I I I 24 I f HOOFDSTUK V. OPMETING EN KARTERING. De werkzaamheden ten behoeve van uitbreidings- en wederopbouwplannen werden yi het verslagjaar voort gezet. Van de uitbreidingsplannen Vrederust-Oost en Bere- stein deel IA benevens van de tussen de plannen Mor genstond, Bouwlust en Vrederust gelegen groenstrook werden matenplans vervaardigd, terwijl de matenplans van verscheidene andere plannen werden herzien. Het wederopbouwplan Sportlaan, deel Afvoerkanaal I, Afvoerkanaal II en Stokroosplein werd in het terrein uitgezet, dit was tevens het geval met de in verschillende andere plannen aangebrachte wijzigingen. De metingen voor de uitgifte van erfpachtsgronden, de aankoop, verkoop en verhuring van Gemeente- eigendommen. de aanwijzing van rooilijnen, de uit- Kaart van 's-Gravenhage schaal 1 20000. Een herdruk van deze kaart verscheen in een oplaag van 100 exemplaren. Kaart van 's-Gravenhage schaal 1 10 000 (in kleurendruk). De oplage van deze kaart is geheel uitverkocht. De voorbereidingen om tot herdruk van deze kaart te komen werden ter hand genomen. Kaart van ’s-Gravenhage schaal 1 5000 in kleurendruk Van de in Januari 1952 geplaatste order bij de N.V. Drukkerijen Lankhout-Immig, alhier, voor de vervaar diging van bovengenoemde plattegrond, vond de afle vering plaats in September van het verslagjaar. Hier mede is een belangrijk onderdeel van de kartografie aan de bestaande voorraad kaarten toegevoegd. De plattegrond wordt in 2 verschillende formaten verkrijgbaar gesteld. De grote kaart (bladen 1 tot en met 12) heeft de afmeting van 2.60 m hoog x 2.90 m breed, waarop de gemeenten ’s-Gravenhage, Voorburg eq, Rijswijk geheel voorkomen en de ge meente Wassenaar gedeeltelijk voorkomt. De kleine kaart (bladen 1 tot en met 8) heeft de afmeting van 1.90 m hoog X 2.90 m breed, waarop de gemeenten ’s-Gravenhage en Voorburg geheel en de gemeenten Rijswijk en Wassenaar gedeeltelijk voorkomen. De oplage van de bladen 1 tot en met 8 bedroeg 300 exemplaren en van de bladen 9 tot en met 12 200 exem plaren. Kaart van ’s-Gravenhage schaal 1 10000 (zwart-wit). In de loop van dit jaar verscheen een herdruk in een oplaag van 250 exemplaren. zetting van bouwstroken enz. vonden eveneens regel matig voortgang. Evenals dit het vorige jaar het geval is geweest, werd in het kader van de internationale uitwisseling van studenten gedurende 2 maanden assistentie bij de metingen verleend door een buitenlandse student. Kaart van 's-Gravenhage schaal 1 1000 zwart-wit). Negen bladen van de kaart 1 1000 werden op de gebruikelijke wijze volledig herzien en bijgewerkt. Vijf van deze bladen werden voorzien van nieuwe calques op plasticmateriaal. Door het Ingenieursbureau Van Steenis te Utrecht werd ten behoeve van de kaart 1 1000 een kartering gemaakt van het in de Uithofspolder gelegen tuinbouw gebied. Kaart van ’s-Gravenhage schaal 1 2000 (zwart-wit). Van calque no. 29 verscheen een herdruk in een op laag van 50 exemplaren. Kaart van 's-Gravenhage schaal 1 5000 (zwart-wit) Van de bladen 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 en 15 verscheen een herdruk van elk 50 exemplaren, van blad 6, 150 exemplaren. Terzake van de verhuring van de door de Gemeente in het plan „Binckhorsthaven” gebouwde industrie- ruimten werd in het verslagjaar in totaal aan huren 77.562,40 ontvangen. Alle industrieruimten waren voortdurend verhuurd, terwijl aanvragen om beschik bare ruimten in toenemende mate werden ingediend, hetgeen aanleiding was om verdere voorziening op dit gebied in studie te nemen. voor een bedrag ad 13.200,aan dat Bedrijf overge dragen. De financiële afwikkeling van deze overdracht vond bereids in het jaar 1952 plaats. Voor een overzicht van de niet in het „Grondbedrijf 1909”, doch wel bij de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf ingebrachte bouwterreinen in de sane ringsplannen „Van Boecopstraat” en „Keizerstraat- West” moge voorts worden verwezen naar de in het financieel gedeelte van dit verslag voorkomende ba lansen en exploitatierekeningen. Terzake van de niet in het „Grondbedrijf 1909” inge brachte, doch wel bij de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf in beheer zijnde eigendommen, werden in het jaar 1953 onder andere de navolgende bedragen aan de Gemeente uitgekeerd: huren van huizen en andere gebouwen huur of pacht van landerijen huur en pacht „Groenendaal” pacht van de jacht en de visserij Scheveningse erfpachten latere erfpachten grondrenten ontvangsten exploitatie Steenvoorde ontvangsten exploitatie Meer en Bos overige inkomsten VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 10 Opmetingen. 141.435,71 f 30.710,38 60.366,45 9.270,70 60,— 6,09 2.842,47 1.973,87 16.889,87 10.245,25 9.070,63 c. Diversen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 312