24 'f Toewijzingen in eigendom. i taxatie en advies voor het Verkopen. Diversen. 1951 HOOFDSTUK IV. EXPLOITATIE VAN EIGENDOMMEN NIET BEHORENDE TOT HET „GRONDBEDRIJF 1909". In het jaar 1953 waren onder andere in exploitatie de wederopbouwplannen Bezuidenhout A en B, Sport- laan, Stadhoudersplein en Zorgvliet. Voor zover de Dienst voor het Gemeentelijk Grond bedrijf de baten ontving, werden de navolgende bedra gen verantwoord: Verhuringen, ingebruikgevingen e.d. b. Saneringsplannen. Krachtens een besluit van de Raad van 3 Februari 1953 (bijl. no. 33) werd, ten behoeve van de stichting ven een bedrijfsgebouw voor het Gemeentelijk Electri- citeits-Bedrijf een terrein aan de Bautersemstraat (sa neringsplan „Van Boecopstraat”) ter grootte van 825 m2 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1950 1952 1949 1951 1952 1953 1949 1950 1952 1953 4 21 33 1 4 9 127.999,91 475.226,50 262.940,77 350.200,07 315,79 3.263,04 5.937,46 4.363,39 41.351,25 70.767,30 48.479,24 1 37 39 41 6.365,— 4.685,— 1.600,— 4.624,— Verschillen in oppervlakte. In verband met hernieuwde opmeting en grensbe paling werd een oppervlakte van 2 800 m2 bij geboekt en werd een oppervlakte van 690 m2 afgeschreven. Voorts werd, in verband met de aanleg van straten voor openbare straat, plantsoen en dergelijke afge boekt in het plan Bruijnings-Ingenhouszlaan te Voorburg een oppervlakte van 13 416 m2; in het plan „Meer en Bos” een oppervlakte van 57 333 m2 en in de „Bosjes van Pex” een oppervlakte van 14 604 m2. Commissie van Grondbedrijf. De bij besluit van de Raad van 15 Juni 1953 (bijl. no. 268) benoemde commissie van taxatie en advies voor het Grondbedrijf bestond uit de heren Ir H. van Rees, H. Lamet Sr en W. Biever. a. Exploitatie terreinen in wederopbouwplannen. De werkzaamheden voor de exploitatie van de ter reinen in verschillende wederopbouwplannen beperk ten zich aanvankelijk (in vorige jaren) tot enige ver huringen van tijdelijk karakter. Naar gelang in de afgelopen jaren de toewijzing door het Rijk aan de Gemeente van verschillende gronden haar beslag kreeg en geleidelijk aan de straataanleg en dergelijke tot stand kwam, werden, naast de vorenge noemde verhuringen, onderhandelingen gevoerd over toewijzing en verkoop, erfpachtsuitgifte en reservering van terreinen. 489.90.30 ha 123.77.04 504.66.57 Verordeningen. Krachtens besluit van de Raad van 18 Januari 1953 (bijl. no. 557) werd .gerekend te zijn in werking getre den 1 Januari 1953, onder andere wijziging gebracht in de Algemene Verordening op het beheer tan bedrijven en fondsen der gemeente ’s-Gravenhage (Verzameling 1933, no. 23), tengevolge waarvan enige verandering kwam in de balanscijfers. 36.888,86 17.088,30 162.532,84 300.696,70 netto reclame-baten idem halve bouwmuur netto reclame-baten halve bouwmuur funderingen e.d. funderingen netto Reclame-baten funderingen Omvang van het Bedrijf. De totale oppervlakte van de op 31 December 1953 ingebrachte gronden bedroeg 1 118 33 91 ha verdeeld als volgt: gronden bouwterreinen uitgegeven terreinen De totale boekwaarde bedroeg 110.214.898,de op het bedrijf rustende schuld terzake van deze eigen dommen bedroeg 74.019.000, Nevens vorengenoemde posten, waarvan de akten werden gepasseerd, waren aan het einde van het ver slagjaar een groot aantal zaken nog in behandeling. 41,50 40,— 1.500,— 40,— VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. I Ontvangen bruto huursom. Jaar. Aantal. Jaar. Aantal. Bijbetaalde sommen. Jaar. Aantal. Bedrag. 70,— Jaar. Omschrijving. Bedrag. 9 1951 1953 1950 6 1 2 10 14 14 5»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 311