van 23 Het aantal verhuizingen binnen de Gemeente be droeg 30 198 en had betrekking op 58 534 personen. Af gegeven werden 6 725 bewijzen van goed ge drag, 4 262 legalisaties van handtekeningen, 8 799 attestatiën de vita, 12 003 bewijzen van opneming in het bevolkingsregister, 18 549 gerechtelijke stukken, 7 611 arbeidskaarten en 8 650 verklaringen van andere aard. Het aantal uit het bevolkingsregister verstrekte in lichtingen aan diensten, instellingen en particulieren bedroeg 1 133 601. nesiërs; dat van Nederlanders met personen zonder nationaliteit bedroeg 52. Het aantal huwelijken van vreemdelingen met vreemdelingen was 17 en dat van personen zonder nationaliteit met personen zonder nationaliteit 3. Het aantal overgeschreven huwelijksacten van Ne derlanders, wier huwelijk in het buitenland was ge sloten, bedroeg 50. Het aantal huwelijken voor de tweede maal dezelfde personen was 27. Van de huwelijken, waarop de 1 074 echtschei- dingsvonnissen betrekking hebben, waren er 652 te ’s-Gravenhage en 422 in het buitenland of in Indo nesië, in de Nederlandse Antillen of in Suriname ge sloten. In de 652 te ’s-Gravenhage voltrokken huwe lijken, ten aanzien waarvan echtscheiding werd uit gesproken, is 1 huwelijk begrepen, gesloten ten over staan van een Duitse ambtenaar van de Burgerlijke Stand te ’s-Gravenhage in het tijdvak van de Duitse bezetting 1940 tot en met 1945. Op 31 December 1953 waren onbezoldigd ambte naar van de Burgerlijke Stand de heren Mr F. M. A. Schokking, Burgemeester; L. Buurman en Dr B. van den Tempel, oud-Wethouders; Ir L. J. M. Feber, Th. M. Dresmé, C. H. P. W. van den Oever, J. van Zwijndregt, Mr J. van Aartsen en D. W. Dettmeijer, Wethouders; Mr Dr A. van Praag, hoofd van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeentesecretarie, C. D. W. van Schaick, J. H. van Engelen, J. A. van Eijk, E. van der Voort, M. C. Bekink, J. C. van Duijnen, F. Bodenstaff, Th. Meijer, E. van Santen, J. F. van Dalen, J. Buis, B. A. J. Andreoli, C. K. Kelder, L. W. Renooij, N. M. Buur- ma, J. R. Oosten, E. H. Klijzing, M. Heisterkamp, mej. Mr P. J. Driescher, mej. C. M. Th. Copraij, A. van der Moer, M. H. Janssen, Th. C. J. Visser en Mr G. F. M. Salters, allen, behalve de heren J. R. Oosten, M. Heisterkamp en F. Bodenstaff, ambtena ren aan genoemde secretarie-afdeling. Van de 4 896 huwelijken werden 2 777 wel en 2 119 niet gevolgd door godsdienstige plechtigheden. Het aantal huwelijken van personen van één geloof of overtuiging bedroeg 3 483; dat der huwelijken van personen van verschillend geloof of verschillende overtuiging 1 413. Van de voornaamste groepen zijn de cijfers: Naar de leeftijd waren de in 1953 gehuwde per sonen als volgt verdeeld. Er huwden met andersgezinden van de in het huwelijk getreden: Het aantal huwelijken van Nederlanders met Neder landers bedroeg 4 655, dat van Nederlanders met vreemdelingen 169, waaronder 21 met Belgen, 46 met Duitsers, 17 met Engelsen, 45 met burgers van overige Europese staten, 20 met burgers der Ver enigde Staten van Noord-Amerika en 10 met Indo- Het volgende staatje geeft voor de bovenstaande aantallen personen, die met een persoon van een ander geloof of andere overtuiging in het huwelijk traden, de verdeling naar mannen en vrouwen. Bevolkingsregister. Hervormden Rooms-Kath Gereformeerden Evang.-Luthersen Personen z. godsdienst 2 943 Hervormden 3 025 Rooms-Katholieken 656 Gereformeerden 74 Evangelisch-Luthersen 2 832 pers, zonder godsdienst 234 (55,5 188 (44.5 Verhuizingen. Verklaringen enz. Mannen 441 (49,4 pCt.) 325(41,8 99 (52,7 27(43,5 447 (59- 893 (30,3 pCt).; 777 (25,7 188 (28,7 62 (83,8 758 (26,8 Inlichtingen. Vrouwen 452 (50,6 pCt.); 452 (58,2 89(47,3 35 (56,5 311(41,- Hervormden met Herv anderen Rooms-Katholieken met R.K anderen Gereformeerden met Ger anderen Evangelisch-Luthersen met E.L. anderen Pers, zonder godsd. met p.z.g anderen I 025 (53,4 pet.); 893 (46,6 1 124 (59,1 777 (40,9 6 8,8 62(91,2 1037(57,8 758 (42,2 28 0,6 pCt.); 61 1.2 141 2,9 208 4,3 2 076(42,4 1 201 (24,5 469 9,6 233 4,8 163 3,3 128 2,6 87 1,8 50 1,- 34 0,7 12 0,2 4( 0,1 1 16 jaar en jonger 17 18 19 2024 jaar 25-29 30—34 35—39 40—44 45-49 50-54 55-59 60-64 65—69 70-74 75-79 80 jaar en ouder pCt.) 20 0,4 45 0,9 1 303 (26,6 1 853 (37,9 679 (13,9 288 5,9 199 4,1 141 2,9 128 2,6 100 2,- 61 1,2 44 0,9 27 0,6 6 0,1 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 30