24 FINANCIEEL GEDEELTE. A. Algemene Dienst. I. GEWONE DIENST. Baten. Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting. 16 Zoals uit de Bedrijfsrekening blijkt, werd een totaal aan Baten en Lasten geboekt van ƒ8.200.886,94. In de oorspronkelijke begroting was dit totaal-cijfer op ƒ7.906.301,begroot; na tussentijdse wijziging nader op ƒ8.318.142,bepaald. Artikel II. Opbrengst van de voor rekening der Ge meente uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Artikel I. Inkomsten terzake van in het „Grondbedrijf 1909" ingebrachte eigendommen. Het op dit artikel geboekte bedrag ad 28.559,89 bestaat uit de opbrengst van leveringen en verrichte diensten ten behoeve van Artikel III. Opbrengst van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Artikel IX. Inkomsten terzake van niet in het „Grond bedrijf 1909" ingebrachte eigendommen. Artikel VIL Inkomsten exploitatie bouwterreinen in het saneringsplan „Keizerstraat- West" f 31.418,46 Artikel V. Inkomsten exploitatie reclame-objecten. f 103.247,83 Voor de samenstelling van het op dit artikel geboekte bedrag ad ƒ7.122.716,07 moge worden verwezen naar de rekening van het „Grondbedrijf 1909” en de toe lichting daarop. Artikel IV. Inkomsten exploitatie kampeerterrein f 3.361,60 Het op dit artikel geboekte bedrag ad 461.311,93 is samengesteld als volgt: Op dit artikel is een som van ƒ218.998,11 verant woord, bestaande uit de navolgende inkomsten Artikel VIII. Inkomsten exploitatie bouwterreinen in het saneringsplan Van Boecopstraat" f 5.740,73 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 28.559,89 a. ƒ123.192,11 30.710,38 18.161,12 50.706,19 ƒ123.192,11 88.718,31 68.767,78 180.633,73 790,95 ƒ218.998,11 ƒ461.311,93 s» n cartografie afzonderlijke credieten diverse werkzaamheden premiebouw de Gemeentelijke Woningdienst de Stichting Centraal Woningbeheer de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling N.V. Ockenburgh anderen VI Vil VIII 6.398,09 3.409,09 640,95 150,— c. terzake van werkzaamheden, in verband staan de met de herbouwfinanciering 900,95 12.321,53 5.530,23 70.425,07 60,— 6,09 Huren van huizen en andere gebouwen Hoofdstuk III Gemeentebegroting VII d. terzake van diverse werkzaamheden 139.908,14 31.970,44 5.485,85 3.269,30 Grondrenten Ontvangsten uit de exploitatie van Steenvoorde Inkomsten parkgedeelte „Meer en Bos” Inkomsten industrie-gebouwen Rente inschrijving Grootboek Diversen: Hoofdstuk VII Gemeentebegroting vin n xxx 240,— 30.470,38 90,— 1.571,92 60.276,45 8.486,70 Pacht van de jacht en visserij Scheveningse erfpachten Latere erfpachten: Hoofdstuk VII Gemeentebegroting 2.842,47 VIII 634,— b. terzake van werkzaamheden, in verband staan de met wederopbouwplannen Huur of pacht van landerijen: Hoofdstuk III Gemeentebegroting 3.476,47 1.973,87 16.889,87 10.245,25 77.562,40 6.857,76 terzake van werkzaamheden, niet in verband staande met het uitvoeren van werken (bestuurs- hulp) Deze post betreft de vergoeding wegens de kosten, verbonden aan de voorbereiding van aan kopen en onteigeningen en daar mede verband houdende opme- tingen, onderzoekingen enz. 54.324,80 arbeid in commissies, rapporten en onderzoekingen omtrent on derwerpen van algemene aard e.d eigendomskaarten der Gemeen te, statistieken, opmetingen en opnemingen van uitbreidings plannen, overeenkomsten van stratenplannen voor rekening van derden e.d

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 318