i HOOFDSTUK ITT GRONDGEBIED EN EIGENDOMMEN 24 In October zijn in het nieuwe Stadhuis avondzit- tingen gehouden, als bedoeld in art. 5, 1ste en 2de lid, der Inentingswet 1939. Van de 1 132 personen, die moesten verschijnen, kwamen er 453. De jaarlijkse controle der pensioenstaten van de Pensioenraad betreffende 11 985 gepensionneerden heeft in Juli plaats gehad. 1 770 2 905 3 130 3 248 3 310 3 360 3 395 3 408 jt In het tijdvak van 27 October tot en met 1 Decem ber werden 12 301 leerplichtkaarten uitgeschreven voor alle in het kalenderjaar 1948 geboren kinderen. Voor kinderen, die in de leerplichtige leeftijd zijn gekomen werden 15 353 kaartjes en 15 353 envelop pen uitgeschreven, onderscheidenlijk voor het „Haags Propaganda-Comité voor de openbare school” en voor de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie. In Juni 1953 werden de dienstplichtformulieren voor de lichting 1955 uitgeschreven. Bovendien werden dienstplichtkaarten geschreven voor hen, die geboren zijn in de jaren 1931 t./m. 1934, op wier persoonskaart geen aantekening betref fende de verhouding tot de dienstplicht voorkomt. Het totale aantal uitgeschreven kaarten bedroeg 3 550. Op 31 December 1953 bedroeg de gezamenlijke waarde van de bij het Gemeentelijke Brandverzeke ringsfonds verzekerde eigendommen ƒ410.285.740, Uit het fonds werd 7.270,57 geput voor herstel- kosten van door brand verloren gegane, onderschei denlijk beschadigde eigendommen. In het fonds werd over 1953 een bedrag van 105.960,75 wegens verschuldigde premiën gestort. Het voordelige saldo over 1953 van het fonds be droeg 144.752,21. De stand van het Gemeentelijk Brandverzekerings fonds was op 31 December 1953 2.186.558,61. Voor aan- en verkoop, verpachtingen, verhuringen, kosteloze afstand, ruiling van grond en erfpacht, voorzover deze hebben plaats gehad, wordt verwezen naar het verslag van het Gemeentelijk Grondbedrijf. Van 16 t./m. 24 Maart 1953 werden door onge veer 25 ambtenaren van de onderafdeling „Bevol king”, in overwerk, van 710 uur, het archiefregis ter 1), het voorbestemd archiefregister 2) en het woningregister van de gemeente Stellendam, welke door het water waren aangetast, gecopiëerd. Het be trof 1 500 bladen voor het archiefregister, 1 800 bladen voor het voorbestemd archiefregister en 425 kaarten voor het woningregister. Op 3 Februari waren 50 ambtenaren van de af deling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeentesecretarie in het Dierentuingebouw aan wezig om vluchtelingen uit het rampgebied hoofd zakelijk de Zuidhollandse eilanden te registreren. Het aantal vluchtelingen bleef evenwel beneden de verwachtingen, zodat het aantal ambtenaren na enkele dagen werd verminderd tot 6. Van 8.3023 uur werd met 2 ploegen gewerkt; één persoon was ’s nachts ter plaatse aanwezig voor het aannemen van de telefoon. Op 7 Februari werd het zg. opvangcentrum over gebracht naar het nieuwe Stadhuis, waar de werk zaamheden werden voortgezet tot en met 14 Februari 1953. Aangezien na deze datum slechts incidentele aanmeldingen waren te verwachten, werd besloten deze bij de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Bur gerlijke Stand der Gemeentesecretarie aan de Gouden- regenstraat 36 te doen plaats hebben, waarna de vluchtelingen voor verdere hulp en bijstand aan de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen werden toevertrouwd. (Bij de registratie in het Dierentuin gebouw en in het nieuwe Stadhuis waren ook steeds ambtenaren van de Gemeentelijke Dienst voor So ciale Belangen aanwezig.) Op 31 December 1953 waren nog 162 vluchte lingen geregistreerd. Het aantal geregistreerde vluchtelingen bedroeg t./m. 7 Februari 14 21 28 7 Maart 14 21 8 Mei 99 99 Zitting inentingswet. Pensioenraad. Uitschrijving leerplichtkaarten. Uitschrijving dienstplichtformulieren. Brandverzekeringsfonds. 1) In het archiefregister worden beschreven alle personen, die in het persoons register zijn opgenomen geweest. 2) Enige kleine gemeenten in Nederland (w.o. Stellendam) bezitten tevens een voorbestemd archiefregister. Zodra dan een persoon in het bevolkingsregister wordt opgenomen, wordt ten dienste van het voorbestemd archiefregister een archief blad aangelegd. De invulling ervan kan naar eigen goeddunken geschieden, in de regel maakt men een volledig afschrift van de persoonskaart. Dè betreffen de archiefbladen kunnen naar willekeur worden gerangschikt, b.v. straals gewijze of naar leeftijd. Wanneer een persoon in het bevolkingsregister wordt afgeschreven, wordt het voorbestemde archiefblad uit het voorbestemde archiefregister verwijderd en opgenomen in het archiefregister. Aan- en verkoop; verpachtingen, verhuringen; kosteloze afstand, ruiling van grond; erfpacht. Hulp aan Stellendam. Watersnood 1953.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 31