24 2,50 84 cm In kleurendruk: HOOFDSTUK VII. 11 BEMOEIINGEN MET DE WEDEROPBOUW EN DE FINANCIERING VAN NIEUWBOUW DOOR PARTICULIEREN. Premieregeling woningbouw 1950. In dit jaar werden door de Dienst voor 19 etage- woningen aanvragen om premie ingevolge deze regeling bij het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuis vesting ingediend. 90 cm 2, 90 cm 2, Herbouwfinanciering. Het jaar 1953 heeft zich gekenmerkt door een ver hoogde activiteit in de herbouwsector. Voor een be langrijk deel was deze te danken aan de verruimende bepalingen, die de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting vaststelde. Genoemd moeten worden a. de weer opengestelde mogelijkheid tot overdracht van bestedingsplicht; Premie- en bijdrageregeling woningbouw 1953. Deze premieregeling is 20 April 1953 in de plaats getreden van de Premieregeling Woningbouw 1950. In de loop van het jaar werden door de Dienst voor 440 etagewoningen en 6 eengezinswoningen aanvragen ingevolge deze nieuwe premieregeling bij het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting ingediend. Ingevolge beide regelingen van 1950 en 1953 werden dit jaar 31 ministeriële beschikkingen verleend voor 988 etagewoningen en eengezinswoningen. schaal 1 5.000 (in 12 bladen) per kaart van 260 x 290 cm 72, 2.000 5.000 1 10.000 1 20.000 HOOFDSTUK VI. RECLAME OP, AAN EN IN GEMEENTE- EIGENDOMMEN. In het jaar 1953 werd in totaal een bedrag van 103.247,83 aan reclamegelden geïnd, zijnde 1.793,11 meer dan in het voorafgaande jaar. De opbrengst over de jaren 19481953 was als volgt: schaal 1 1 1 kaart De navolgende kaarten waren in het afgelopen jaar voor het publiek beschikbaar tegen betaling van de daarachter gestelde prijzen (omzetbelasting inbegrepen). In zwarte lijnen op witte ondergrond: 1.000 per blad van 70 x 70 X 90 x 123 cm 2, 121 x 164 cm 2,50 64 x 84 cm 1 Ook in dit jaar vonden herverkaveling en toewijzing van grond voortgang. Aangezien de aanleg van het plan „Sportlaan” ge stadig vorderde, kon vooral in dit plan op ruime schaal bouwgrond worden toegewezen. In verband met de stand van de voorbereiding voor de aanleg van het plan „Bezuidenhout B” kon in het verslagjaar de resterende groep gegadigden voor her bouw (uit de enquête Bezuidenhout B en C) nog niet worden opgeroepen voor bespreking van mogelijk heden tot herbouw. Inmiddels droegen velen hun bestedingsplicht over terwijl anderen, indien zij zich eigener beweging aan meldden, incidenteel bouwgrond kon worden toege wezen. Zodra deze groep gegadigden bovenbedoelde op roepingen zal hebben ontvangen, zal aan alle houders van Haagse Grootboekinschrij vingen de kans om hier ter stede te herbouwen geboden zijn. De herbouwplannen Theresiastraat vorderden in dit jaar, doch de voorbereidingen tot uitvoering zullen niet ter hand kunnen worden genomen, voordat deze straat in 1954 opnieuw zal zijn aangelegd. schaal 1 5.000 (in 8 bladen) per kaart van 190 X 290 cm 60, 1 10.000 121 X 164 cm 10,— 1 12.500 (in grijs en blauw) per kaart van 97 x 130 cm 1 25.000 (in grijs en blauw) per kaart van 45 X 58 cm 1, VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Beschikbare kaarten. 9? 99 i Jaar. Gemeente Gas-Bedrijf. Totaal. 99 99 99 99 99 99 99 1948 1949 1950 1951 1952 1953 Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf. B. Financiële steun voor bouw van nieuwe woningen (en kleine bedrijfsruimten) door particulieren. 99 99 99 Diverse diensten en bedrijven. 9.798,98 8.476,19 9.638,90 7.938,75 5.889,25 11.130,17 99 14.234,07 13.035,55 10.578,17 8.741,14 6.849,82 9.052,36 97.768,59 95.901,51 102.244,02 93.779,05 101.454,72 103.247,83 Haagse Tramweg- Maatschappij. 99 99 99 99 99 99 11.141,67 10.751,47 14.102,96 13.796,13 14.549,43 17.293,98 15.749,17 17.518,96 19.014,58 16.362,86 19.259,43 18.910,56 46.844,70 46.119,34 48.909,41 46.940,17 54.906,79 46.860,76 A. Herverkaveling en toewijzing van grond in verband met de wederopbouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 313