24 17 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 88.718,31 37.943,73 c. Terzake van werkzaamheden, in verband staan- 2.426,38 68.767,78 32.404,98 30.220,15 27.091,11 130.086,35 180.633,73 ƒ461.311,93 331,07 95.445,97 Lasten. 5.727,61 67.981,30 ƒ123.192,11 Artikel I. Kosten terzake van in het „Grondbedrijf1909" ingebrachte eigendommen. Voor de samenstelling van het op dit artikel geboekte bedrag ad 4.879.814,60 moge worden verwezen naar de rekening van het „Grondbedrijf 1909” en de toe lichting daarop. (Bedoelde rekening sluit met een totaal som van ƒ7.122.716,07 bestaande uit het vorengenoem de bedrag ad 4.879.814,60, benevens het aan de Ge meente uit te keren batige saldo ad ƒ2.242.901,47, opge nomen onder artikel XI van de Lasten.) Artikel II. Kosten van de voor rekening der Gemeente uit te voeren werken en leveringen en te ver richten diensten. 1Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Materiaalkosten 5. Diverse kosten 6. Onderhoudskosten Het op dit artikel geboekte bedrag ad 5.727,61 is als volgt samengesteld: 1. Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Materiaalkosten 5. Diverse kosten Artikel III. Kosten van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. de met de herbouwfinanciering: 1. Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 2.366,01 92.748,89 f ƒ31.629,51 10.257,47 26.880,80 De op dit artikel geboekte som van f 28.559,89 be staat uit Artikel IV. Kosten en uitgaven exploitatie Kampeer terrein. Artikel V. Kosten en uitkering exploitatie reclame objecten. Het op dit artikel geboekte bedrag ad f 67.981,30 is als volgt samengesteld: 1. Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Door derden uitgevoerde wer ken enz 5. Uitkering aan derden 608,43 46.795,55 473,18 202,79 355,23 292,66 4.403,75 ƒ38.761,90 12.760,42 31.888,77 1.768,39 2.934,19 604,64 Artikel X. Uitkering van de Gemeente wegens kosten terzake van niet in het „Grondbedrijf 1909" ingebrachte eigendommen. Op dit artikel zijn de navolgende (onder de lasten van deze Dienst verantwoorde) kosten geboekt tot een totaalsom van ƒ130.086,35. a. Kosten terzake van bezittingen, niet voor de publieke dienst gebruikt (zie artikel IX letter a van de Lasten) b. Kosten terzake van sportterreinen „Groenen- daal” (zie artikel IX letter b. van de Lasten) c. Kosten terzake van de exploitatie van het park- gedeelte van het landgoed „Meer en Bos” (zie artikel IX letter d van de Lasten) d. Kosten terzake van de exploitatie Steen voorde (zie artikel IX letter c van de Lasten) e. Kosten terzake van de exploitatie van bedrijfs panden (zie artikel IX letter e van de Lasten) Transport f 123.192,11 b. Terzake van werkzaamheden, in verband staan de met wederopbouwplannen 1. Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Materiaalkosten 5. Diverse kosten 6. Onderhoudskosten 9.488,04 3.072,36 8.016,92 De op dit artikel verantwoorde som ad 461.311,93 is als volgt samengesteld: a. Terzake van werkzaamheden, niet in verband staande met het uitvoeren van werken: 1. Personeelslasten56.590,18 2. Sociale lasten19.095,82 3. Algemene kosten45.385,79 4. Materiaalkosten1.957,15 5. Diverse kosten163,17 d. Terzake van diverse werkzaamheden: 1. Personeelslastenƒ70.171,91 2. Sociale lasten23.754,66 3. Algemene kosten54.976,04 4. Materiaalkosten589,08 5. Diverse kosten31.142,04 Artikel XI. Uitkering van de Gemeente. Op dit artikel zijn de nadelige saldi verantwoord van a. Exploitatie kampeerterrein (verschil tussen ar tikel IV van Baten en Lasten) b. Aandelenbezit „Ockenburgh” c. Exploitatie bouwterreinen in het saneringsplan „Van Boecopstraat” (verschil tussen artikel VIII van Baten en Las ten) 12.822,69 4.680,70 6.120,90 1.031,57 3.317,66 586,37 - 28.559,89

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 319