24 r- 37.665,28 6 KK', In het jaar 1953 werden waarborgsommen verbeurd verklaard tot een totaal bedrag van ƒ8.510,60. In de loop van het verslagjaar werd een bestaande inschrijving uit hoofde van gesloopte opstallen door het Grootboek verhoogd van 3.666,tot 8.320, 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 Van de in de Verordening no. 27 van de Verzameling 1930 gestelde mogelijkheid tot storting ineens van de contante waarde van de erfpachtscanon werd in het ver slagjaar door 5 erfpachters gebruik gemaakt; het be drag dezer stortingen bedroeg 798.356,—De rente voet voor de berekening der contante waarde bedroeg voor 1953: 4% Bovendien werd door 2 erfpachters een storting ver richt van totaal 64.300,waarvan de aktepassering eerst in 1954 zal plaats vinden. In totaal werd van de mogelijkheid tot storting in eens sedert 1931 gebruik gemaakt door 647 erfpachters het totaalbedrag dezer stortingen beliep sindsdien ƒ7.599.287,45. Het saldo kapitaal der stortingen ineens beliep op 31 December 1953 7.133.792,16. 196,44 641,— 1.286,27 1.983,59 2.199,83 3.028,39 2.691,07 28,80 345,18 8.516,72 16.747,99 In het jaar 1953 besloot de Raad tot verkoop c.q. overdracht van de navolgende terreinen a. een oppervlakte bouwterrein, groot 1 058 m2, ge legen aan de Mauritskade, met een verkoopsom van 89.930,—, bestemd voor kantoorgebouw (Raads besluit 9 Februari 1953, bijl. no. 36); b. een oppervlakte bouwterrein, groot 8 005 m2, ge legen aan de Van Lodensteijnstraat e.o. te Voorburg, met een verkoopsom van 130.000,—bestemd voor schoolbouw (Raadsbesluit 20 Juli 1953, bijl. no. 350); c. een oppervlakte bouwterrein, groot 4 119 m2, ge legen aan de Binckhorstlaan, met een verkoopsom van 109.153,50, bestemd voor de bouw van een fabriek (Raadsbesluit 20 Juli 1953, bijl. no. 361); d. een oppervlakte bouwterrein, groot 4 542 m2, ge legen aan de Soestdijksekade e.o., met een verkoop som van 156.699,bestemd voor de bouw van een kerk en van scholen (Raadsbesluit 20 Juli 1953, bijl. no. 364); De wijziging van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de splitsing van de eigendom van een gebouw in appartementen, gaf Burgemeester en Wethouders aan leiding om hun standpunt te bepalen, indien splitsing van het erfpachtsrecht en van de canon door de eige naren van appartementen zou worden verlangd. In hun brief van 8 April 1953 (no. 316280 afd. W.V.) heeft het college nader aangegeven op welke voorwaarden door de Gemeente tot bedoelde splitsing medewerking kan worden verleend. e. een oppervlakte bouwterrein, groot 2 430 m2, ge legen aan de Kwekerijweg met een verkoopsom van 58.320,bestemd voor woningbouw (Raadsbe sluit 7 September 1953, bijl. no. 451); oppervlakten bouwterrein, gezamenlij k groot 412 m2, gelegen in de plannen Moerwijk, Bohemen en Hout- rust III, tegen een overdrachtssom van 16.650, bestemd voor de bouw van transformatorenge bouwtjes (Raadsbesluit 16 November 1943, bijl. no. 619); g. een oppervlakte grond, groot 3 830 m2, gelegen aan de Amandelstraat, met een verkoopsom van 134.050,bestemd voor de bouw van een kerk c.a. (Raadsbesluit 24 November 1953, bijl. no. 593). Voor zover op 31 December 1953 van de verkopen de akten waren gepasseerd, werden de resultaten in de rekening en in de balans van het Grondbedrijf opge nomen. Wegens het niet op tijd voldoen van de verschuldigde erfpachtscanon, werd ten bate van het boekjaarl953 gebracht een boetebedrag van 2.787,61Op 31 Decem ber 1953 was nog in totaal aan erfpachtscanon te vor deren ƒ37.665,28 te weten: van In het jaar 1953 werd aan erfpachtscanons geboekt een bedrag van 4.693.896,60. Van dit totaalbedrag heeft betrekking op: woningbouwverenigingen766.605,85 zogenaamde „oude erfpachten” 37.030,36 gewone erfpachten (voorwaarden 1911 en 1923) 3.890.260,39 In het jaar 1953 werd, wegens gebruik van grond door de Stichting „Centraal Woningbeheer”, als ver goeding geboekt een som van 640.619,96; bovendien werd een bedrag ad 366.467,73 ten laste van de Ge meentelijke Woningdienst gebracht, betrekking heb bende op in aanbouw zijnde complexen. 1 erfpachter canon over 1943 2 erfpachters 4 6 7 11 7 1 erfpachter 5 erfpachters 15 60 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 9? 9, 9, 99 99 99 99 99 99 99 Verbeurde waarborgsommen. 99 99 99 99 99 Storting „canons ineens”. 99 Verkopen. Erfpachtsrecht bij splitsing van de eigendommen in appartementen. Boeten en achterstallige erfpachtscanons. Geïnde bedragen aan erfpachtscanons. Vergoeding wegens gebruik van grond door de Stichting „Centraal Woningbeheer” en de Ge meentelijke Woningdienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 308