatstvermeld Raadsbesluit rekening te houden. In de laatste maanden van het verslagjaar werden de eerste vonnissen van onteigening ten hypotheekkantore overgeschreven. De gehele procedure kon in dit ver slagjaar nog niet worden beëindigd. (Aankopen, onteigeningen, ruilingen en dergelijke). Hoewel in het verslagjaar de gang van zaken met be trekking tot de onder dit hoofdstuk ressorterende zaken normaal was, nam de omvang der bemoeiingen met aankopen en dergelijke toe, onder andere als gevolg van het saneringsschema zoals dit is vervat in het voor stel aan de Raad, bijl. no. 373, waarmede deze zich ver enigde in zijn vergadering van 26 October 1953. De in 1953 in behandeling zijnde onteigeningszaken betroffen complexen in het wederopbouwplan Bezui denhout B en de uitbreidingsplannen in de Escamp polder, het plan Mariahoeve en het plan rioolwater zuivering Leyweg. Voor een gedetailleerde opsomming van in het ver slagjaar tot stand gekomen aankopen zij verwezen naar de op blz. 2 en 3 vermelde staat, terwijl voor de stand van de onteigeningen ten behoeve van de uitvoering van Verschillende plannen moge worden verwezen naar het hierbij opgenomen overzicht. EfU - -■ VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 306