F 24 HOOFDSTUK III. 5 EXPLOITATIE VAN EIGENDOMMEN BEHORENDE TOT HET „GRONDEDRIJF 1909”. Exploitatieoverzicht. In het verslagjaar waren in exploitatie de plannen Binckhorst, Bohemen, Fruitweg, Hubertuspark, Leyen- burg, Moerwijk en Morgenstond, zomede verspreid liggende terreinen in oude plannen. Werken. In het jaar 1953 vond in het uitbreidingsplan Moer wijk het aanleggen van voor- en zijtuinen bij gereed gekomen woningcomplexen regelmatig voortgang. In het uitbreidingsplan Morgenstond werd de aanleg van straten, plantsoenen en dergelijke voortgezet. De aanleg in het plan Bohemen werd nader tot vol tooiing gebracht. Een aanvang werd gemaakt met de aanleg van het 2e gedeelte van het plan Bruijnings-Ingenhouszlaan te Voorburg. De aanleg van het plan Meer en Bos kwam in uit voering. Aangevangen werd met de uitvoering van werken in het plan groente- Cn fruitmarkt. De uitvoering van voltooiingswerken in overige be staande plannen werd naar behoefte voortgezet. De voor aanleg in het jaar 1953 uitgegeven sommen beliepen 476.873,40 in totaal. Hierbij zij opgemerkt dat bovendien belangrijke be dragen werden besteed voor aanlegwerken, welke in afwachting van een nadere verrekening, voorshands voor rekening van de Gemeente werden uitgevoerd. Een groot deel van laatstbedoelde werken zal te zijner tijd ten laste van het Grondbedrijf worden gebracht. Vervallen erfpachtsrechten. In het jaar 1953 werden geen erfpachtsrechten ver vallen verklaard. Onderhoud en vernieuwingen. In het jaar 1953 werden de gewone onderhouds werken ten behoeve van de in het Grondbedrijf inge brachte eigendommen uitgevoerd. Het totaal van het voor onderhoud en vernieuwingen uitgegeven bedrag beliep 22.026,88. middels ingetrokken besluiten) bedroeg 4 580 986 m2 met een canonbedrag van 5.168.164,89. Bovendien werd door de Raad medewerking ver leend tot het op nieuwe voorwaarden omzetten van zogenaamde „oude erfpachten” en wel voor 8 rechten. Daarbij werd de oude erfpachtscanon, welke 726,25 beliep, voor de nieuwe erfpachtsrechten nader bepaald op ƒ7.401,67 in totaal. Ontbonden erfpachtsrechten. Krachtens Raadsbesluit van 11 Mei 1953 (bijl. no. 168) werd wijziging gebracht in de erfpachtsovereen- komsten met de N.V. Exploitatie Maatschappij Sche- veningen (E.M.S.) c.s. Dit had onder andere tot gevolg, dat oppervlakten grond ad 10 694 en 2 328 m2, gelegen aan de Zeekant en de Gevers-Deynootweg aan de bestaande erfpachtsrechten werden onttrokken. Krachtens Raadsbesluit van 29 Juni 1953 (bijl. no. 299) werd, ten behoeve van de aanleg van een koel- waterpersleiding, een oppervlakte van 94 m2 aan de bestaande erfpachtsovereenkomst van grond aan de Houtrustweg en de Beeklaan onttrokken (een opper vlakte van 25 m2 werd aan de overeenkomst toege voegd). Krachtens Raadsbesluit van 29 Juni 1953 (bijl. no. 317) werd, ter uitbreiding van het complex tennisbanen ter plaatse een oppervlakte van 44 m2 aan de erfpachts overeenkomst van grond aan de Ver-Huëllweg ont trokken. (Een oppervlakte van 319 m2 werd aan de overeenkomst toegevoegd.) Krachtens Raadsbesluit van 2 November 1953 (bijl, no. 579) werd, ten behoeve van de bouw van een trans formatorenstation nabij de Harrnelenstraat, een opper vlakte van 10 m2 aan de erfpachtsovereenkomst ont trokken. Krachtens Raadsbesluit van 14 December 1953 (bijl, no. 698) werd de opstal en het erfpachtsrecht van grond, gelegen aan de Delistraat, door de Gemeente aangekocht. 188 994 m2 34 081 21 976 2 420 4 068 Erfpachten. In het jaar 1953 werd door de Raad besloten tot uit gifte in erfpacht van een oppervlakte van in totaal 251 539 m2 met een jaarlijkse canon van ƒ332.859,76. Van deze oppervlakte was bestemd: voor woondoeleinden voor industrie voor onderwijsdoeleinden voor kerkbouw voor ander doel Het totaal der sedert 1912 in erfpacht uitgegeven ter reinen (na aftrek van de oppervlakte enz. van de in vordering en onteigening erfpachtsrechten. Van de in het jaar 1942 op last van de Duitse be zettingsmacht door de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade, ten name van de Staat, van de Gemeente in eigendom gevorderde 861 erfpachts- percelen waaronder 3 zogenaamde oude erfpachten zijn er thans 860 teruggegeven. Het nog overblij vende erfpachtsperceel is voor de oorspronkelijke boek waarde begrepen in het totaal der uitgegeven terreinen het bedrag van de inschrijving in het Grootboek ten name van de Gemeente terzake van vorenbedoeld per ceel beliep ƒ4.410,welk bedrag aan het einde van het verslagjaar aan de Dienst werd uitgekeerd. Om trent de teruggave worden met het Rijk nog onder- handelingen gevoerd. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 307