24 4. een overzicht van de taak van de Dienst. meetings, kinderfeesten van buurtverenigingen en der gelijke en voor vacantiebezigheid voor schoolkinderen. Tot laatstgenoemd doel werden ook terreinen van „Duttendel” gedurende de zomermaanden beschikbaar gesteld. Aan de leden van de „Vereniging voor Natuurbe scherming in ’s-Gravenhage en omstreken” werd toe stemming verleend op de terreinen van „Ockenburgh” en „Meer en Bos” excursies te houden en wandelingen te maken. Op de exploitatie door Volkstuindersverenigingen van twee complexen volkstuinen in de zogenaamde groene strook in plan „Morgenstond” werd intensief toezicht uitgeoefend. Aan Burgemeester en Wethouders werd advies uit gebracht terzake van het verlenen van een crediet ten behoeve van het plaatsen van tuinhuisjes in G. S.W. ')- verband. Met de Plantenziektenkundige Dienst vond overleg plaats met betrekking tot de uitvoering van beschik kingen van het Ministerie van Landbouw ten aanzien van aardappelmoeheid optredende in als volkstuin in gebruik zijnde grond. II. In samenwerking met de landmeetkundige diensten der gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht werd op de in het kader van de Hogeschooldagen 1953 van de Technische Hogeschool te Delft gehouden ten toonstelling „De civiel-ingenieur in gemeentedienst” een stand op landmeetkundig gebied ingericht, welke op overzichtelijke wijze een indruk gaf van de taak, die aan de landmeetkunde in de grote gemeenten van ons land is toebedeeld, met inbegrip van de mogelijkheden, welke de luchtkartering voor de gemeentelijke land meetkunde kan bieden. De in het vorige verslag opgenomen cijfers van het bodemgebruik in de Gemeente ondergingen uiteraard enige herziening, doch deze was niet van ingrijpende aard. De revisies hebben elke maand plaats voor enige buurten, zodat na verloop van een jaar alle buurten (dit is de gehele stad) zijn herzien. De op blz. 14 afgedrukte tabel geeft een overzicht van de op 31 December 1953 beschikbare bouwterreinen. De directeur, J. P. VAN DER PLOEG. De Februari-storm berokkende aan de gemeente- eigendommen in beheer bij de Dienst een schade van ƒ11.196,15. In G.S.W,>)-verband werden gemeentelijke bouw terreinen schoongehouden of tijdelijk als speelterrein ingericht, waartoe regelmatig contact werd gehouden door een technisch hoofdambtenaar van de Dienst met de Commissie „Gemeentelijke Sociale Werkvoorzie ning”, waarvan deze ambtenaar deel uitmaakt. In overleg met de politie werden braakliggende gron den beschikbaar gesteld voor staanplaats van woon wagens van kermisexploitanten. Voor het verrichten van natuurhistorische en/of ornithologische waarnemingen werden in 1953 ruim 100 toestemmingen verleend voor het betreden van de terreinen van „Ockenburgh” en „Meer en Bos”. 1een grote kaart van ’s-Gravenhage en omstreken in kleurendruk, waarop de verschillende uitbreidings- en wederopbouwplannen waren aangegeven, als mede de bebouwing, welke na 1945 is tot stand ge komen en die, welke in aanbouw was I. Aan de op 17 October van het verslagjaar geopende tentoonstelling „Den Haag onze stad”, welke in het nieuwe stadhuis werd gehouden, werd ook door de Dienst deelgenomen door inzending van 2. een overzicht van het kaartmateriaal van ’s-Graven hage en omstreken op verschillende schalen en met aanduiding waarvoor deze kaarten kunnen worden gebruikt; 3. een maquette van „het landschap waarin die Haghe ontstond” RHÜ 1) G.S.W. Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening. 13 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Statistiek bodemgebruik. Beschikbare bouwterreinen. Varia. Tentoonstellingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 315