24 12 b. de mogelijkheid van uitbreiding van herbouw- woningen tot maximaal 500 m3; Opnameverk laringen In 1953 werden van de met F.W.1) gefinancierde woningen 554 etagewoningen en 18 eengezinswoningen opgenomen en werden de betreffende rapporten aan het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting gezonden. Voor vaststelling van de huurwaarde werden van de met herbouwfinanciering en op grond van de Premie regeling Woningbouw 1950 gefinancierde woningen 77 etagewoningen en 5 eengezinswoningen opgenomen, waarvan de betreffende rapporten bij het Ministerie werden ingediend. d. de huurverhoging per 1 Januari 1954; de herbouw- plichten van hen die in 1953 met de herbouw zijn be gonnen, worden financieel afgewikkeld op het alge meen huurpeil van 1 Januari 1951. In verband hiermede werd aan de eigenaren van een Grootboekinschrijving in de maand Juni van het ver slagjaar een circulaire gezonden, waarin beschreven was wat met een Grootboekinschrijving kan worden gedaan. Het „herbouwcontingent” ging in het verslagjaar omhoog. In April kwam een wijziging in de herbouwkosten- berekening tot stand, terwijl op 10 December de „Be schikking Bouwkostenberekening Vervangingswaarde” in de Staatscourant verscheen, waardoor aan artikel 8 der Wet op de Materiële Oorlogsschaden definitieve uitvoering kan worden gegeven. Voorts keurde de Minister de totstandkoming van een kernplan aan de Theresiastraat goed. Met ingang van 15 April werd door het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting een sterk ge wijzigde herbouwkostenberekening ingevoerd bij finan ciering ex artikel 72 der Wet op de Materiële Oorlogs schaden. In dit jaar werd bij het Ministerie „financiële tege moetkoming” aangevraagd krachtens de Wet op de Materiële Oorlogsschaden voor 647 woningen en 7 bedrijven. Financieringsbeschikkingen werden in 1953 ont vangen voor 710 woningen en 8 bedrijven. Slechts een enkele maal werd gefinancierd ex artikel 8 der Wet op de Materiële Oorlogsschaden. HOOFDSTUK VIII. DIVERSEN. Voor het gebruik als school- en kindertuinen werd een oppervlakte teelland ter grootte van 23 940 m2 ter beschikking van de desbetreffende dienst gesteld. Ten behoeve van de tewerkstelling van minder valide en sociaal onvolwaardige jeugdige personen werd een oppervlakte grond ter grootte van 76 780 m2 in de Veen en Binckhorstpolder aan de Gemeentelijke Dienst voor School- en Kindertuinen in gebruik gegeven. Ten behoeve van jeugdwerk werden enige opper vlakten grond verhuurd of aan de Stichting „Haagse Jeugdver blij ven” in gebruik gegeven. Ook in dit verslagjaar werden op verzoek van de Stichting „Haagse Jeugdverblijven” en de „Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding” adviezen ver strekt en besprekingen gevoerd ten aanzien van de technische uitvoering van bepaalde objecten en werd voor de uitvoering van verscheidene werken ten be hoeve van de Stichting „Haagse Jeugdverblijven” be middeling verleend. Aan de „Haagse Stichting voor Lichamelijke Op voeding” werden voor sportdoeleinden een opper vlakte grond ter grootte van 34 850 m2, gelegen aan de Van Vredenburchweg te Rijswijk, een oppervlakte groot 10 000 m2 aan de Dedemsvaartweg en een opper vlakte ter grootte van 22 000 m2 aan de Benoorden- houtseweg in gebruik gegeven. Bovendien werden oppervlakten grond, ter gezamen lijke grootte van 98 259 m2, verhuurd of in gebruik ge geven voor de beoefening van micro-golf, rolhockey en de ijssport. Het kampeerterrein te Kijkduin was ook dit jaar in exploitatie; de inrichting daarvan werd enigszins ver- verbeterd. Van dit kampeerterrein werd door 2 804 kampeerders (9 361 overnachtingen) gebruik gemaakt. Het aantal buitenlanders hiervan was 1 484. Het terrein trok bovendien 1 242 bezoekers. Op „Ockenburgh” werd een terrein ter beschikking van de A.N.W.B.’) gesteld voor de opleiding van kamp leiders. Kampeergelegenheid voor jeugdverenigingen ressor terende onder de „H.A.J.A.”2) werd bevorderd door op „Ockenburgh” en „Groenendaal” terreinen beschikbaar te stellen. Ten behoeve van autocaravanners werd op „Meer en Bos” een terrein geëxploiteerder werden in het ver slagjaar 631 vergunningen uitgereikt. Voor de toegang tot de terreinen van „Meer en Bos” werden 1 793 jaarkaarten en 45 833 dagkaarten afge geven. Een tot deze terreinen behorend afgesloten ge deelte werd beschikbaar gesteld voor het houden van c. de mogelijkheid van herbouwfinanciering van „appartementen” in de zin van de wet, houdende voorzieningen betreffende de splitsing van de eigen dom van een gebouw iii appartementen; VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 1) A.N.W.B. 2) H.A.J.A. Algemene Nederiandsche Wielrijders-Bond. Haagse Jeugd-Actie. Beschikbaarstelling terreinen voor de jeugd. Recreatie. 11 F.W. Financieringsregeling Woningbouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 314